St.meld. nr. 6 (1999-2000)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998-30. juni 1999

Til innholdsfortegnelse

1

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legg med dette fram oppgåve over embetsutnemningar m.m. i Regjeringa i tida 1. juli 1998 - 30. juni 1999 og gjer framlegg om at avtrykket av oppgåve (vedlegg 1) blir sendt til Stortinget saman med særskilde oppgåver frå departementa pr 30. juni 1999 over konstitueringar i embete og mellombels oppretta embete (vedlegg 2).

Til forsiden