Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 030 (2003-2004)

Kultur for læring

Til innholdsfortegnelse

1 Litteraturliste

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2004: Styrking av yrkes- og utdanningsveiledning i Norge. En utredning av alternative modeller for organisering av yrkes- og utdanningsveiledningen i Norge.

Bakken, Anders 2003: Minoritetsspråklig ungdom i skolen: reproduksjon av ulikhet eller sosial mobilitet? NOVA rapport 15/2003. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Bakken, Anders 2004: Nye tall om ungdom: Økt sosial ulikhet i skolen? I tidsskrift for ungdomsforskning nr. 1/2004.

Berge, Kjell Lars og Berit Skog 1998: Fellesspråklige lærebøker i samfunnslære. Sluttrapport: hovedresultater fra de samfunnsvitenskapelige og de språkvitenskapelige studiene. Rapport 8. Trondheim: Senter for etterutdanning, Allforsk.

Bonnet, Gérard (red) 2004: The assessment of pupils’ skills in English in Eight European Countries 2002. The European Network of Policy makers for the evaluation of Education Systems.

Bowles, Samuel og Herbert Gintis 2000: Does schooling raise earnings by making people smarter? I Kenneth Arrow, Samuel Bowles og Steven Durlaufs (red): Meritocracy and Economic Inequality. Princeton: Princeton University Press.

Buland, Trond og Vidar Havn 2003: De første skritt er tatt; veien videre venter? Sluttrapport fra evalueringen av prosjektet Delt rådgivningstjeneste. Trondheim: SINTEF, Teknologiledelse, IFIM.

Bungum, Brita, Thomas Dahl, Berit Gullikstad, Thomas Hugaas Molden og Bente Rasmussen 2003: Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Evaluering av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket. Trondheim: SINTEF, Teknologiledelse, IFIM.

Dahl, Thomas, Lars Klewe, Torunn Lauvdal, Thomas Hugaas Molden og Pouls Skov 2003: Evaluering av Satsning på kvalitetsutvikling i grunnskolen 2000-2003. Underveisrapport 2, Sentral satsning møter lokalt mangfold. Trondheim : SINTEF, Teknologiledelse, IFIM.

Dale, Erling Lars og Jarl Inge Wærness 2003: Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen: rom for alle - blikk for den enkelte. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

ECON 2003: Søkeradferd i videregående skole. ECON- rapport 2003-97. Oslo: Econ Analysis.

Ekholm, Mats 2000: Forskning om rektor: en forskningsöversikt. Skolverkets monografiserie Stockholm: Statens skolverk.

Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård 2003: Ungdom, makt og mening. Delrapport i Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo: Gyldendal.

Ericsson, Kjersti og Guri Larsen 2000: Skolebarn og skoleforeldre: Om forholdet mellom hjem og skole. Pax Forlag.

European Commission 2003: «Basic skills, Entrepreneurship and Foreign Languages». Working group, Progress Report, November 2003.

Finstad, Nils og Gro Kvåle 2003: Reform 97: skolen og kommunen. NF-rapport nr 6/2003. Bodø: Nordlandsforskning.

Hagen, Anna, Torgeir Nyen og Kari Folkenborg 2004: Etter- og videreutdanning i grunnopplæringen. Fafo-notat 2004:3. Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo.

Hargreaves, Andy 1994: Lærerarbeid og skolekultur. Læreryrkets forandring i en postmoderne tidsalder. 1. utgave 3. opplag 2000. Oslo: ad Notam Gyldendal.

Hatlevik, Ida 2002: Gode råd? En studie av utdannings- og yrkesveiledning i videregående skole med vekt på veiledning i forbindelse med valg og bortvalg av realfag. Oslo: NIFU.

Haug, Peder 2003: Evaluering av Reform 97: sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97. Oslo: Norges forskningsråd.

Heen, H. (2003): Skolen som selvfølge. Om foreldrenes møte med «den nye» skolen. I G. Imsen (red.): Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø igrunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Klette, Kirsti 2003: Lærernes klasseromsarbeid; Interaksjons- og arbeidsformer i norske klasserom etter Reform 97. I Kirsti Klette (red) 2003 Klasserommets praksisformer etter Reform 97. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt.

Kløvstad, Vibeke og Tove Kristiansen 2004: ITU Monitor: Skolens digitale tilstand 2003. Rapport 1, 2004, Oslo: Forsknings- og kompetansenettet for IT i utdanningen (ITU).

Lagerstrøm, Bengt Oscar 2000: Kompetanse i grunnskolen: hovedresultater 1999/2000. SSB-notat 2000/72. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Lie, T., J.E. Tharaldsen, S.M. Nesvåg, E. Olsen, og O.O. Befring 2003: På fruktene skal treet kjennes - Evaluering av Samtak. Stavanger: Rogalandsforskning.

Lyngsnes, Kitt Margaret 2003: Ansvar for egen læring – prinsipp og praksis. En kvalitativ studie av tre klasser i videregående skole. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Markussen, Eifred, Synnøve S. Brandt, Ida K. R. Hatlevik 2003: Høy pedagogisk bevissthet og tett oppfølging: om sammenheng mellom pedagogikk og faglig og sosialt utbytte av videregående opplæring for elever med spesialundervisning. NIFU-rapport 5/2003. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Mikkelsen, Rolf m.fl. 2001: Demokratisk be­redskap om engasjement hos 9. klassinger i Norge og 27 andre land. Civic Education Study. Oslo: Institutt for Lærerutdanning og Skoleutvikling.

