St.meld. nr. 18 (1998-99)

Bedrifter hvor staten v/Nærings- og handelsdepartementet har eierinteresser

Bedrifter hvor staten v/Nærings- og handelsdepartementet har eierinteresser

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no