St.meld. nr. 41 (1996-97)

Om norsk samepolitikk

Til innholdsfortegnelse

1 Retningslinjer for støtte til næringskombinasjoner

Fastsatt av Sametinget 26. September 1996.

Formål

Støtteordningene har som formål å sikre sysselsettingen og inntektsgrunnlaget for de som driver med næringskombinasjner.

1.1 Driftstilskuddsordning

1.1.1 Målgrupper

Målgrupper for ordningen er utøvere som kombinerer duodji, utmarksnæring, fiske, jordbruk og reindrift. Målgruppen skal ha sitt utkomme fra minst to av disse næringene. Det dispenseres fra dette kravet for duodji og utmarksnæring.

Tilskuddsordningen omfatter selvstendig næringsdrivende og enkeltmannsforetak.

1.1.2 Omsetning

For hvert av komponentene må omsetningen være mellom kr 25.000,- og kr. 75.000,-. De totale lønnsinntekter utenom duodji og utmarksnæring skal ikke utgjøre mer enn kr. 120.000,-. De totale lønnsinntekter utenom fiske, jordbruk og reindrift skal ikke utgjøre mer enn kr. 60.000,-.

Når duodji eller utmarksnæring kombineres med en av de tre andre primærnæringene, skal ikke de totale lønnsinntekter overstige kr. 120.000,-.

Med begrepet omsetning forstås brutto omsetning fratrukket merverdiavgift og offentlige tilskudd. Omsetningen skal dokumenteres av godkjente omsetningsledd så som mottaksanlegg og husflidssentraler. Omsetningen utenom disse leddene kan godkjennes hvis søkeren kan fremlegge revidert regnskap. Omsetningsbeløpene ska fremgå av likningsdokumentene.

Det skal gjøres fratrekk for frakttilskudd i utmarksnæring ved beregning av driftstilskudd.

Søkere skal være registrert i merverdivagiftsmantallet.

1.1.3 Virkemidler

Driftstilskuddet kan gis til søkere som kommer inn under målgruppen og kan dokumentere omsetning etter punkt 1.2. Tilskuddet er fastsatt til 50% av omsetningen fra kombinasjonsnæringene og maksimalt kr. 50.000,- pr. år.

1.2 Utviklingstilskudd til fremme av kombinasjonsnæringer

1.2.1 Etablerstipend

Samisk næringsråd kan gi tilsagn om etablerstipend i forbindelse med utvikling av en forretningside til en bedriftsplan for næringskombinasjonsdrift. Stipendet begrenses til 1 år.

1.2.2 Utnyttelse av utmarksressurser

Samisk næringsråd kan gi tilsagn om støtte til tiltak for å utnytte utmarksressurser for næringsvirksomhet. Det forutsettes at slike tiltak skjer som ledd i planlagt næringsutøvelse, og at bruken av utmarksressurser for fremtidig næringsutøvelse er forhåndsklarert i størst mulig utstrekning.

1.2.3 Kompetanseoppbygging

Samisk næringsråd kan gi tilsagn om støtte til kompetansehevende- og rekrutteringstiltak innen duodji, utmarksnæring, jordbruk, fiske og reindrift. Tiltak for kompetanseheving og opplæring innen for det ordinære utdanningssystemet skal ikke gis støtte.

1.3 Generelt for begge ordningene

1.3.1 Virkeområde

Virkeområdet for drifts- og utviklingstilskuddsordningen er identisk med virkeområdet for Samisk utviklingsfond.

1.3.2 Forvaltning

Ordningen med drifts- og utviklingstilskudd forvaltes etter de retningslinjer som gjelder for behandling av saker i Samisk næringsråd.

1.3.3 Endring av retningslinjene

Sametinget kan endre retningslinjene.

1.3.4 Evaluering

Ordningen evalueres etter tre år.

1.3.5 Ikrafttredelse

Disse retningslinjene trer i kraft den 01.01.97.

Til dokumentets forside