St.prp. nr. 13 (2003-2004)

Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Thailand, underskriven i Bangkok den 30. juli 2003

Til innhaldsliste

1

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Thailand til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Kongeriket Norges Regjering og Kongeriket Thailands Regjering, som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

er blitt enige om følgende:

Kapittel I

Overenskomstens anvendelsesområde

Artikkel 1

Personer som omfattes av overenskomsten

Denne overenskomst får anvendelse på personer som er bosatt i en av eller i begge de kontraherende stater.

Artikkel 2

Skatter som omfattes av overenskomsten

 1. Denne overenskomst får anvendelse på skatter av inntekt som utskrives for regning av en kontraherende stat eller dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter, uten hensyn til på hvilken måte de oppkreves.

 2. Som skatter av inntekt anses alle skatter som utskrives av den samlede inntekt, eller av deler av inntekten, herunder skatter av gevinst ved avhendelse av løsøre eller fast eiendom, skatter av den samlede lønn betalt av foretak, så vel som skatter av verdistigning.

 3. De gjeldende skatter som overenskomsten får anvendelse på er:

  1. I Thailand:

   • inntektsskatten (the income tax); og

   • petroleumsskatten (the petroleum income tax);

    (i det følgende kalt «thailandsk skatt»);

  2. I Norge:

   • inntektsskatt til staten (the National Tax on Income);

   • inntektsskatt til fylkeskommunen (the County Municipal Tax on Income);

   • inntektsskatt til kommunen (the Municipal Tax on Income);

   • skatt til staten vedrørende inntekt i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum (the National Tax relating to Income from the Exploration for and the Exploitation of Submarine Petroleum Resources and Activities and Work relating thereto, including Pipeline Transport of Petroleum Produced); og

   • skatt til staten på honorar til utenlandske artister (the National Tax on Remuneration to Non-resident Artistes);

    (i det følgende kalt «norsk skatt»).

 4. Overenskomsten skal også få anvendelse på alle skatter av samme eller vesentlig lignende art, som i tillegg til eller i stedet for de gjeldende skatter blir utskrevet av en av de kontraherende stater etter tidspunktet for undertegningen av denne overenskomst. De kompetente myndigheter i de kontraherende stater skal underrette hverandre om vesentlige endringer som er blitt foretatt i deres respektive skattelovgivning.

Kapittel II

Definisjoner

Artikkel 3

Alminnelige definisjoner

 1. Hvis ikke annet fremgår av sammenhengen, har følgende uttrykk i overenskomsten denne betydning:

  1. «Thailand» betyr Kongeriket Thailand og inkluderer dets maritime område som støter opp til Thailands territorialfarvann som, overensstemmende med thailandsk lovgivning og folkeretten, er blitt eller vil bli ansett som et område hvor Kongeriket Thailand kan utøve sine rettigheter med hensyn til havbunnen og undergrunnen samt deres naturforekomster;

  2. «Norge» betyr Kongeriket Norge, herunder ethvert område utenfor Kongeriket Norges sjøterritorium, hvor Kongeriket Norge overensstemmende med norsk lovgivning og folkeretten, kan utøve sine rettigheter med hensyn til havbunnen og undergrunnen samt deres naturforekomster; uttrykket omfatter ikke Svalbard, Jan Mayen og de norske biland;

  3. «en kontraherende stat» og «den annen kontraherende stat» betyr Thailand eller Norge slik det fremgår av sammenhengen;

  4. «person» omfatter en fysisk person, et uoppgjort dødsbo, et selskap og enhver annen sammenslutning av personer, samt enhver enhet som behandles som et skattesubjekt i henhold til gjeldende skattelovgivning i hver av de kontraherende stater;

  5. «selskap» betyr enhver juridisk person eller enhver enhet som i skattemessig henseende behandles som en juridisk person;

  6. «foretak i en kontraherende stat» og «foretak i den annen kontraherende stat» betyr henholdsvis et foretak som drives av en person bosatt i en kontraherende stat og et foretak som drives av en person bosatt i den annen kontraherende stat;

  7. «skatt» betyr thailandsk skatt eller norsk skatt slik det fremgår av sammenhengen;

  8. «statsborger» betyr:

   1. alle fysiske personer som er borgere av en kontraherende stat;

   2. alle juridiske personer, interessentskap, sammenslutninger og andre enheter som erverver sin status som sådan i henhold til gjeldende lovgivning i en kontraherende stat;

  9. «internasjonal fart» betyr enhver transport med skip eller luftfartøy, unntatt når skipet eller luftfartøyet går i fart bare mellom steder i den annen kontraherende stat; og

  10. «kompetent myndighet» betyr for Thailands vedkommende, finansministeren eller den som har fullmakt fra ham, og, for Norges vedkommende, finansministeren eller den som har fullmakt fra ham.

 2. Når en kontraherende stat på et hvilket som helst tidspunkt anvender denne overenskomsten skal ethvert uttrykk som ikke er definert i overenskomsten, når ikke annet fremgår av sammenhengen, ha den betydning som uttrykket på dette tidspunkt har i henhold til lovgivningen i vedkommende stat med hensyn til de skatter som overenskomsten får anvendelse på, og den betydning som uttrykket har i henhold til skattelovgivningen i denne stat gjelder fremfor den betydningen som uttrykket gis i annen lovgivning i denne stat.

Artikkel 4

Skattemessig bopel

 1. I denne overenskomst betyr uttrykket «person bosatt i en kontraherende stat» enhver person som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepliktig der på grunnlag av domisil, bopel, sted for registrering, sete for ledelsen eller ethvert annet lignende kriterium og omfatter også denne stat, dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter. Men uttrykket omfatter ikke personer som er skattepliktig i denne stat bare på grunnlag av inntekt fra kilder i denne stat.

 2. Når en fysisk person ifølge bestemmelsene i punkt 1 er bosatt i begge kontraherende stater, skal hans status avgjøres etter følgende regler:

  1. han skal anses for bosatt i den stat hvor han disponerer fast bolig. Hvis han disponerer fast bolig i begge stater, skal han anses for bosatt i den stat hvor han har de sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene);

  2. hvis det ikke kan bringes på det rene i hvilken stat han har sentrum for livsinteressene, eller hvis han ikke disponerer en fast bolig i noen av dem, skal han anses for bosatt i den stat hvor han har vanlig opphold;

  3. hvis han har vanlig opphold i begge stater eller ikke i noen av dem, skal han anses for bosatt i den stat hvor han er statsborger;

  4. hvis han er statsborger av begge stater eller ikke av noen av dem, skal de kompetente myndigheter i de kontraherende stater forsøke å avgjøre spørsmålet ved gjensidig avtale.

 3. Når en annen person enn en fysisk person ifølge bestemmelsene i punkt 1 anses for hjemmehørende i begge kontraherende stater, skal de kompetente myndigheter forsøke å avgjøre spørsmålet ved gjensidig avtale.

Artikkel 5

Fast driftssted

 1. Uttrykket «fast driftssted» betyr i denne overenskomst et fast forretningssted gjennom hvilket et foretaks virksomhet helt eller delvis blir utøvet.

 2. Uttrykket «fast driftssted» omfatter særlig:

  1. et sted hvor foretaket har sin ledelse;

  2. en filial;

  3. et kontor;

  4. en fabrikk;

  5. et verksted;

  6. et bergverk, en olje- eller gasskilde, et steinbrudd eller ethvert annet sted hvor naturforekomster utvinnes;

  7. et gårdsbruk eller en plantasje; og

  8. et varelager der en person yter lagringstjenester til andre.

 3. Uttrykket «fast driftssted» omfatter likeledes:

  1. stedet for et bygningsarbeid, et anleggs-, monterings- eller installasjonsprosjekt, eller kontroll- eller rådgivningsvirksomhet tilknyttet slike, utgjør et fast driftssted bare hvis stedet opprettholdes eller prosjektet eller virksomheten varer i mer enn 6 måneder;

  2. utøvelse av tjenester, herunder rådgivningstjenester, som en person bosatt i en av de kontraherende stater, yter gjennom ansatte eller annet personell, når virksomhet av slik art pågår for det samme eller et tilknyttet prosjekt i den annen kontraherende stat i ett eller flere tidsrom som til sammen overstiger 183 dager i løpet av enhver tolv måneders periode.

 4. Uansett de foranstående punkter i denne artikkel, skal uttrykket «fast driftssted» ikke anses å omfatte:

  1. bruk av innretninger utelukkende til lagring eller utstilling av varer som tilhører foretaket;

  2. opprettholdelsen av et varelager som tilhører foretaket utelukkende for lagring eller utstilling;

  3. opprettholdelsen av et varelager som tilhører foretaket utelukkende for bearbeidelse ved et annet foretak;

  4. opprettholdelsen av et fast forretningssted utelukkende for innkjøp av varer eller til innsamling av opplysninger for foretaket;

  5. opprettholdelsen av et fast forretningssted utelukkende for å drive enhver annen aktivitet for foretaket, som er av forberedende art eller har karakter av en hjelpevirksomhet;

  6. opprettholdelsen av et fast forretningssted utelukkende for en kombinasjon av aktiviteter som er nevnt i underpunktene a til e, forutsatt at det faste forretningssteds samlede virksomhet som skriver seg fra denne kombinasjon, er av forberedende art eller har karakter av en hjelpevirksomhet.

