Støtteordningene til de politiske partier

Støtteordningene til de politiske partier

24. mai 1993 / P-650

Publisert på Odin 30.06.03

OVERSIKT OVER STØTTEORDNINGENE TIL DE POLITISKE PARTIER

I) Støtten til partienes sentrale organer

 1. Staten yter en generell støtte til de politiske partiers sentrale organisasjoner. Størrelsen avgjøres av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet.
 2. Det skal ikke stilles betingelser for støtten, og staten skal ikke føre noen kontroll med disponeringen av midlene.
 3. Støtten gis for et år av gangen, og etter søknad. Søknad om støtte første år etter et valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søkeren ikke gir annen underretning i perioden.
 4. For å kunne oppnå støtte må et parti ha stilt lister (rene lister og felleslister) i minst halvparten av valgdistriktene ved siste stortingsvalg. Fra og med stortingsvalget 1977 er det innført en sperregrense på 2,5 %.
 5. Det samlede beløp som bevilges, fordeles forholdsvis etter partienes stemmetall ved siste stortingsvalg. I tilskuddsbeløpet er det inkludert støtte til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner.
 6. Det er opprettet et sentralt upartisk utvalg som foretar fordelingen og avgjør eventuelle skjønnsspørsmål.

II) Støtten til partienes kommune/fylkesorganisasjoner og til gruppene i kommunestyrene og fylkestinget

1. Støtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner

 1. Etter søknad til vedkommende kommune innen en frist som kommunen fastsetter, blir det gitt en generell statsstøtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner. Stortinget bevilger støtten for hvert budsjettår samtidig med bevilgningen av støtte til de politiske partiers sentrale organisasjoner. Søknad om støtte første år etter et valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søkeren ikke gir annen underretning i perioden.
 2. For å kunne oppnå støtte må et parti være registrert i overensstemmelse med valgloven § 5-1 og ha opprettet en særskilt organisasjon for vedkommende kommune.
 3. Det skal ikke stilles betingelser for støtten, og staten skal ikke føre noen kontroll med disponeringen av midlene.
 4. Støtten skal utgjøre et beløp for hver godkjent stemme etter den offisielle statistikk ble avgitt på partiets liste i vedkommende kommune ved siste kommunevalg, eller for hver stemme som blir utregnet som partiets del av stemmene avgitt på fellesliste, under forutsetning av at felleslisten bare er sammensatt av partier som tilkommer støtte. Beløpet blir fastsatt av Stortinget for hver budsjettermin.
 5. Støtten blir fordelt av det enkelte kommunestyre eller den de bemyndiger. Fordelingen blir for hele valgperioden knyttet til resultatet ved siste kommunevalg, slik at en ser bort fra mulige partiendringer i perioden. Hvis partier som stiller felleslister ikke selv blir enige om fordelingen, skal støtten fordeles mellom disse partier etter skjønn, og med utgangspunkt i stemmetallene for partiene på fylkes- eller landsbasis, eller i tilfelle etter stemmetallene ved et tidligere valg.
 6. Er en lokal partiorganisasjon, som har krav på støtte, uenig i avgjørelsen, kan den innen tre uker etter at avgjørelsen ble fattet, klage vedtaket inn til det sentrale upartiske utvalg som er opprettet til fordeling av statsstøtte til de politiske partier. Utvalgets avgjørelse er endelig.
 7. Støtte blir utbetalt av den enkelte kommune til partienes kommuneorganisasjoner, og regning attestert av kommunerevisjonen, skal sendes til fylkesmannen for refusjon fra statskassen.

2. Støtte til gruppene i kommunestyrene

 1. Etter søknad til vedkommende kommune innen en frist som kommunen fastsetter, blir det gitt statsstøtte til gruppene i kommunestyrene. Stortinget bevilger støtten for hvert budsjettår samtidig med bevilgningen av støtten til de politiske partiers sentrale organisasjoner. Søknad om støtte første år etter et valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søkeren ikke gir annen underretning i perioden.
 2. Støtten er sammensatt av et grunnbeløp og et representanttillegg. Alle grupper som har krav på støtte, skal tildeles det samme grunnbeløp og det samme tillegg pr. representant i gruppen. Beløpene blir fastsatt av Stortinget for hver budsjettermin.
 3. I kommuner der kommunestyret er valgt ved forholdsvalg, regner man den eller de representanter som er valgt på den samme ”rene” liste eller fellesliste som en gruppe. Kommunestyrerepresentanter som er valgt ved flertallsvalg, blir ikke omfattet av støtteordningen.
 4. Det skal ikke stilles betingelser for støtten, og staten skal ikke føre noen kontroll med disponeringen av midlene.
 5. Støtten blir fordelt av de enkelte kommunestyrene eller den de bemyndiger. Ved fordelingen blir støtten knyttet til størrelsen av gruppene ved siste kommunevalg.
 6. Er en gruppe i kommunestyret uenig i avgjørelsen, kan den innen tre uker anke avgjørelsen inn til det sentrale upartiske utvalg til fordeling av støtte til de politiske partier. Utvalgets avgjørelse er endelig.
 7. Støtten blir utbetalt av den enkelte kommune, og regningen, attestert av kommunerevisjonen, skal sendes til fylkesmannen for refusjon fra statskassen.

