Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen

Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen

Innhold

1. Leseplikter i grunnskolen

TrinnFagGj.sn. ukentligÅrsramme leseplikt
barnetrinnetalle25950
ungdomstrinnetnorsk20,4777
engelsk21,4814
heimkunnskap21,4814
forming24912
kroppsøving24912
tegnspråk som førstespråk20,4777
norsk fordypning20,4777
tegnspråk fordypning20,4777
engelsk fordypning21,4814
øvrige fag22,4851

1.1.

Når elever fra ungdomstrinnet undervises sammen med elever fra barnetrinnet, gjelder følgende gjennomsnittlige ukentlige leseplikter /årsrammer i vanlige klasser:

Vanlig gj.snitt ukentlig leseplikt/årsramme på ungdomstrinnet

Når inntil 3 elever
tilhører ungdomstrinnet

Når fra 4 til 6 elever
tilhører ungdomstrinnet

Når 7 eller flere elever

tilhører ungdomstrinnet

20,4/777

23/874

21,4/814

20,4/777

21,4/814

24/912

22,4/851

21,4/814

22,4/851

24/912

23/874

22,4/851

24/912

25/950

24/912

24/912

2. Særskilte tidsressurser for grunnskolen

2.1. Omregning av leseplikt til annet arbeid.1

Dersom noe av leseplikten konverteres til andre oppgaver enn undervisning, skal arbeids-tiden - bunden og ubunden - pr. konvertert time tilsvare:

barnetrinnet

3,7%, eller 1 time og 30 min.

ungdomstrinnet

4,17%, eller 1 time og 40 min.

2.2. Klassestyrertjenesten

Til klassestyrertjenesten konverteres én leseplikttime pr. klasse. Tidsressursen til klasse-styrer-tjenesten skal ikke timeplanfestes, men det er en forutsetning at klassestyreren er til-gjengelig til bestemte tider, bl.a. av hensyn til elevenes foresatte.

Denne ordningen gjelder også klasser/grupper for spesialundervisning pr. 6 elever.

2.3. Spesialundervisning

Leseplikten ved spesialundervisning er i prinsippet den samme som for undervisning for-øvrig, men på barnetrinnet skal 16 % og på ungdomstrinnet 9 % av leseplikten konverteres til de arbeidsoppgavene som er spesielle for denne undervisning diagnostisering av elever, sam-arbeid med kolleger, foreldre og andre, utarbeiding av spesielt materiell, notat- og rapport-skriving m.v.)

I spesialskoler, i skoler ved sosiale og medisinske institusjoner, i spesialklasser ved andre grunn-skoler og ved undervisning etter særskilt tildeling, foretas slik konvertering av det totale timetallet.

2.4. Undervisning i og på samisk og finsk

For lærere som underviser i og på samisk og finsk konverteres 16 % av leseplikten på barne-trinnet og 9 % av leseplikten på ungdomstrinnet.

2.5. Morsmålsundervisning

For lærere som underviser fremmedspråklige elever i og på morsmål brukes leseplikt til-svarende den som gjelder for spesialundervisning. Dette gjelder også særskilt norsk-undervisning.

3. " 2-timers rammen " på ungdomstrinnet i grunnskolen

Det avsettes 2 timer pr. uke pr. klasse på ungdomstrinnet til arbeidsoppgaver utenom undervisning.

"2-timersrammen " benyttes på den enkelte skoles ungdomstrinn til arbeidsoppgaver utenom undervisning, som f.eks.:

  • fagrettledning, seksjonsledelse
  • sosialpedagogisk tjeneste

Fordeling til de ulike arbeidsoppgaver på den enkelte skoles ungdomstrinn reguleres i henhold til Medbestemmelsesavtalen for grunnskolen § 12.

Beregnet minsteressurs for sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning og kontaktlærertjeneste skal tas av " 2-timersrammen ", jf Avtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen pkt. 2 og vedlegget ( "administrative og pedagogiske ledelses-ressurser i grunnskolen - beregningsregler ") til denne avtale. Det kan gis ytterligere ressurs til slike funksjoner innenfor " 2-timersrammen ".

For øvrig kan det gis ytterligere ressurs for sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning og kontakt--lærertjeneste innenfor de samlede ressurser til skolens ledelse, jf Avtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen pkt. 2 og 4.

4. Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 1.8.98 t.o.m. 31.7.99. Den fornyes for 1 år av gangen hvis den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

Lagt inn 10 desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen