St.prp. nr. 1 (2000-2001)

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgiftskapitla: 200-299 og 2410

Inntektskapitla: 3200-3299, 5310 og 5617

Tilråding frå Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet av 15. september 2000, godkjend i statsråd same dagen.

Følg proposisjonen på Stortinget