Statsbudsjettet 2010

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 13. oktober 2009.

Prop. 1 S (2009-2010)

Inntektssystemet

Pressemeldinger

 

Orienteringsbrev til fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA og Distriktssenteret om budsjettforslaget for 2010

Rundskriv

  • Budsjettrundskriv 2009 - Statsbudsjettet 2009 – det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak - regjeringen.no

Nyhetsbrev

Regionale utviklingstrekk

  • Regionale utviklingstrekk 2009
    Regionale utviklingstrekk 2009 er et utrykt vedlegg til Prop. nr. 1 (2009-2010) for Kommunal- og regionaldepartementet. Det inneholder oversikt over samfunnsutviklingstrekk og egenskaper ved norske bo- og arbeidsmarkedsregioner som er viktige når det gjelder distrikts- og regionalpolitiske mål og strategier.