Statsbudsjettet 2010 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

Rundskriv H-12/09 Brev til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene 7. januar 2010 med orientering om konsekvenser av Stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2010. I brevet informeres det også om enkelte mindre justeringer i rammetilskuddet for 2009.

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Nr Vår ref Dato
H-12/09 10/129-1 05.01.2010

 

Regjeringen la 13. oktober 2009 fram forslag til statsbudsjett for 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010).

Stortingets finanskomite avga 20. november Innst. 2 S (2009–2010). På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 26. november kommunale og fylkeskommunale skattører og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2010. Stortingets vedtak var i tråd med regjeringens forslag.

For nærmere detaljer om budsjettopplegget for kommunesektoren for 2010 viser vi til ovennevnte budsjettdokumenter.

I punkt 5 informeres det om enkelte mindre justeringer i rammetilskuddet for 2009, jf. Prop. 43 S (2009-2010) og innstilling fra kommunal og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kommunal- og regionaldepartementet Innst. 78 S (2009–2010).

1. Kommunesektorens inntektsrammer for 2010

Det anslås å bli en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 8 mrd. kr i 2010, eller 2,6 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2009 i Revidert nasjonalbudsjett 2009. Av veksten i de samlede inntektene er 4,2 mrd. kr frie inntekter, som tilsvarer en reell vekst i de frie inntektene på 1,9 pst. Av dette er 230 mill. kr begrunnet med en styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene i tilknytning til samhandlingsreformen. 1 mrd. kr av veksten er begrunnet i fylkeskommunenes økte ansvar på samferdselsområdet.

Stortinget har i tråd med regjeringens forslag vedtatt følgende maksimalskattører for personlige skattytere for 2010:

  • Kommuner: 12,8 prosent (uendret fra 2009).
  • Fylkeskommuner: 2,65 prosent (uendret fra 2009).

Tabell 1 viser anslag på frie inntekter i 2009 og 2010, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd. 2009-beløpene er anslag på regnskap. For 2010 er Stortingets budsjettvedtak lagt til grunn. Det er ingen endringer i forhold til tabell 2.2 i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon Prop. 1 S (2009-2010).

Tabell 1. Kommunenes og fylkeskommunenes1 frie inntekter i 2008 og 2009. Mill. kr og endring i pst. Nominelle priser2

Kommunene

Fylkeskommunene

Kommunesektoren i alt

2009 3)

2010

Pst. endring

2009 3), 4)

2010

Pst. endring

2009 3)

2010

Pst. endring

Skatter i alt

116 037

122 538

5,6

21 010

22 000

4,7

137 047

144 538

5,5

Herav skatt på inntekt og formue

109 010

115 400

5,9

21 010

22 000

4,7

130 020

130 020

5,7

Rammetilskudd

54 764

55 309

1,0

24 692

26 361

6,8

79 465

81 670

2,8

Sum frie inntekter

170 801

177 847

4,1

45 702

48 361

5,8

216 503

226 208

4,5

1)  Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel.
2) Prisveksten i kommunesektoren i 2010 anslås til 3,1 pst.
3) Anslag i regnskap korrigert for oppgaveendringer.

Tabell 1 viser at den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2010 anslås til 4,5 pst. regnet fra anslag på regnskap 2009. Med anslått prisvekst for kommunesektoren på 3,1 pst. i 2010, tilsvarer dette en realvekst på 1,3 pst. eller om lag 3 mrd. kr. Det er tatt hensyn til at anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2009 er økt med 1,2 mrd. kr etter framleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett 2009. De ekstra skatteinntektene på 1,2 mrd. kr får kommunesektoren i sin helhet beholde i 2009. Isolert sett fører de ekstra skatteinntektene i 2009 til at veksten i sektorens inntekter fra 2009 til 2010 blir noe lavere når den regnes fra anslag på regnskap 2009.
Tabell 1 viser at kommunene og fylkeskommunene anslås å få henholdsvis 4,1 og 5,8 prosentvis vekst i de frie inntektene i 2010.

For fordeling av rammetilskudd til hhv. kommuner og fylkeskommuner i 2009 vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til  Prop. 1 S (2009-2010) (Grønt hefte), tabell 1-k og tabell 1-fk.

 
Stortinget har vedtatt øremerkede bevilgninger til kommunesektoren for 2010 ved behandlingen av fagkomiteenes budsjettinnstillinger. Det vises til vedlegg 1 for en oversikt over statlige overføringer til kommunesektoren.

2. Forvaltningsreformen

Forvaltningsreformen gjennomføres fra 1. januar 2010 og fylkeskommunene tilføres samlet vel 7,6 mrd. kroner gjennom rammetilskudd og momskompensasjon i 2010.

Av den samlede økningen er i underkant av 7,1 mrd. kroner knyttet til overføring av ansvaret for øvrige riksveger og riksvegferjer, herunder en styrking av fylkeskommunenes frie inntekter med 1 mrd. kroner utover dagens nivå begrunnet med det økte samferdselsansvaret. Fylkeskommunene kan søke om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift knyttet til veginvesteringer. 400 mill. kroner av midlene knyttet til ansvarsendringene på samferdselsområdet er derfor bevilget over Finansdepartementets budsjett kap. 1632, post 61 Kompensasjon merverdiavgift. De øvrige midlene til de nye fylkesvegene og fylkesvegferjene legges inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene med særskilte fordelinger, jf. nærmere omtale i Grønt hefte.
 
