St.meld. nr. 41 (1996-97)

Om norsk samepolitikk

Til innholdsfortegnelse

3 Sametinget

Sametingets oppgaver er to-delte, idet det fungerer som samepolitisk organ og som forvaltningsorgan. Som forvaltningsorgan arbeider tinget med alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører den samiske befolkning. Som forvaltningsorgan tildeler tinget midler til ulike samiske nærings- kultur- og språkformål.

For å avklare enkelte problemstillinger knyttet til regjeringens eller departementenes adgang til å delegere forvaltningsmyndighet til Sametinget, samt Sametingets egen adgang til å foreta videredelegasjon i samsvar med eget behov og organisering, fremmet Kommunal- og arbeidsdepartementet i oktober 1996 forslag til enkelte mindre endringer i Sameloven.

Det har ikke skjedd endringer i Sametingets interne organisering siden Regjeringen fremmet sin forrige melding, St. meld. nr. 52 (1992-93).

Sametinget har utviklet følgende modell for sin organisering:

Figur 3-1 Sametingets organisering

Figur 3-1 Sametingets organisering

Sametingets plenum består av 39 valgte representanter fra 13 valgkretser. Sametinget møtes 4 ganger årlig, og plenumssamlingene varer ca. en uke. Sametingsrådet leder tingets daglige politiske arbeid. De forskjellige fagrådene er opprettet som Sametingets underliggende organer. De fungerer som Sametingets fagpolitiske organer, og som forvaltere av tingets ulike tilskuddsordninger. Sametingets hovedadministrasjon er i Karasjok. Fagrådene er plassert ulike steder i det samiske området.

De forvaltningsmessige oppgaver Sametinget har fått delegert, ivaretas i hovedsak av tingets underliggende råd:

Samisk kulturminneråd har ansvaret for samiske kulturminner etter kulturminneloven. Oppgavene ble overført Sametinget 1. september 1994.

Samisk kulturråd har oppgaver tilknyttet Samisk kulturfond, de samiske kultursentrene, tilskuddsordninger til samiske kulturorganisasjoner og tiltak, samt tilskudd til samiske barns oppveksvilkår.

Samisk næringsråd har ansvaret for Samisk utviklingsfond, særskilte støtteordninger til næringskombinasjoner, og tilskuddsordninger til samiske forlag.

Samisk språkråd er opprettet i medhold av samelovens § 3-12. Rådet har ansvaret for å utvikle og bevare samisk språk i Norge. Det har oppgaver knyttet til terminologiutvikling, tolketjeneste og tospråklighet, veiledning og informasjon om samiske språkspørsmål, tildeling av utdanningsstipend til samisk ungdom, samt tilskuddsordninger til kommuner.

Det er under planlegging å overføre Samisk utdanningsråd til Sametinget.

Det bør også nevnes at Sametinget har som målsetting å utvide sin saksbehandlerkapasitet til også å gjelde fiskeri- og reindriftsfaglig kompetanse.

Til dokumentets forside