Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket

Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket

Innhold

1.

Den nye særavtalen innebærer ingen endringer i undervisningspersonalets samlede arbeids-oppgaver. Arbeidsoppgavene skal fortsatt løses innenfor årsverket på 1717,5 timer. Av årsverket er 38 uker sammenfallende med elevenes skoleår. 1

2.

Lærernes undervisningsplikt er 45 minutter ( 50/55 minutter 2 ) av en arbeidsenhet på 60 minutter inklusive pausetid for elever og lærere.

Rektor kan organisere skoledagen i undervisningsblokker av ulik lengde. En slik organisering må ta hensyn til behovet for pausetid. Pausetiden skal også dekke behovet for praktisk tilrettelegging før og opprydding etter undervisningen.

Den undervisningsfrie delen av arbeidsenheten kan nyttes fleksibelt innenfor den enkelte dag, men ikke slik at den overføres fra en dag til en annen.

3.

I tillegg til arbeidsenheten har lærerne en tilstedeværelsesplikt på 190 timer i skoleåret. De 190 timene fordeles med 5 timer pr. uke så sant en på skolen ikke finner å ville samle noe tid i større enheter, f.eks. til kompetanseutvikling innenfor skoleåret.

Tilstedeværelsesplikten for lærere i 1. klassen/førskolen i grunnskolen - " 190-timers rammen " - utvides med 10 timer til 200 timer. Den økte tiden skal brukes til å styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

Lærerne skal også være tilstede 5 dager utenom skoleåret til felles planlegging/evaluering, kompetanseutvikling m.v. Arbeidstiden disse dager er 7,5 timer netto.

4.

Arbeidet med å forberede og evaluere undervisningen kan med fordel skje innenfor rammene av et organisert samarbeid mellom skolens lærere i team, avdelinger, grupper el. lign. Lærerne har ansvar for å delta i dette samarbeidet slik at målsetningene i lov, fag- og læreplaner kan bli realisert. Skolens ledelse har et ansvar for å legge forholdene tilrette for samarbeidet.

Det er imidlertid en forutsetning at den enkelte lærer har tilstrekkelig skjermet tid til for- og etterarbeid i forbindelse med sin undervisning og til faglig ajourføring, jf tabell under pkt. 8 i avtalen.

5.

Fastsetting av tid til kompetanseutvikling inngår i en opplæringsplan som settes opp av skolen og kommunen/fylkeskommunen i fellesskap for hvert skoleår. Lærernes kompetanse--utvikling organiseres i størst mulig utstrekning utenfor elevenes undervisnings-tid slik at vikarbehovet blir minst mulig.

6. Periodeundervisning

Der det er begrunnet i skolens faglige opplegg, kan den ukentlige arbeidsbelastning variere. Bruk av periodeundervisning drøftes mellom partene på den enkelte skole.

6.1. Videregående skole

Den maksimale lengde på en periode med avvikende arbeidsbelastning er 3 måneder. Merarbeid avspaseres innen 3 måneder.

6.2.Grunnskolen

Den ukentlige leseplikt kan justeres med pluss/minus 2 timer i perioder, dog slik at leseplikten på årsbasis ikke overstiger den fastsatte beskjeftigelsesgrad.

7.

Organiseringen av skoledagen, oppsetting av arbeidsplaner, periodeundervisning, opplærings-plan, m.v. skjer etter drøftinger mellom rektor og de tillitsvalgte i samsvar med reglene i Hovedavtalen med tilpasningsavtale til skoleverket.

8. Tabell: Årsverksinndeling

Gj.sn
ukentlig
leseplikt
Årsramme +Organiserte
oppgaver
Sum. Tid til for-, etter-
arbeid og faglig
ajourføring m.m
B.tr.2.-7.klasse25,0950 +190 + 37,51177,5540
B.tr.1. klasse/ førskolen25.0950 +200 + 37,51187,5530

U.tr.

24,0

912 +

190 + 37,5

1139,5

578

23,0

874 +

190 + 37,5

1101,5

616

22,4

851 +

190 + 37,5

1078,5

639

21,4

814 +

190 + 37,5

1041,5

676

20,4

777 +

190 + 37,5

1004,5

713

Vg.

22,6

860 +

190 + 37,5

1087,5

630

22,0

836 +

190 + 37,5

1063,5

654

21,7

823 +

190 + 37,5

1050,5

667

21,5

817 +

190 + 37,5

1044,5

673

21,4

814 +

190 + 37,5

1041,5

676

21,1

802 +

190 + 37,5

1029,5

688

20,7

785 +

190 + 37,5

1012,5

705

20,5

779 +

190 + 37,5

1006,5

711

19,7

748 +

190 + 37,5

975,5

742

19,5

741 +

190 + 37,5

968,5

749

18,7

711 +

190 + 37,5

938,5

779

17,7

673 +

190 + 37,5

900,5

817

17,5

665 +

190 + 37,5.

892,5

825

16,7

636 +

190 + 37,5.

863,5

854

15,7

598 +

190 + 37,5.

825,5

892

19,2

730 +

190 + 37,5

957,5

760

9. Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 1.8.98 t.o.m. 31.7.99. Den fornyes for 1 år av gangen hvis den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

Lagt inn 10 desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen