Statens Bymiljøpris 2009


Statens Bymiljøpris 2009 ”Aktiv bruk av kulturarven i byutviklingen” Invitasjon til å foreslå kandidater

Bymiljøprisen skal inspirere til en mer bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved å fremheve gode eksempler på miljøvennlig byutvikling. Hvert år gir Miljøverndepartementet prisen til en by eller et tettsted som utmerker seg innenfor et fastsatt tema med betydning for livet og miljøet i byene.

2009 er (nasjonalt) kulturminneår.  Jeg ønsker derfor i år å sette et spesielt fokus på den betydning kulturminner og kulturmiljøer har for miljøvennlig byutvikling. Tema for Statens Bymiljøpris 2009 blir derfor:

     ”Aktiv bruk av kulturarven i byutviklingen”

Kulturminneåret er et viktig ledd i en langsiktig strategi for å styrke arbeidet med vern, bruk og formidling av vår mangfoldige kulturarv. Jeg håper ikke minst at dette året vil bidra til å synliggjøre kulturminnenes betydning i byutviklingen. Oppmerksomheten rettes mot den fysiske kulturarven, bygninger, bymiljøer og gjenstander, men også mot den immaterielle kulturarven, de mange historiene som knytter kontakten til fortiden, sangene, måtene å gjøre ting på osv. Kandidatene til bymiljøprisen 2009 kan ha utmerket seg innenfor hele dette feltet, som ledd i en miljøvennlig byutvikling.

Jeg håper på stort engasjement og at det vil komme inn forslag på mange gode kandidater, både fra tettsteder og større og mindre byer!

Prisen utdeles årlig og består av diplom, plakett og et pengebeløp på 250 000 kr.  Forslags¬retten er åpen, det vil si at alle som ønsker å fremme en kandidat kan gjøre det.

Prisvinner utpekes av en uavhengig jury oppnevnt av Miljøverndepartementet.

Fristen for å fremme forslag er fredag 24. april 2009.   Forslag til kandidat skal begrunnes, og det skal legges vekt på gjennomførte tiltak. Dette materialet bør være kortfattet, og maksimalt på fire sider. I tillegg kan det legges ved inntil fem sider tekst og illustrasjoner som dokumenterer de tiltakene som er presentert i begrunnelsen. Juryen vil kunne be om utdypende dokumentasjon etter behov. Eventuelle spørsmål kan rettes til juryens sekretær Cecilia Stokkeland tlf. 924 18 968,
e-post cecilia.stokkeland@civitas.no 

Forslaget sendes Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep., 0030 Oslo, merket "Bymiljøprisen 2009".

Med hilsen

Erik Solheim