Monsen, Lars 1997: Evaluering av Reform -94. Delrapport nr. 4, Innholdsreformen: skolenes arbeid med læringsmiljøet. Arbeidsnotat 37/1997. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer.

Monsen, Lars 1998: Evaluering av Reform 94 : Sluttrapport : Innholdsreformen - fra måldokument til klasseromspraksis. Rapport nr. 42/1998. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer.

Munthe, E. 2003: Teacher’s professional ceratinty. A survey study of Norwegian teachers’ perceived professional certainty in relation to demographic, workplace and classroom variables. Oslo: Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Nordahl, Thomas 2003: Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole: en evaluering innenfor Reform 97. NOVA rapport 13/2003. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Nordahl, Thomas og May-Len Skilbrei 2002: Det vanskelige samarbeidet. Evaluering av et utviklingsprosjekt om samarbeidet mellom hjem og skole. Oslo: NOVA.

Nordli Hansen, Marianne og Arne Mastekaasa 2003: Utdanning, ulikhet og forandring. I Ivar Frønes og Lise Kjølsrud (red): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Kvello, Øyvind og Christian Wendelborg 2002: Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen, NTF-rapport 2002:4. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning.

Norgesnettrådet 2002: Evaluering av allmenn­lærerutdanningen ved fem norske institu­sjoner. Rapport fra ekstern komité. Rapport 02/2002. Oslo: Norgesnettrådet.

Nødland, S.I. og O.O. Befring 2003: Saman for skulen – evaluering av Foreldreutvalet for grunnskolen. Stavanger: Rogalandsforskning.

OECD 2002: Reading for change. Performance and engagement across countries. Results from PISA 2000.

OECD 2003: Education at a Glance 2003.

OECD 2004: Completing the foundation for Lifelong learning. An OECD survey of upper secondary schools.

Ogden, Terje 2004: Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal norsk forlag.

Olsen, Rolf V., Marit Kjærnsli, Svein Lie, Astrid Roe og Are Turmo 2001: PISA 2000 med få ord. En kortversjon av den nasjonale rapporten: «Godt rustet for framtida? Norske 15-åringers kompetanse i lesing og realfag i et internasjonalt perspektiv». Rapport nr. 13. Oslo: Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.

Rasch-Halvorsen, Anne og Håvard Jonsbråten 2004: Norsk Matematikkråds undersøkelse blant nye studenter høsten 2003. Høgskolen i Telemark avd. EFL Notodden.

Roland, Erling 2003: Atferdsproblemer til elever i grunnopplæringen. Notat fra Erling Roland, Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Rossow, Ingeborg (2003): Ungdommen nå til dags – tall fra «Ung i Norge 2002». I Tidsskrift for ungdomsforskning 1/2003.

Rønning, Wenche 2002: Likeverdig skole i praksis: presentasjon av ei kartlegging. NF-rapport; nr 18/2002. Bodø: Nordlandsforskning.

Speitz, Heike og Beate Lindemann 2002: «Jeg valgte tysk fordi hele familien min ville det, men jeg angrer»: status for 2. fremmedspråk i norsk ungdomsskole. Rapport 03/02. Notodden: Telemarksforsking.

Strømstad, M., Nes, K. og Skogen, K. (2004): Hva er inkludering? Oplandske bokforlag.

Støren, Liv Anne Synnøve Skjersli og Per O. Aamodt 1998: I mål? : evaluering av Reform 94: sluttrapport fra NIFUs hovedprosjekt. NIFU-rapport 18/98. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Støren, Liv Anne 2003: Videregående opplæring gjennom ti år blant jenter og gutter, minoritet og majoritet: progresjon, søkemønster og tilgang til læreplasser. I NIFU skriftserie nr 36/2003. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Sørlie og Nordahl 1998: Problematferd i skolen: hovedfunn, forklaringer og pedagogiske implikasjoner : hovedrapport fra forskningsprosjektet «Skole og samspillsvansker». NOVA-rapport ; 12a/98. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Turmo, Are og Svein Lie 2004: Hva kjennetegner norske skoler som skårer høyt i PISA? Rapport 1/2004. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

Utdanning- og forskningdepartementet 2003: Bedre føre var enn etter snar? (Læring før skolealder.) http://odin.dep.no/archive/ufdvedlegg/01/05/Laeri057.pdf.

Vibe, Nils, Rolf Edvardsen og Nina Sandberg 1997: Etter halvgått løp: rekruttering og gjennomstrømning i videregående opplæring etter Reform 94. NIFU-rapport 1/1997. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

VOX 2002: Dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse. Sluttrapport fra Realkompetanseprosjektet 1999–2002. Oslo: VOX.

Wærness, Jarl Inge og Håkon Kavli 2004: Analyse av Elevinspektørene. Utarbeidet av Markeds- og mediainstituttet (MMI) og LÆRINGSlaben. http://www.ls.no/dav/9668D2348E.pdf.

Handlingsplaner

Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009.

Gi rom for lesing! Strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003–2007.

«Realfag, naturligvis» Strategi for styrking av realfagene 2002–2007.

Program for digital kompetanse 2004–­2008

Manifest mot mobbing.

Handlingsplanene finnes i fulltekst på www.odin.dep.no.

Til toppen
Til dokumentets forside