St.meld. nr. 18 (2008-2009)

NRK-plakaten - dekning av valg

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og bakgrunn

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem en stortingsmelding med forslag til endring av NRK-plakaten. Departementet legger opp til at NRK-plakaten skal suppleres med en formulering som sier at NRKs dekning av politiske valg skal være bred og balansert, og at samtlige partier og lister over en viss størrelse normalt omtales i den redaksjonelle valgdekningen.

Ved lokalvalget i 2003 sendte TV Vest reklameinnslag for Pensjonistpartiet i Rogaland i strid med § 3-1 tredje ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting m.m. (kringkastingsloven). Daværende Statens medieforvaltning ila kanalen et gebyr.

TV Vest gikk til søksmål mot staten. Oslo tingrett frikjente staten. Saken ble siden anket inn for Høyesterett, som med fire mot en stemme konkluderte med at Statens medieforvaltnings vedtak var forenlig både med Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

TV Vest brakte deretter saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i Strasbourg, som konkluderte i dom av 11. desember 2008.