St.meld. nr. 18 (2008-2009)

NRK-plakaten - dekning av valg

Til innholdsfortegnelse

4 NRK-plakaten og lov om redaksjonell fridom i media

Kringkastingssjefens ansvar og frihet reguleres i utgangspunktet av kringkastingsloven § 6-3, som slår fast at kringkastingssjefen «...er administrerende direktør i Norsk rikskringkasting AS og har ansvaret for den løpende programvirksomhet». Med «ansvar» må man her forstå både strafferettslig redaktøransvar og den korresponderende friheten til på fritt grunnlag å ta avgjørelser om den løpende programvirksomheten. En medieeier kan i en medievirksomhets formål legge føringer for det redaksjonelle innholdet og hvilken funksjon og formål mediebedriften skal fylle i samfunnet. NRK-plakaten er måten fellesskapet fastlegger NRKs samfunnsoppdrag.

«Lov om redaksjonell fridom i media» ble vedtatt i Stortinget 8. april 2008 og trådte i kraft 1. januar 2009. Loven innebærer en lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten og slår fast (på tilsvarende måte som kringkastingsloven § 6-3) at det er redaktøren som skal «leie den redaksjonelle verksemda og ta avgjerder i redaksjonelle spørsmål». Loven slår videre fast at eieren ikke kan «instruere eller overprøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål» eller «krevje å få gjere seg kjend med skrift, tekst eller bilete eller høyre eller sjå programmateriale før det blir gjort allment tilgjengeleg».

Hovedbestemmelsen i lovens § 4 slår fast at den redaksjonelle friheten gjelder «Innanfor ramma av grunnsynet og føremålet til verksemda...». I dette ligger at eieren må kunne legge overordnede føringer på mediets redaksjonelle profil og formål. Vi viser i den forbindelse til høringsuttalelsen fra Mediebedriftenes landsforening og Norsk Redaktørforening i forbindelse med lovfestingen av Redaktørplakaten:

«En lovfesting av prinsippet om redaksjonell uavhengighet kan ikke bety at eierne ikke kan stille krav til redaktørene, men at eierne ikke skal kunne instruere om det redaksjonelle innholdet fra dag til dag. Utgiver må kunne bestemme hovedlinjer i utgivelsene gjennom mediets formålsparagraf og definerte grunnkonsept.»

I overensstemmelse med dette prinsippet fastlegger NRK-plakaten overordnede prinsipper for NRKs programvirksomhet. Disse er forholdsvis omfattende, noe som har sammenheng med NRKs særlige funksjon og samfunnsansvar som allmennkringkaster. Kravene innebærer ikke at kringkastingssjefens ansvar for «den løpende programvirksomhet» slik det framgår av kkl § 6-3 er innskrenket eller beskåret.

I sin høringsuttalelse til forslaget til NRK-plakat skrev Norsk Redaktørforening at:

«[...]det i utgangspunktet er positivt at Kulturdepartementet har tatt initiativ til utarbeidelse av en allmennkringkastingsplakat for NRK. NR har som mål å få flest mulig medier og medieeiere til å tydeliggjøre og synliggjøre sine publisistiske prinsipper og sitt redaksjonelle oppdrag. En allmennkringkastingsplakat bygget opp etter prinsippene i det foreliggende utkastet, møter denne utfordringen på en god måte.»

Stortinget behandlet NRK-plakaten første gang i 2008, jf St. meld. nr. 6 (2007-2008) NRK-plakaten. «Noe for alle. Alltid», jf Innst. S. nr. 169 (2007-2008). Stortinget sluttet seg til meldingen. Komiteens flertall uttalte i den forbindelse blant annet:

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener at den offentlige finansieringen av NRK, og det statlige eierskapet, tilsier at staten som eier har et legitimt grunnlag for å utforme et overordnet oppdrag for NRKs virksomhet.»