Sammensetning av Verdipapirsentralens representantskap

Resultat: Forskrift 21.12.2000 nr. 1401 om endring i forskrift om oppnevning og sammensetning av Verdipapirsentralens representantskap 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4952 FM TMo

28.11.2000

Finansdepartementet viser til at Verdipapirsentralens representantskap skal bestå av minst 22 medlemmer, jf. lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral § 2-4. Ettersom Postbanken som kjent ikke lenger eksisterer som et eget rettssubjekt, men er en del av Den norske Bank, foreslår departementet å endre forskrift 25. oktober 1985 nr. 3040 om oppnevning og sammensetning av Verdipapirsentralens representantskap § 3 slik at tidligere Postbankens rett til etter forslag å bli representert ved ett medlem med personlig varamedlem erstattes av en tilsvarende forslagsrett for Forbrukerrådet.

Departementet foreslår videre to formelle endringer i den nevnte forskriften § 3 som følge av at Norsk Opsjonssentral har skiftet navn til Norsk Oppgjørssentral og at Norges Forsikringsforbund og Den norske Bankforening har slått seg sammen til Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Departementet ber om eventuelle merknader senest innen 7. desember 2000. Fristen er satt av hensyn til oppnevning av nytt representantskap med virkning fra årsskiftet.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Utkast til endring av forskrift 25. oktober 1985 nr. 3040 om oppnevning og sammensetning av Verdipapirsentralens representantskap § 3.

VEDLEGG