Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ved hjelp av Agenda Kaupang gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor fullstendig innholdet i kommunenes planregister er, i hvilken grad digitale planregistre brukes og oppdateres, samt hva det er som eventuelt hindrer bruk av planregisteret som grunnlag for andre oppgaver.

Et oppdatert planregister som har riktig kvalitet, byr på store effektiviseringsgevinster for kommunene og muliggjør at disse kan benytte seg av kommende fellestjenester for blant annet planlegging og byggesak.

Noen funn fra undersøkelsen:

  • De aller fleste kommunene i undersøkelsen har et digitalt planregister. Bare fem kommuner (3 prosent) oppgir at de ikke har et digitalt planregister
  • De fleste kommunene i undersøkelsen har planregistre som i stor grad inneholdt alle nyere planer (etter 2009).
  • Mange kommuner i liten grad har skriftlige rutiner for oppdatering av planregisteret
  • I de fleste kommuner det er tydelig hvem som har ansvar for å oppdatere registeret
  • De fleste kommunene oppgir at de i stor grad har den kompetansen de trenger for å føre registeret, mens mange sliter med mangel på økonomiske ressurser og tilstrekkelig tid for å gjøre jobben.
  • Det er store forskjeller på kommunene når det gjelder fullstendighet i planregisteret, og hvilken informasjon som inkluderes i planregisteret.

Av alle landets kommuner var det 144 kommuner som besvarte spørreundersøkelsen, og mange benyttet seg av muligheten til å utdype svarene sine i fritekstfeltene.

KMD skal ut fra funnene i rapporten lage forslag til videre oppfølgingsplan.

Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister (pdf)