St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Innleiande del

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5651, 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget