Samordning mellom plan- og bygningsloven og utvalgte sektorlover

Oslo Economics har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementets planavdeling utarbeidet en rapport om praktiseringen av samordningen mellom planlegging etter plan- og bygningsloven og akvakulturloven, mineralloven og luftfartsloven.

Rapporten er innhentet på bakgrunn av regjeringsplattformens mål om å forenkle planbehandlingen gjennom å harmonisere plan- og bygningsloven og sektorlover, samt anbefalinger gitt i evalueringen av plandelen i plan- og bygningsloven (EVAPLAN).

Funn gjort i arbeidet med rapporten, viser at de fleste aktører opplever at den praktiske samordningen som hovedregel fungerer bra innenfor alle de tre sektorområdene. Plandelen i plan- og bygningsloven er en prosesslov, der loven har som formål å legge til rette for informasjonsdeling, koordinering og dialog mellom samfunnsinteresser og forvaltningsnivåer. Prosessene inneholder ingen enkel mekanisme for å kunne prioritere dersom politisk vedtatte samfunnsmål står i motstrid med hverandre.

I rapporten pekes det dessuten på konkrete utfordringer som kan være utslagsgivende for om samordningen fungerer og hva som eventuelt kan gjøres for å forbedre forholdene. Det er dessuten pekt på at utfordringene er vel så store mellom sektorlovene, som mellom planlegging etter plan- og bygningsloven og behandling av konsesjon etter de respektive lovene.

Rapporten kan sees i sammenheng med rapporten Betre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen, som ble utarbeidet i 2020. Denne rapporten er publisert tidligere.

Oslo Economics – samordning mellom plan- og bygningsloven og utvalgte sektorlover. (pdf)