St.meld. nr. 18 (2008-2009)

NRK-plakaten - dekning av valg

Til innholdsfortegnelse

6 Frikanalen

Siden 2003 er Frikanalen etablert. Under behandlet av St.meld. nr. 44 (2002-2003) Om digitalt bakkenett for fjernsyn, understreket flertallet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, jf. Innst.S. nr. 128 (2003-2004), at det skulle settes av kapasitet til en åpen kanal i det digitale bakkenettet for fjernsyn. Målet var at frivillige organisasjoner, livssynsorganisasjoner og andre ikke-kommersielle virksomheter skulle få sendetid på rimelige vilkår. Etter flertallets vurdering var det viktig i en tid med sterk kommersiell dominans i mediebildet å sikre at ikke-kommersielle tilbud kan slippe til, og at man søker å finne finansielle løsninger som gjør at dette tilbudet også blir reelt. Det ble også framhevet som viktig at dette ble organisert mest mulig ubyråkratisk og med størst mulig egenstyring for organisasjonene selv.

Frikanalen er de frivillige organisasjonenes egen fjernsynskanal. Frikanalen har siden begynnelsen av 2009 hatt sendinger på en egen kanal i det digitale bakkenettet for fjernsyn. Bakkenettet har over 95 % befolkningsdekning, noe som innebærer at Frikanalen i praksis kan nå ut til tilnærmet hele befolkningen. Departementet ser det som naturlig at Frikanalen kan være en aktuell ytringskanal også for mindre partier og lister. I henhold til kanalens egne vedtekter er målet med Frikanalen å styrke ytringsfriheten og det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom tv-mediet. Departementet vil i dialog med kanalen støtte opp om Frikanalens muligheter til å fylle en slik rolle.