Satser for kommunal egenbetaling for statlige barnevernstiltak – 2024

Nedenfor følger kommunenes satser for egenbetaling for statlige barnevernstiltak, jf. barnevernsloven § 16-5 og Prop. 1 S (2023-2024) for Barne- og familiedepartementet.

Tiltak

Sats per måned

Barnevernsinstitusjoner

kr 182 700

Barnevernsinstitusjoner – enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger fra omsorgssentre og asylmottak*

kr 91 350

Senter for foreldre og barn (døgnopphold med en foregående utredning)

kr 76 210

Senter for foreldre og barn (hjemmebasert/poliklinisk med en foregående utredning)

kr 13 085

Beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem**

kr 91 350

MST (Multisystemisk terapi)

kr 16 180

FFT (Funksjonell familieterapi)

kr 16 180

Webster Stratton

kr 0

* Kommunene skal betale ordinær egenandel for opphold i barnevernsinstitusjon for bosatte enslige mindreårige flyktninger.

** Egenandeler for plasseringer i beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem gjort før 2022, skal videreføres uten endringer i 2024. I slike tilfeller vil egenandelen være kr 39 780

Satsene over gjelder per barn, men for senter for foreldre og barn gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn betaler kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn betaler kommunen en og en halv sats. For hvert øvrige barn betaler kommunen halv sats.

Barne- og familiedepartementet ønsker å gjøre oppmerksom på følgende:

  1.  Senter for foreldre og barn

1.1.2022 trådte lovendringer som følger av Stortingets behandling av Prop. 73 L (2016-2017) i kraft. Endringene innebærer en faglig omlegging av tilbudet i sentrene slik at tilbudet primært skal gjelde utredning av sped- og småbarnsfamilier, med mulighet for etterfølgende hjelpetiltak. Kommunene skal betale egenandel for dette tilbudet. Kommunenes egenandel for tilbud i senter for foreldre og barn er innrettet slik at kommunene skal betale om lag samme andel som Bufetat sine kostnader til senter for foreldre og barn før lovendringen. Satsene fremgår i tabellen over. Ettersom hjemmebasert/poliklinisk tilbud koster mindre enn døgnopphold i sentrene er egenandelen tilsvarende lavere. 

Dersom en kommune ønsker å kjøpe hjelpetiltak i sentrene, uten at det er knyttet til utredning i senteret, skal kommunen etter ny ordning betale full pris for dette. Overgangsordningen som innebar at kommunen kun betalte en egenandel for dette, og ikke full pris, går ut den 31. desember 2023. Det betyr at kommunene fra 1. januar 2024 betaler full pris for hjelpetiltak også for pågående tiltak i sentrene dersom det ikke er knyttet til en foregående utredning i senteret.

  1. Overgangsordning for fosterhjem

For eksisterende plasseringer i beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem (inngått før 1. januar 2022) skal egenandelsnivået fra 2021 (prisjustert til 2024-kroner) videreføres. I slike tilfeller vil egenandelen være kr. 39 780, se også fotnote i tabellen over.

  1. Tidsavgrensning av statens medfinansieringsansvar av beredskapshjem

Statens medfinansieringsansvar ved bruk av beredskapshjem er begrenset til 12 måneder fra barnet flytter inn. Dette innebærer at kommunen må dekke hele kostnaden knyttet til beredskapshjemmet fra det tidspunktet barnet har bodd i beredskapshjemmet i 12 måneder, og gjelder dersom barnet flyttet inn i beredskapshjemmet etter 1. januar 2022.