St.meld. nr. 41 (1996-97)

Om norsk samepolitikk

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

1.1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram en melding om norsk samepolitikk. Med denne meldingen ønsker Regjeringen å gi grunnlag for en mer gjennomgående og prinsipiell drøfting av den norske samepolitikken.

I følge samelovens § 3-1 skal Sametingets årsmelding oversendes Kongen. Stortinget besluttet samtidig i tilknytning til vedtak om sameloven at «Regjeringen framlegger inntil videre for Stortinget årlig stortingsmelding om Sametingets virksomhet. En gang i hver stortingsperiode framlegges melding om de tiltak som foretas for å sikre og utvikle samenes språk, kultur og samfunnsliv.»

Dette er den andre meldingen av en slik karakter. Den første ble lagt fram i 1993 i sammenheng med melding om Sametingets virksomhet i 1992 (St. meld. nr. 52 (1992-93)). I denne meldingen ble det foretatt en grundig gjennomgang av samenes rettslige stilling, organiseringen av det samepolitiske arbeidet, og om det samepolitiske arbeidet innenfor de enkelte sektorer.

Denne meldingen vil i første rekke ta for seg de endringer og den utvikling som er skjedd i samepolitikken i fireårsperioden etter den forrige meldingen i 1993. De årlige meldingene har også avspeilet Regjeringens oppfølging av de føringer både av mer prinsipiell og praktisk karakter som ligger i St. meld. nr. 52 (1992-93).

Sametingets melding om virksomheten i 1996 er vedlagt denne meldingen. Sametingets melding omfatter en oversikt over sametingets organisering og administrasjon, sametingets politiske virksomhet, uttalelser til aktuelle enkeltsaker, sametingsrådets forvaltningsmessige virksomhet, sametingets driftsregnskap, oversikt over fordeling av tilskudd fra samisk utviklingsfond, fordeling av tilskudd til samiske organisasjoner og til samisk husflid, m.m.

1.2 Sammendrag

Grunnlovens § 110 a er både en prinsipperklæring og en rettsregel i den betydning at den gir rettigheter til den samiske befolkning, og pålegger den norske stat en rettsplikt til å verne samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Sentralt for den samepolitiske utviklingen videre vil være spørsmålet om hva som må til for å opprettholde et tilstrekkelig sterkt samlet vern for å bevare og utvikle den samiske kulturen i tida framover, og hvordan bør et slikt kulturvern bør utvikles. Dette vil tilsvare en konkretisering av hva våre samepolitiske forpliktelser og rettigheter består i, og vil i sum utgjøre det samlede vernet for samekulturen i Norge.

Dette er forhold som vil måtte gjenspeile seg i utviklingen av praktisk politikk, forvaltning og rettstenkning innenfor de forskjellige områder, og som vil ligge til grunn for de målsettinger Regjeringen har utviklet og vil utvikle innefor de forskjellige ansvarsområder.

Regjeringenhar som mål å sikre likeverdige utviklingsmuligheter for barn og ungdom, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn, og uansett hvor i landet en bor. For samiske barn og unge er det av stor betydning at de får oppleve at samisk og norsk kultur har samme status, og at de kan foreta valg som oppleves som likeverdige.

Utdanningen av samiske barn i en samisk skole er en viktig forutsetning for en sterk og levedyktig samisk kultur. Det er således et mål at samene selv skal ha innflytelse på innholdet i den samiske skolen. Som del av enhetsskolen skal den samiske skolen gi barn og unge grunnlag for å fungere som aktive og ansvarlige medlemmer av samfunnet. Opplæringen som helhet skal bidra til å fremme samisk identitet, og den skal bygge på et kunnskaps-, kultur og verdigrunnlag som er tilpasset det samiske samfunnet. Det er Regjeringens oppfatning at Sametinget skal spille en sentral rolle i utformingen av utdanningspolitikken overfor samer i Norge og innholdet i den samiske opplæringen.

Regjeringen vil arbeide for at Sametingets innflytelse og myndighet på områder som vedrører samisk kultur, blir reell, og at de avgjørelser som må tilligge Regjeringen på kulturområdet blir tatt i nært samarbeid med Sametinget og dets organer.

Regjeringen vil arbeide for å utvikleen mer hensiktsmessig budsjettmodell for Sametinget, slik at Sametinget i størst mulig utstrekning selv skal kunne forvalte sine myndighetsoppgaver, og slik at man oppnår en klarere ansvarsfordeling mellom departementene når det gjelder budsjettoppfølging vedrørende ulike faglige sektorer.

Regjeringen vil med utgangspunkt i de foreliggende utredninger, legge til rette for utvikling og oppfølging av en strategi for samisk forskning, med utgangspunkt i samiske premisser.

Regjeringen vil legge til rette for å styrke samisk kirkeliv i Den norske kirke, med Samisk kirkeråd som en sentral aktør.

Regjeringen vil i samarbeid med Sametinget legge til rette for en likestillingspolitikk som er i samsvar med de særskilte behov som finnes i det samiske samfunnet, og vil arbeide for å integrere hensynet til samisk kultur og generelle kulturforskjeller i den allmenne likestillingspolitikken.

Ut fra en erkjennelse av at språkforskjeller såvel som forskjeller i kultur, kan medføre betydelige samhandlingsproblemer i møte mellom behandler og pasient, vil Regjeringen søke å ivareta samisk språk - og kulturforståelse innenfor rammen av den helhetlige helse- og sosialpolitikken. Dette innebærer i første rekke å iverksette de nødvendige tiltak og stimuleringsordninger for å utvikle en helse- og sosialtjeneste som fungerer på tvers av kulturelle og språklige barrierer.

Regjeringen vil arbeide for at Sametinget kan få økt innflytelse og ansvar i næringspolitikken, i første rekke gjennom en gradvis utvidelse og utvikling av Samisk Utviklingsfond, og ved økt samordning med de øvrige distrikts- og næringspolitiske virkemidler. Støtte til og utvikling av næringskombinasjoner bør være et særlig ansvar for Samisk Utviklingsfond. Dette bør gjenspeiles i en gradvis utvikling og tilpasning av virkemidler og tiltak innenfor de relevante næringspolitiske områder.

Regjeringen vil i samarbeid med Sametinget utvikle en praktisk politikk som sikrer hensynet til en bærekraftig utvikling av ressursutnyttelsen i samiske områder, og som sikrer at det biologiske mangfoldet også blir ivaretatt. Dette må balanseres i forhold til den næringsutvikling som vil være nødvendig for å sikre bosetting og næringsvirksomhet i samiske bosettingsområder.

Regjeringen vil opprettholde og styrke samarbeidet på tvers av statsgrensene i saker som angår samene, og vil i denne sammenheng bl.a. følge opp arbeidet med en egen nordisk samekonvensjon.

Regjeringen vil fortsatt ha et nært samarbeid med Sametinget som en viktig forutsetning for utformingen av den internasjonale urfolkspolitikken. Regjeringen vil delta aktivt i arbeidet med FNs urfolksdeklarasjon, og arbeide for at erklæringen kan bidra til en sterk heving av det rettslige vern for verdens urfolk. Regjeringen vil også støtte arbeidet med opprettelse av et permanent forum for urfolk i FN.

Til dokumentets forside