St.meld. nr. 14 (2001-2002)

Evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi

Til innholdsfortegnelse

10 Administrative og økonomiske konsekvenser

Denne meldingen gir en oversikt over hvilke prinsipielle endringer som, på bakgrunn av de erfaringer man har hatt og den utvikling som har skjedd, bør foretas i lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Meldingen beskriver således hvilke prinsipper som etter departementets oppfatning bør legges til grunn ved en senere revisjon av loven, og medfører derfor i seg selv ikke administrative eller økonomiske konsekvenser.

Som beskrevet foran vil departementet etter behandling av meldingen i Stortinget, fremme et lovendringsforslag. Lovendringsforslaget vil i tillegg til å følge opp de prinsipielle spørsmål som drøftes i denne meldingen, foreslå endringer av mer lovteknisk og praktisk karakter. I den forbindelse vil en komme tilbake til en vurdering av de administrative og økonomiske konsekvenser av de lovendringer som vil bli foreslått.

Til dokumentets forside