Spørsmål om omklassifisering av midler på investeringsfond

Buskerud kommunerevisjon IKS

PB 4197

3005 DRAMMEN

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2750-2 BED

10.10.2005

Spørsmål om omklassifisering av midler på investeringsfond

Vi viser til brev av 16.8.2005 med spørsmål om omklassifisering av midler fra investeringsfond til driftsfond.

Bakgrunnen for saken er en kapitalnedsettelse i Vestfold Kraft AS i juni 2000. Utbetalingen til eierkommunene ble satt til 11 527 kr per aksje, hvorav 6 000 kr var knyttet til nedskrivning av aksjenes pålydende, og resterende 5 527 kr ble dekket av selskapets overkursfond.

Enkelte kommuner valgte en regnskapsmessig løsning i 2000 hvor eieruttaket i sin helhet ble ført til inntekt i kapitalregnskapet. Problemstillingen i saken er om det for Svelvik kommune er åpning for i regnskapet for 2005 å omklassifisere ”overkursdelen” fra eieruttaket i 2000 fra investeringsfond til driftsfond.

Departementet viser til at regnskapsforskriften § 3 fjerde og femte ledd gjelder salg av finansielle anleggsmidler. Det er ikke grunnlag for å tolke disse bestemmelsene utvidende, slik at bestemmelsene således ikke kommer til anvendelse for annet enn salgsinntekter.

Kommunal regnskapsstandard (F) nr. 5 gir hjemmel til korrigering av feil i tidligere års regnskap. Det sentrale spørsmålet i saken er således om den valgte regnskapsløsningen i 2000 kan betraktes som en feil i henhold til god kommunal regnskapsskikk.

Vi legger til grunn at ”overkursdelen” som ble utbetalt er et engangs eieruttak ved nedsettelse av selskapskapitalen og ikke et årlig utbytte. I den forbindelse viser vi til at det bærende prinsipp for den kommunale økonomiforvaltning er at kommunens løpende drift skal finansieres av løpende inntekter. Av dette følger at verdier som er bygget opp over lang tid ikke kan forbrukes over en kort periode. Det er et grunnleggende hensyn at slike verdier fordeles mellom generasjoner. Dette legger begrensninger på bruken av ”overkursdelen”.

Vi kan således ikke se at kommunens valgte regnskapsløsning i 2000 med føring i kapitalregnskapet kan betraktes som en feil, og vår vurdering er følgelig at god kommunal regnskapsskikk ikke gir hjemmel til omklassifisering av de aktuelle midlene.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.

avdelingsdirektør

Bent Devik

rådgiver

Kopi til:

Forening for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
Fylkesmannen i Vestfold