Sjømannspensjonstrygdloven - sjømptrl.

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1948-12-03 nr 07: Lov om pensjonstrygd for sjømenn.

Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig tjenestepensjon. Sjømannspensjonstrygdloven har som hovedformål å yte «tidlig alderspensjon» til sjøfolk mellom 60 og 67 år som oppfyller visse vilkår. Det at sjømenn har pensjonsalder 60 år, innebærer at pensjonssystemet for sjømenn har særtrekk som avviker fra de landbaserte pensjonsordningene som gjelder generelt i samfunnet.

Sjømannspensjon beregnes på grunnlag av pensjonssatser pr. fartsmåned. For å få rett til pensjon må sjømannen etter hovedregelen ha opptjent minst 150 pensjonsgivende fartsmåneder (12 ½ år). Pensjonen ytes for maksimalt 360 fartsmåneder. Dersom det ikke er opptjent nok fartsmåneder for rett til pensjon, kan det på visse vilkår utbetales et engangsbeløp. Pensjon eller engangsbeløp kan ikke ytes hvis pensjonisten har full pensjon fra folketrygden som ufør eller fra avtalefestet pensjonsordning.

Se loven på lovdata.no