Søknader til nemnda

Søknader til nemnda

Søknad om unntak

Søknad om unntak fra lovens/forskriftenes bestemmelser kan fremsettes av selskapet (styret), av en lokal fagforening og av et flertall av de ansatte (§ 5). Dersom selskapet søker, skal søknaden være behandlet av selskapets styre. I søknad fra et flertall av de ansatte må det være dokumentert at det står et flertall bak søknaden, dvs avstemning eller underskrift av flertallet (jf § 8).

Søknaden skal være skriftlig og begrunnet. Følgende opplysninger er som regel nødvendige:

 • Antall ansatte
 • Selskapets vedtekter, selskapsavtale.
 • Opplysninger om generalforsamlingsvedtak eller selskapsmøtevedtak eller avtaler som utenom vedtekter eller selskapsavtale regulerer styrets sammensetning eller kompetanse.
 • Begrunnelse for søknaden.
 • Nødvendige uttalelser.
 • Nødvendige opplysninger om søkeberettigelse.

Søknad om konsernordning

Konsernordning kan søkes av selskapet, lokale fagforeninger som omfatter 2/3 av de ansatte eller et flertall av de ansatte, jf forskriften § 6. Dersom konsernet (gruppen) søker, skal søknaden være undertegnet av den eller dem som har fullmakt til å opptre på vegne av konsernet (gruppen). Dette vil vanligvis være administrerende direktør i morselskapet. I søknad fra et flertall av de ansatte må det være dokumentert at det står et flertall bak søknaden, dvs avstemning eller underskrift av flertallet (jf § 8).

Søknaden skal være skriftlig og begrunnet. Følgende opplysninger er som regel nødvendige:

 • Antall ansatte
 • Selskapets vedtekter, selskapsavtale.
 • Opplysninger om generalforsamlingsvedtak eller selskapsmøtevedtak eller avtaler som utenom vedtekter eller selskapsavtale regulerer styrets sammensetning eller kompetanse.
 • Begrunnelse for søknaden.
 • Nødvendige uttalelser.
 • Nødvendige opplysninger om søkeberettigelse.
 • Oversikt over konsernet (selskapskart) og opplysninger om hvilke representasjonsordninger de ulike selskapene har.