 5. Når en person - som ikke er en uavhengig mellommann som punkt 7 gjelder for - opptrer i en kontraherende stat på vegne av et foretak i den annen kontraherende stat, skal foretaket uansett bestemmelsene i punktene 1, 2 og 3 anses å ha et fast driftssted i den førstnevnte staten dersom denne personen:

  1. har, og vanligvis utøver, i den førstnevnte stat fullmakt til å slutte kontrakter på vegne av foretaket, med mindre hans aktivitet er begrenset til innkjøp av varer for foretaket;

  2. ikke har slik fullmakt, men vanligvis opprettholder i den førstnevnte stat et varelager som tilhører foretaket, hvorfra han regelmessig utleverer varer på vegne av foretaket; eller

  3. ikke har slik fullmakt, men vanligvis opptar bestillinger i den førstnevnte stat utelukkende eller nesten utelukkende for foretaket eller for foretaket og andre foretak som kontrolleres av det eller som har en kontrollerende interesse i dette.

 6. Uansett de foranstående bestemmelsene i denne artikkelen, skal et forsikringsforetak i en kontraherende stat, med unntak for reassuranse, anses å ha fast driftssted i den annen stat hvis det innkrever premier på denne annen stats territorium eller forsikrer risiko som befinner seg der gjennom en ansatt eller gjennom en representant som ikke er en uavhengig mellommann i den betydningen som framgår av punkt 7.

 7. Et foretak i en kontraherende stat skal ikke anses for å ha et fast driftssted i den annen kontraherende stat bare av den grunn at det driver forretningsvirksomhet i denne annen stat gjennom en megler, kommisjonær eller annen uavhengig mellommann, såfremt disse personer opptrer innenfor rammen av sin ordinære forretningsvirksomhet. Når imidlertid en slik mellommann utelukkende eller nesten utelukkende utøver virksomhet på vegne av dette foretaket eller på vegne av dette foretaket og andre foretak som kontrolleres av eller som har en kontrollerende interesse i dette, vil han ikke anses å være en uavhengig mellommann i dette punktets betydning, med mindre han kan godtgjøre at transaksjonene er foretatt på vilkår som ville ha vært avtalt mellom uavhengige parter («armlengdevilkår»).

 8. Den omstendighet at et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat kontrollerer eller blir kontrollert av et selskap som er hjemmehørende i den annen kontraherende stat, eller som utøver forretningsvirksomhet i denne annen stat (enten gjennom et fast driftssted eller på annen måte), medfører ikke i seg selv at et av disse selskaper anses for et fast driftssted for det annet.

Kapittel III

Skattlegging av inntekt

Artikkel 6

Inntekt av fast eiendom

 1. Inntekt som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer av fast eiendom (herunder inntekt av jordbruk eller skogbruk) som ligger i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

 2. Uttrykket «fast eiendom» skal ha den betydning som det har etter lovgivningen i den kontraherende stat hvor vedkommende eiendom ligger. Uttrykket omfatter under enhver omstendighet tilbehør til fast eiendom, besetning og redskaper som anvendes i jordbruk og skogbruk, rettigheter som er undergitt privatrettens regler om fast eiendom, bruksrett til fast eiendom og rett til varierende eller faste ytelser som vederlag for utnyttelse av eller retten til å utnytte mineralforekomster, kilder og andre naturforekomster. Skip, båter og luftfartøy anses ikke som fast eiendom.

 3. Bestemmelsene i punkt 1 får anvendelse på inntekt som oppebæres ved direkte bruk, utleie eller ved enhver annen form for utnyttelse av fast eiendom.

 4. Bestemmelsene i punktene 1 og 3 får også anvendelse på inntekt av fast eiendom som tilhører et foretak, og på inntekt av fast eiendom som anvendes ved utøvelse av selvstendige personlige tjenester.

Artikkel 7

Fortjeneste ved forretningsvirksomhet

 1. Fortjeneste som oppebæres av et foretak i en kontraherende stat skal bare kunne skattlegges i denne stat, med mindre foretaket utøver forretningsvirksomhet i den annen kontraherende stat gjennom et fast driftssted der. Hvis foretaket utøver slik forretningsvirksomhet, kan dets fortjeneste skattlegges i den annen stat, men bare så meget av den som kan tilskrives dette faste driftssted.

 2. Når et foretak i en kontraherende stat utøver forretningsvirksomhet i den annen kontraherende stat gjennom et fast driftssted der, skal det, med forbehold av bestemmelsene i punkt 3, i hver kontraherende stat tilskrives det faste driftssted den fortjeneste som det ventelig ville ha ervervet hvis det hadde vært et særskilt og selvstendig foretak som utøvet samme eller lignende virksomhet under de samme eller lignende forhold og som opptrådte helt uavhengig i forhold til det foretak hvis faste driftssted det er.

 3. Ved fastsettelsen av et fast driftssteds fortjeneste skal det innrømmes fradrag for utgifter som er påløpt i forbindelse med det faste driftssteds forretningsvirksomhet, herunder direksjons- og alminnelige administrasjonsutgifter, uansett om de er påløpt i den stat hvor det faste driftssted ligger eller andre steder.

 4. Ingen fortjeneste skal henføres til et fast driftssted utelukkende i anledning av dettes innkjøp av varer for foretaket.

 5. Ved anvendelse av de foranstående punkter skal den fortjeneste som tilskrives det faste driftssted fastsettes etter den samme fremgangsmåte hvert år, med mindre det er god og fyllestgjørende grunn for noe annet.

 6. Hvor fortjenesten omfatter inntekter som er særskilt omhandlet i andre artikler i denne overenskomst, skal bestemmelsene i disse artikler ikke berøres av reglene i nærværende artikkel.

Artikkel 8

Skipsfart, luftfart og containere

 1. Inntekt eller fortjeneste oppebåret av et foretak i en kontraherende stat ved drift av luftfartøy i internasjonal fart skal bare kunne skattlegges i denne stat.

 2. Inntekt eller fortjeneste oppebåret av et foretak i en kontraherende stat ved drift av skip i internasjonal fart kan skattlegges i den annen kontraherende stat, men skatten som ilegges i denne annen stat skal nedsettes med et beløp som tilsvarer 50 prosent av denne.

 3. Inntekt eller fortjeneste oppebåret av et foretak i en kontraherende stat ved bruk, forsinket tilbakelevering eller utleie av containere (innbefattet tilhengere, lektere og tilknyttet utstyr for transport av containere), som står i sammenheng med inntekt fra drift av skip eller luftfartøy i internasjonal fart, skal ved anvendelsen av punkt 1 og 2 behandles som inntekt fra drift av skip og luftfartøy i internasjonal fart.

 4. Bestemmelsene i punktene 1, 2 og 3 får også anvendelse på inntekt eller fortjeneste oppebåret ved deltakelse i en «pool», et felles forretningsforetak eller i et internasjonalt driftskontor.

 5. Bestemmelsene i punktene 1, 3 og 4 får anvendelse på inntekt eller fortjeneste oppebåret av det felles norske, danske og svenske luftfartskonsortium Scandinavian Airlines System (SAS), men bare i den utstrekning inntekten eller fortjenesten oppebåret av SAS Norge ASA, den norske interessent i Scandinavian Airlines System (SAS), svarer til dets andel i nevnte organisasjon.

Artikkel 9

Foretak med fast tilknytning til hverandre

 1. I tilfelle hvor

  1. et foretak i en kontraherende stat deltar direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen eller kapitalen i et foretak i den annen kontraherende stat; eller

  2. samme personer deltar direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen eller kapitalen i et foretak i en kontraherende stat og et foretak i den annen kontraherende stat,

skal følgende gjelde:

Dersom det i slike tilfelle mellom de to foretak blir avtalt eller pålagt vilkår i deres kommersielle eller finansielle samkvem som avviker fra dem som ville ha vært avtalt mellom uavhengige foretak, kan enhver fortjeneste som uten disse vilkår ville ha tilfalt et av foretakene, men i kraft av disse vilkår ikke har tilfalt dette, medregnes i og skattlegges sammen med dette foretakets fortjeneste.

 1. I tilfelle hvor en kontraherende stat medregner i fortjenesten til et foretak som er hjemmehørende i denne stat, og skattlegger i samsvar med dette, fortjeneste som et foretak i den annen kontraherende stat er blitt skattlagt for i denne annen stat, og denne medregnede fortjeneste er fortjeneste som ville ha tilfalt foretaket i den førstnevnte stat dersom vilkårene som ble avtalt mellom foretakene hadde vært slike som ville ha blitt avtalt mellom uavhengige foretak, da skal den annen stat foreta en passende justering av den skatt som er beregnet av denne fortjeneste, dersom den staten anser justeringen for å være begrunnet. Ved slik justering skal det tas hensyn til overenskomstens øvrige bestemmelser og de kompetente myndigheter i de kontraherende stater skal om nødvendig rådføre seg med hverandre.

