St.meld. nr. 6 (1999-2000)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998-30. juni 1999

Til innholdsfortegnelse

2 Oppgåve frå departementa pr. 30. juni 1999 over konstitueringar i embete og over mellombels oppretta stillingar

a. Statsministerens kontor

 1. Ein ekspedisjonssjef er framleis konstituert fordi den faste innehavaren har fått forlenga permisjon.

b. Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 1. Ein underdirektør er konstituert fordi den faste innehavaren er åremålstilsett i eit anna embete.

 2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er konstituert i embete på grunn av at den faste innehavaren er stortingsrepresentant.

d. Finans- og tolldepartementet

 1. Sju avdelingsdirektørar er konstituert fordi dei faste innehavarene av embete har permisjon.

 2. Fire underdirektørar er konstituert fordi dei faste innehavarene av embete har permisjon.

g. Justis- og politidepartementet

 1. Sju underdirektørar er konstituert fordi dei faste innehavarane har permisjon eller er konstituert i anna embete.

 2. To avdelingsdirektørar er konstituert fordi dei faste innehavarane har permisjon eller er konstituert i anna embete.

 3. Ein avdelingsdirektør er konstituert grunna omorganisering.

 4. Direktøren ved Ringerike kretsfengsel og direktøren ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt er framleis konstituerte på grunn av omorganisering i kriminalomsorga.

 5. Regjeringsadvokaten er konstituert fordi den faste innehavaren er konstituert i eit anna embete.

 6. Tre førstestatsadvokater ved Den sentrale eininga for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM) er konstituerte fordi dei faste innehavarane er konstituert/tilsett i anna embete eller har permisjon.

 7. Ein statsadvokat ved Riksadvokaten er konstituert fordi den faste innehavarane er konstituert/tilsett i anna embete eller har permisjon.

 8. Sju statsadvokatar ved Oslo statsadvokatembeter fordi den faste innehavarane er konstituert/tilsett i anna embete eller har permisjon.

 9. Ein statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter er konstituert fordi den faste innehavaren er konstituert/tilsett i eit anna embete.

 10. To statsadvokatar ved Hordaland statsadvokatembeter er konstituert fordi den faste innehavarane er konstituert/tilsett i anna embete eller har permisjon.

 11. Ein statsadvokat ved Trondheim statsadvokatembeter er konstituert fordi den faste innehavarane er konstituert/tilsett i anna embete eller har permisjon.

 12. Politimeistrane i Stavanger, Nordmøre, Vestfinnmark, Vadsø og i Sør-Varanger er konstituerte fordi dei faste innehavarane er konstituerte/tilsett i anna embete eller har permisjon.

 13. Politimeistrane i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hamar, Østerdal, Sandefjord, Hordaland og Vardø konstituert fordi departementet arbeider med regulering av distriktsinndelingane i politi- og lensmannsetaten.

 14. Ein lagdommar er konstituert fordi den faste innehavaren er konstituert i eit anna embete

 15. Ein skifterettsjustitiarius er konstituert fordi den faste innehavaren er konstituert i eit anna embete.

 16. Ein heradsdommar er konstituert i embete i påvente av fast tilsetjing.

 17. Ein byrettsdommar er konstituert fordi den faste innehavaren er konstituert i eit anna embete.

 18. Ein lagdommar er konstituert fordi den faste innehavaren er konstituert i eit anna embete.

 19. Ein heradsdommar er konstituert fordi den faste innehavaren har fødselspermisjon.

 20. Fire lagdommarar er framleis konstituerte for å fortsette arbeidet med nedarbeiding av restanser og å redusere saksbehandlingstida for sivile ankesaker.

 21. Ein lagdommar er framleis konstituert fordi den faste innehavaren er framleis konstituert i eit anna embete.

 22. Ein heradsdommar er framleis konstituert fordi den faste innehavaren er framleis konstituert i eit anna embete.

 23. Ein lagdommar er konstituert fordi den faste innehavaren er konstituert i eit anna embete.

 24. To heradsdommarar er konstituert fordi dei faste innehavarane er konstituerte i andre embeter.

 25. Ein avdelingsleiar i Asker og Bærums heradsrett er framleis konstituert fordi den faste innehavaren har fått ytterlegare forlenga sitt engasjement.

 26. Ein heradsdommar er framleis konstituert da det synast nødvendig å forlenge konstitusjonen fram til 30.06.99

 27. Ein sorenskrivar er framleis konstituert fordi den faste innehavaren framleis har permisjon.

 28. Ein heradsdommar er framleis konstituert fordi den faste innehavaren er framleis konstituert i eit anna embete.

 29. Ein lagdommar er framleis konstituert fordi den faste innehavaren er framleis konstituert i eit anna embete.

 30. Ein heradsdommar er konstituert fordi den faste innehavaren har studiepermisjon.

 31. Ein dommar ved Hardanger sorenskrivarembete er framleis konstituert fordi det framleis er behov for styrking av embete.

 32. Ein dommar er konstituert i embete fordi den faste innehavaren er sjukmeld.

 33. Ein heradsdommar er konstituert fordi den faste innehavaren har studiepermisjon.

 34. Ein lagdommar er framleis konstituert i påvente av fast tilsetjing av embete.

 35. Ein heradsdommar er konstituert fordi den faste innehavaren er konstituert i eit anna embete.

h. Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

 1. Ein byråsjef er konstituert fordi den faste innehavaren av stillinga har permisjon.

 2. Ein byråsjef er konstituert i embete fordi den faste innehavaren har permisjon for å tiltre ei anna stilling.

 3. To avdelingsdirektørar er konstituert fordi embeta er omgjord frå konstituerte underdirektørar.

 4. Fire underdirektørar er konstituert fordi embeta er omgjord frå konstituerte byråsjefar.

 5. Ein avdelingsdirektør er konstituert fordi den faste innehavaren av embete har utdanningspermisjon.

 6. Ein avdelingsdirektør er framleis konstituert fordi den faste innehavaren har permisjon.

i. Kommunal- og regionaldepartementet

 1. To avdelingsdirektørar er konstituerte i embeta fordi dei faste innehavarane har permisjon.

 2. Fire underdirektørar er konstituerte i embeta fordi dei faste innehavarane har permisjon.

 3. Tre byråsjefar er konstituerte i embeta fordi dei faste innehavarane har permisjon.

k. Landbruksdepartementet

 1. Ein ekspedisjonssjef er mellombels konstituert i påvente av tilsetjing i embete.

 2. Ein underdirektør er konstituert i embete på grunn av omorganisering.

 3. Ein underdirektør er konstituert fordi den faste innehavaren av embete har permisjon.

l. Miljøverndepartementet

 1. To avdelingsdirektørar er konstituert fordi dei faste innehavarane av har permisjon.

m. Nærings- og handelsdepartementet

 1. To underdirektørar er konstituert i embeta fordi dei faste innehavarane har permisjon.

o. Samferdselsdepartementet

 1. Ein avdelingsdirektør er konstituert fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon for å tiltre eit anna stilling.

p. Sosial- og helsedepartementet

 1. Ein underdirektør er konstituert fordi den faste innehavaren har studiepermisjon

 2. Ein underdirektør er konstituert fordi den faste innehavaren har permisjon.

 3. To byråsjefar er konstituerte fordi dei faste innehavarane har permisjon.

 4. Ein underdirektør er konstituert på grunn av permisjon.

Til dokumentets forside