3. Støtte til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

 1. Etter søknad til vedkommende fylke innen en frist som blir fastsatt av fylket, blir det gitt en generell statsstøtte til de politiske partiers fylkesorganisasjoner. Stortinget bevilger støtten for hvert budsjettår, samtidig med støtten til partienes sentrale organisasjoner. Søknad om støtte første år etter et valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søkeren ikke gir annen underretning i perioden.
 2. For å kunne oppnå støtte, må et parti være registrert i overensstemmelse med valgloven § 5-1 og ha opprettet en særskilt organisasjon for vedkommende fylke.
 3. Det skal ikke stilles betingelser for støtten, og staten skal ikke føre noen kontroll med bruken av midlene.
 4. Støtten skal utgjøre et beløp for hver godkjent stemme etter den offisielle statistikk som ble avgitt på partiets liste i vedkommende fylke ved siste fylkestingsvalg, eller for hver stemme som blir utregnet som partiets del av stemmene avgitt på fellesliste under forutsetning av at felleslisten bare er stilt av partier som har rett til støtte (jfr. litra B). Beløpet blir fastsatt av Stortinget for hver budsjettermin.
 5. Støtten blir fordelt av de enkelte fylkesting eller den de bemyndiger. Fordelingen for hele valgperioden blir knyttet til resultatene ved siste fylkestingsvalg, slik at man ser bort fra mulige partiendringer i perioden. Dersom partier som har stilt fellesliste ikke selv blir enige om fordelingen, blir støtten fordelt mellom disse partiene etter skjønn og med utgangspunkt i stemmetallene for partiene på landsbasis, i tilfelle etter stemmetallene ved et tidligere valg.
 6. Er partiet uenig i avgjørelsen, kan det innen tre uker anke avgjørelsen inn til det sentrale upartiske utvalg til fordeling av støtte til de politiske partier. Utvalgets avgjørelse er endelig.
 7. Støtten blir utbetalt av det enkelte fylke til partienes fylkesorganisasjoner, og regningen, attestert av fylkesrevisjonen, skal sendes til fylkesmannen for refusjon fra statskassen.
 8. Partiorganisasjonene i Oslo skal også ha støtte etter disse reglene.

4. Støtte til gruppene i fylkestingene

 1. Etter søknad til vedkommende fylke innen en frist fastsatt av fylket, blir det gitt statsstøtte til gruppene i fylkestingene. Stortinget bevilger støtten samtidig med støtten til partienes sentrale organisasjoner. Søknad om støtte første år etter et valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søkeren ikke gir annen underretning i perioden.
 2. Støtten skal være sammensatt av et grunnbeløp og et representanttillegg. Alle grupper som har krav på støtte skal tildeles det samme grunnbeløp og det samme tillegg pr. representant i gruppen. Beløpene blir fastsatt av Stortinget for hver budsjettermin.
 3. Den eller de representanter som er valgt på samme ”rene” liste eller fellesliste, blir regnet som en gruppe.
 4. Det skal ikke settes betingelser for støtten, og staten skal ikke føre noen kontroll med bruken av midlene.
 5. Støtten blir fordelt av de enkelte fylkesting eller den de bemyndiger. Ved fordelingen blir støtten knyttet til størrelsen av gruppene ved siste fylkestingsvalg.
 6. Er en gruppe i fylkestinget uenig i avgjørelsen, kan den innen tre uker anke avgjørelsen inn til det sentrale upartiske utvalg til fordeling av støtte til de politiske partier. Utvalgets avgjørelse er endelig.
 7. Støtten blir utbetalt av det enkelte fylke, og regningen, attestert av fylkesrevisjonen, skal sendes fylkesmannen for refusjon fra statskassen.
 8. Gruppene i Oslo bystyre skal ikke ha støtte etter disse regler.

III) Støtte til de politiske partiers ungdomsorganisasjoner i fylkene

Etter søknad til vedkommende fylke innen en frist som fylket fastsetter, blir det gitt støtte til de politiske partiers ungdomsorganisasjoner på fylkesplanet. Støtten utgjør et beløp pr. stemme til vedkommende parti ved siste fylkestingsvalg. Stortinget bevilger støtten for hvert budsjettår samtidig med bevilgningen til partienes sentrale organisasjoner. Støtten fordeles gjennom støtteordningen til fylkespartiene og etter samme regler som denne.