Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Lagtingets vedtak av 15. desember 2003 om lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner)

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 20.02.2004

Landbruksdepartementet

KRONPRINSREGENTENS

Statsråd: Lars Sponheim

RESOLUSJON

Ref.nr.:

06/04

Saksnr:

2002/01501

Dato:

17.02.2004

Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Lagtingets vedtak av 15. desember 2003 om lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner)

1. Sanksjon

Lagtinget har den 15.12.2003 fattet vedtak til lov om endringer av lov 13.08.1915 nr. 5 , om lov om domstolene (domstolloven) og lov 21.12.1979 nr. 77, om jordskifte o.a.

Vedtaket er sendt regjeringen med anmodning om Kronprinsregentens sanksjon.

Vedtaket er gjort etter forslag i en Kongelig proposisjon til Stortinget om samme emne, jf. Ot.prp. nr. 106 (2002-2003), og Innstilling 0. nr. 26 (2003-2004) fra Stortingets næringskomite. Departementet foreslår at vedtaket til lov blir sanksjonert, jf Grunnloven § 77.

2. Delvis ikrafttredelse

Nedenstående bestemmelser i domstolloven og jordskifteloven foreslås trådt i kraft den 01.april 2004. Begrunnelsen for dette er i hovedsak av konstitusjonell karakter og gjelder blant annet stillingsvern for jordskifteoverdommere og jordskiftedommere, jf. Grunnloven § 22.

Det vil bli fremmet en egen Kongelig resolusjon om ikrafttreden av de øvrige bestemmelser i Lagtingets vedtak av 15 . desember 2003, når administrasjon av jordskifterettene blir flyttet til Domstoladministrasjonen.

Landbruksdepartementet

t i l r å r:

  1. Sanksjon av Lagtingets vedtak av 15 . desember 2003 til lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner).
  2. Endringer i domstolloven § 55 første og annet ledd, § 55 e annet ledd, § 55 h første ledd første punktum, § 121 b trer i kraft 01 .04.2004.
  3. Endringer i jordskifteloven § 7 første, annet, fjerde, femte og sjette ledd, § 8 og § 96 trer i kraft 01.04.2004.

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 20.02.2004