Det økonomiske opplegget inkluderer videre 117,5 mill. kroner til årsverkskostnader. Midlene legges inn i fylkeskommunenes rammetilskudd, fordelt etter kriteriene i inntektssystemet.

Den samlede økningen av rammetilskuddet inkluderer videre innlemming av tilskudd til fagskoler på Kunnskapsdepartementets budsjett (389 mill. kroner) og innlemming av stimuleringsmidler til partnerskap for folkehelse på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett (41,3 mill. kroner).

I tillegg til økningen gjennom rammetilskudd og momskompensasjon, er øremerkede tilskudd med relevans for forvaltningsreformen bl.a. en ny rentekompensasjonsordning for fylkesveier, tilskudd til rassikring, tilskudd til regionale forskningsfond, helsefagskoler og enkelte tilskudd på Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementets budsjetter. Det vises i denne sammenheng til nærmere omtale i berørte departementers budsjettproposisjoner.

3. Inntektsutjevnende tilskudd

Negativt rammetilskudd

Dersom en kommune en termin på grunn av høy skatteinngang får et negativt inntektsutjevnende tilskudd som er større enn det øvrige rammetilskuddet, blir kommunens rammetilskudd negativt. Kommunen får da ikke utbetalt rammetilskudd i den aktuelle terminen.  Det negative rammetilskuddet blir avregnet mot neste terminutbetaling.

Bykle kommune har de siste årene hatt så høy skatteinngang at kommunen skal trekkes mer i netto inntektsutjevnende tilskudd enn det kommunen mottar i øvrige rammetilskudd sett under ett. Fordi departementet forventer at Bykle kommune også i 2010 vil komme ut med negativt rammetilskudd, vil kommunen ikke få utbetalt rammetilskudd i 2010. Når endelig skatteinngang for 2010 er klar i februar 2011 vil det bli foretatt en avregning av Bykles negative rammetilskudd.
Departementet vil i 2010 foreta en løpende vurdering av behovet for å holde tilbake utbetaling av rammetilskudd for andre kommuner med høy skatteinngang. 

Regnskapsmessig føring

Det inntektsutjevnende tilskuddet skal føres etter anordningsprinsippet. Ved utbetaling av rammetilskuddet i januar og februar 2010 må det inntektsutjevnende tilskuddet henføres til den perioden utbetalingen gjelder for (oktober, november eller desember 2009), mens det øvrige rammetilskuddet henføres til perioden som utbetalingen skjer (januar eller februar 2010).

Departementet tar sikte på at det inntektsutjevnende tilskuddet for 2009 vil være ferdig beregnet ca. 1. februar 2010, når endelige skattetall for 2009 foreligger. Tallene vil da bli lagt ut på departementets internettsider for løpende inntektsutjevning.

4. Tidspunkt for utbetaling av rammetilskudd i 2010

Rammetilskudd for 2010 vil være på mottakers konto på følgende datoer:
5. januar, 5. februar, 5. mars, 31. mars, 5. mai, 6. juni, 5. juli, 3. september, 5. oktober og 5. november.

Terminutbetalingene av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner dokumenteres på Kommunal- og regionaldepartementets internettsider www.regjeringen.no/krd.

5. Statsbudsjettet 2009 – Endringer etter ny saldering

Nedenfor informeres det om enkelte mindre justeringer i rammetilskuddet for 2009, jf. Prop. 43 S (2009-2010) og innstilling fra kommunal og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kommunal- og regionaldepartementet Innst. 78 S (2009–2010). Stortinget vedtok innstillingen 11. desember.

Kap 571 Rammetilskudd til kommunene

Post 60 Innbyggertilskudd

Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2008–2009) for Helse- og omsorgsdepartementet sluttet Stortinget seg til at kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten skal økes, jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008–2009). Andelen av fysioterapeutenes inntekt/omsetning som dekkes av kommunale driftstilskudd, skal samlet sett økes på bekostning av refusjonstakstene fra folketrygden. Omleggingen skal gjennomføres i to omganger, i 2009 og i 2010. For 2. halvår 2009 er 55 mill. kr overført til kommunene. Beløpet ble utbetalt i forbindelse med terminutbetalingen i november og var fordelt per kommune etter antall avtaleårsverk.

Kap. 575 Ressurskrevende tjenester

Post 60 Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning
Det vises til omtale i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon Prop. 1 S (2009–2010) der det redegjøres for økt utbetaling til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester for 2009. Det ble utbetalt totalt 3 998 mill. kr. Dette er 713 mill. kr mer enn lagt til grunn i saldert budsjett for 2009.
På grunnlag av dette ble bevilgningen i behandlingen av økt med 713 mill. kr, fra 3 285 mill. kr til 3 998 mill. kr.

 

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                                  Ingeborg Sætre Hanssen
                                                                                                  seniorrådgiver


 

Vedlegg i Excel-format

Vedlegg 1: Statlige overføringer til kommunesektoren i 2010

 

Kopi m/vedlegg:
KS
Finansdepartementet