Statoil ASA - melding med forslag til utredningsprogram

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.05.2003

Til Høringsinstanser (se nedenfor)

Dato: 08.04.2003

Vår ref.: 200300996-5

Melding med forslag til utredningsprogram etter bestemmelsene om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven fra Statoil ASA

Vedlagt følger melding med forslag til utredningsprogram for en konsekvensutredning av planene til Statoil ASA om utvidelse av den eksisterende metanolfabrikken på Tjeldbergodden i Aure kommune.

Det er tidligere godkjent et utredningsprogram for en konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven for etablering av et 800 MW gasskraftverk på Tjeldbergodden (21.11.2000). Ansvarlig myndighet for dette tiltaket er Norges vassdrags- og energidirektorat. Statoil ASA har uttrykt ønske om å få til en mest mulig hensiktsmessig og koordinert utredningsprosess for de to tiltakene. Muligheten for en felles konsekvensutredning ble drøftet på et møte i Nærings- og handelsdepartementet 30.1.2003 hvor relevante myndigheter og tiltakshaver deltok.

På møtet var det enighet om å søke å få etablert en felles utredningsprosess for tiltakene. Med hjemmel i § 9 i forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven gav Miljøverndepartementet i brev 21.2.2003 sin tilslutning til en felles konsekvensutredning. Nærings- og handelsdepartementet mener dette kan bidra til en tidseffektiv utredningsprosess som kan gi høy forutsigbarhet og god ressursutnyttelse.

Det legges opp til følgende utredningsprosess for tiltakene:

  • På bakgrunn av høringsuttalelsene til melding om utvidelse av metanolfabrikken fastsetter Nærings- og handelsdepartementet et utredningsprogram for en konsekvensutredning for tiltaket
  • Statoil ASA utarbeider en felles konsekvensutredning for de to tiltakene. Det forutsettes at det klart skal fremgå av utredningen at den omhandler flere tiltak. Dette skal tydeliggjøres godt i det dokumentet som sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
  • Norges vassdrags- og energidirektorat sender den felles konsekvensutredningen på høring og har ansvaret for at det arrangeres et offentlig møte om saken.
  • Norges vassdrags- og energidirektorat mottar høringsuttalelsene til konsekvensutredningen og avgjør om kravet til konsekvensutredning er oppfylt.

Formålet med plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av utbyggingstiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Siktemålet er at mulige virkninger blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.

Nærings- og handelsdepartementet ber spesielt om synspunkter på forslaget til utredningsprogram. Høringsinstansene bes vurdere beslutningsrelevante forhold med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn som utredningsprogrammet bør ta utgangspunkt i, og hvilke sentrale problemstillinger som bør besvares i konsekvensutredningen, herunder eventuelle avbøtende tiltak.

For å få et best mulig tilpasset utredningsprogram for konsekvensutredningen, ønsker departementet at høringsinstansene i sin høringsuttalelse begrunner hvordan deres innspill vil ha betydning for senere beslutninger om tiltaket. Dette vil være sentralt for at høringsuttalelsene skal kunne bli fulgt opp.

Spørsmål under høringen kan rettes til Nærings- og handelsdepartementet ved seniorrådgiver Einar N. Ruud, tlf. 22 24 67 39, e-post: einar.ruud@nhd.dep.no.

Vi ber om eventuelle merknader til melding med forslag til utredningsprogram innen 12.5.2003.

Årsaken til at det legges opp til en noe kortere høringsfrist enn 6 uker er hensynet til at de to tiltakene tidsmessig kan kobles sammen til en felles konsekvensutredning. I tillegg legger vi vekt på at det allerede er etablert en metanolfabrikk på Tjeldbergodden. Virkninger av slik virksomhet er tidligere belyst og konsekvensene av driften er i hovedsak kjent. Departementet mener derfor at det er forsvarlig å sette høringstiden til 12.5.2003.

Departementet ber om at av hensyn til fremdriften i saken at høringsfristen overholdes.

Med hilsen

Tron Bamrud (e.f.)
avdelingsdirektør

Einar N. Ruud
seniorrådgiver

Vedlegg

Kopi:

Miljøverndepartementet, rådgiver Jon Fixdal
Norges vassdrags- og energidirektorat, Tanja Midtsian
Statoil ASA, Jostein Nordland

Høringsliste

Kommunal- og regionaldepartementet
Helsedepartementet
Fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Sosialdepartementet
Arbeidsdirektoratet
Direktoratet for sivilt beredskap
Norges vassdrags- og energidirektorat
Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Havforskningsinstituttet
Kystdirektoratet
Kystverket
Statens forurensningstilsyn
Statens nærings- og distriktutviklingsfond
Vegdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Aure kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
NHO
LO
Friluftslivets fellesorganisasjon
Norges Naturvernforbund
Norges Miljøvernforbund
Natur og ungdom
Bellona
Taftøy Hytteeierforening
Taftøy Strandplanlag
Hellandsjøen Grendalag
Hemne Jeger- og Fiskeforening
Stamnesdalen grendalag
Aure Næringsforum
Hemne Næringsforum
Hitra Næringsforening
Aure jeger- og fiskerforening
Indre Aure Grunneierlag
Aure Bondelag
Klakkan grunneigarlag