Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen

Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen

1 1. Arbeidstid

Skoleledere (stillinger på lønnsplan 17.150) har et normalarbeidsår på 1687,5 netto med gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke i 45,0 uker pr. år. På grunnlag av den enkeltes ledelsesressurs fastsettes det antall uker utover 39 (gj.sn. 37,5 timer) vedkommende skoleleder skal være til stede. Skoleledere skal være til stede minst 41 uker pr. år.

Skolelederne har en vikarplikt tilsvarende inntil 25 arbeidsenheter per år beregnet forholdsmessig ut fra den enkeltes ledelsesressurs. Uttak av vikartimer kan fordeles mellom skolelederne ved skolen.

Skoleledere kan, etter avtale med arbeidsgiver, avspasere inntil 6dagerper arbeidsår, som kompensasjon for møtevirksomhet utenom ordinær arbeidstid i tilknytning til skolens virksomhet.

Innenfor rammen av ovennevnte bestemmelser finner arbeidsgiver og skoleledere i samråd frem til en hensiktsmessig organisering av arbeidstid slik at oppgavene i forhold til de tilsatte, brukerne av skolens tjenester og kommunen kan løses på en tjenlig måte.

2 2. Samlet ressurs til skolens ledelse. Organisering

Ressurser til rektor (inkl. administrasjon av skolefritidsordninger, spesialundervisning m.m.), undervisningsinspektør, avdelingsleder og rådgiver/sosiallærer/kontaktlærertjeneste for elevråd ses som en samlet ressurs til skolen, jfr. pkt. 3 og 4.

Innenfor den tildelte ressursramme legger skolen frem forslag til bruk av ressursene, herunder bruk av lederstillinger (jf. lønnsplan 17.150), for kommunen til endelig godkjenning. Dette innebærer at man lokalt velger hvordan oppgavene skal organiseres, tilpasset skolens behov. Dog skal det til rådgiver/ sosiallærertjeneste ikke benyttes mindre ressurser enn det som følger av beregningsreglene, jfr. vedlegg.

Samlet ressurs f.o.m. 1. august 1998 - minsteressurs - fremgår av vedlegg.

3 3. Forholdet til tidligere avtaler

Tidligere inngåtte avtaler vedrørende oppretting av stillinger, bruk og fordeling av tidsressurser til pedagogiske og administrative lederoppgaver i grunnskolen er bortfalt med virkning fra 1.8.96.

Beregning av samlet ressurs - minsteressurs - som gjelder f.o.m. 1. august 1998 fremgår av vedlegg. Vedlegget erstatter de tidligere inngåtte særavtaler.

4

5 4. Minste ressursnivå

Kommunen, som arbeidsgiver, har et ansvar for å legge til rette forholdene slik at skolens ledelse gjøres i stand til å utføre et tilfredsstillende arbeid. Tid til ledelse beregnet etter denne avtale er å forstå som minimumstid. Kommunen kan, som arbeidsgiver, avsette ytterligere tid til ledelse i forhold til de oppgaver skolelederen pålegges. Tid til ledelse bør også sees i sammenheng med kontorbemanningen for øvrig.

6 5. Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 01.01.02 t.o.m. 31.07.02. Den fornyes for 1 år av gangen dersom den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

6.1 Vedlegg :

Administrative og pedagogiske ledelsesressurser i grunnskolen - beregningsregler

Tidsressursen til administrative og pedagogiske lederoppgaver beregnes samlet for den enkelte skole i % av hel stilling (årsverk).

Rektor/undervisningsinspektør(er) i ordinær grunnskole.

Årskull ved skolen: 1-7 1 - 8 1 -10(11) 8 -10(11)

Basisressurs:19% 20% 36% 26%

Tillegg pr. elev:

Inntil 50 elever:0,50% 0,50% 0,46% 0,46%

51 - 200 elever:0,30% 0,30% 0,41% 0,46%

201 eller flere:0,23% 0,23% 0,23% 0,23%

Det gis en økning i administrasjonsressursen på 8 % av et årsverk ved skoler som har skolefritidsordninger.

Elever i spesialklasser og elever som delvis mottar spesialundervisning, de siste medregnet i forhold til den del spesialundervisningen utgjør av den totale undervisning de mottar, gir ved særskilt beregning en tidsressurs på 2,5 % av en full stilling pr. elev.

Beregningsmåte på administrasjonsressurs for elever som får delvis spesialundervisning; Formel for omregning:

12,5 % av rammetimetallet

11

eller dersom dette er høyere:

Timetall til spesialundervisning

11

Skoler med 1 - 4 årskull får tildelt tidsressurs til administrative og pedagogiske lederoppgaver etter tabellen for skoler med 1 - 7 årskull, skoler med 1 - 9 årskull etter tabellen for 1 - 10 årskull.

Sosiallærer/rådgiver/kontaktlærerfunksjon i ordinær grunnskole.

Lærer som utfører sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning i grunnskolens ungdomstrinn får redusert leseplikten med 1 t/u pr. påbegynt 25 elever. Denne ressursen tas av "2- timersrammen" på ungdomstrinnet, jf Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen pkt. 3.

I tillegg til minsteressurs (1 time pr. uke pr. påbegynt 25 elever) gis følgende tilleggsressurs til rådgiver-/

sosiallærertjeneste på grunnskolens ungdomstrinn: 2 % til skoler med 1 - 99 elever på ungdomstrinnet.

Lærere som utfører kontaktlærertjeneste for elevråd får redusert leseplikt:

Barnetrinnet :

Fådelte skoler 1/2 time pr. uke

6 - 20 klasser 1 time pr. uke

21 klasser eller mer 2 timer pr. uke

Ungdomstrinnet :

Til og med 20 klasser 1 time pr. uke

21 klasser og mer 2 timer pr. uke

Denne ressursen tas av " 2-timers rammen " på ungdomstrinnet, jf Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen pkt. 3.

Tidsressurs til administrative og pedagogiske lederoppgaver ved spesialskoler og skoler ved sosiale og medisinske institusjoner (rektor og undervisningsinsp).

Basistid 24 % av en hel stilling

Tillegg pr elev

Inntil 50 elever 2,5 % av en hel stilling

51 eller flere elever 1,0 % av en hel stilling

Lærere ved spesialskoler som blir pålagt rådgivningsarbeid for elever på ungdomstrinnet gis nedsatt lesetid med inntil 2 timer pr. uke pr. 6 elever.

Ved egne skoler for spesialundervisning får lærere som utfører kontaktlærertjeneste for elevråd redusert leseplikt:

Til og med 5 klasser/grupper1/2 time pr. uke

6 - 20 klasser/grupper 1 time pr. uke

21 klasser/grupper eller mer 2 timer pr. uke

Klasser/grupper regnes pr. påbegynt 6 elever.

Tidsressurs for administrasjon av voksenopplæringskurs i grunnskolen.

Elevtallet i voksenopplæringen sammen med det øvrige elevtallet ved skolen legges til grunn ved fastsetting av skolens administrasjonsressurs. Elevtallet i voksenopplæringen beregnes slik:

Uketimetallet i voksenopplæringen divideres med 20 (en klasse for inntil 20 timer og videre en klasse for hver påbegynt 20. time). Klassetallet multipliseres med 28 = elever i voksenopplæringskursene. Disse elevene adderes til skolens øvrige elever = sum elever ved skolen.