St.meld. nr. 41 (1996-97)

Om norsk samepolitikk

Til innholdsfortegnelse

19 Økonomiske og administrative konsekvenser

Dette er i første rekke en melding som fastslår prinsippene for Regjeringens samepolitikk. Meldingen berører felter under flere departementers fagområder. Tiltak som omtales for å følge opp synspunkter og målsettinger i Regjeringens samepolitikk, foreslås gjennomført innenfor eksisterende budsjettrammer for de enkelte departementene. De økonomiske konsekvenser er således redegjort for i disse sammenhenger.

De administrative konsekvensene vil måtte vurderes etter hvert som det planlegges overføring av beslutningsmyndighet og forvaltningsansvar til Sametinget.

Til dokumentets forside