Artikkel 10

Dividender

 1. Dividender som utdeles av et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

 2. Slike dividender kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor det selskap som utdeler dividendene er hjemmehørende og i henhold til denne stats lovgivning, men hvis den virkelige rettighetshaver til dividendene er en person bosatt i den annen kontraherende stat, skal den skatt som ilegges ikke overstige:

  1. 10 prosent av dividendenes bruttobeløp hvis den virkelige rettighetshaver er et selskap som direkte innehar minst 10 prosent av kapitalen i det selskap som utdeler dividendene;

  2. 15 prosent av dividendenes bruttobeløp i alle andre tilfelle.

Bestemmelsene i dette punkt berører ikke skattleggingen av selskapet for så vidt angår den fortjeneste som dividendene utdeles av.

 1. Uttrykket «dividender» i denne artikkel betyr inntekt av aksjer, bergverksaksjer, stifterandeler eller andre rettigheter som ikke er gjeldsfordringer, med rett til andel i overskudd, samt inntekt av andre selskapsrettigheter som etter lovgivningen i den stat hvor det utdelende selskap er hjemmehørende, er undergitt den samme skattemessige behandling som inntekt av aksjer.

 2. Bestemmelsene i punktene 1 og 2 får ikke anvendelse når den virkelige rettighetshaver til dividendene er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat hvor det utdelende selskap er hjemmehørende, eller i denne annen stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og de rettigheter hvorav dividendene utdeles reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 14 anvendelse.

 3. Når et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat oppebærer inntekt eller fortjeneste fra den annen kontraherende stat, kan denne annen stat ikke skattlegge dividender utdelt av selskapet, med mindre dividendene er utdelt til en person bosatt i denne annen stat, eller de rettigheter som dividendene utdeles av reelt er knyttet til et fast driftssted eller et fast sted i denne annen stat, og kan heller ikke skattlegge selskapets ikke-utdelte overskudd selv om de utdelte dividender eller det ikke-utdelte overskudd består helt eller delvis av inntekt eller fortjeneste som skriver seg fra denne annen stat. Intet i dette punktet skal tolkes slik at det hindrer en kontraherende stat i å utskrive inntektsskatt overensstemmende med lovgivningen i denne staten og med satser som fastsatt i punkt 2 a i denne artikkelen, på utbetaling av fortjeneste fra et fast driftssted som befinner seg i denne staten.

Artikkel 11

Renter

 1. Renter som skriver seg fra en kontraherende stat og utbetales til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

 2. Slike renter kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor rentene skriver seg fra og i henhold til denne stats lovgivning, men hvis den virkelige rettighetshaver til rentene er en person bosatt i den annen kontraherende stat, skal den skatt som ilegges ikke overstige:

  1. 10 prosent av rentenes bruttobeløp hvis rentene mottas av en finansiell institusjon (herunder et forsikringsselskap);

  2. 15 prosent av rentenes bruttobeløp i andre tilfelle.

 3. Uansett bestemmelsene i punktene 1 og 2, skal renter som skriver seg fra en kontraherende stat og som blir betalt i tilknytning til et lån ytet, garantert eller sikret av regjeringen i den annen kontraherende stat, unntas fra beskatning i den førstnevnte kontraherende stat.

  Ved anvendelsen av dette punktet skal «regjeringen»

  1. for Thailands vedkommende bety Kongeriket Thailands Regjering og skal omfatte:

   1. the Bank of Thailand;

   2. the Export-Import Bank of Thailand;

   3. the Government Savings Bank;

   4. the Government Housing Bank;

   5. the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives;

   6. ethvert departement eller enhver avdeling under de foran nevnte enhetene;

   7. enhver juridisk person som eies utelukkende av Regjeringen i Kongeriket Thailand;

   8. enhver lokal forvaltningsmyndighet eller offentligrettslig person; og

   9. enhver institusjon som de kompetente myndigheter til enhver tid måtte bli enige om;

  2. for Norges vedkommende bety Kongeriket Norges Regjering og skal omfatte:

   1. Norges Bank;

   2. Petroleumsfondet;

   3. Folketrygdfondet;

   4. Garantiinstituttet for Eksportkreditt og AS Eksportfinans, men bare i den utstrekning lånet eller rentene er garantert av eller sikret av den norske Regjering eller dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter;

   5. et offentligrettslig organ eller en institusjon som er heleid av den norske Regjering;

   6. en lokal forvaltningsmyndighet; og

   7. enhver institusjon som de kompetente myndigheter til enhver tid måtte bli enige om.

 4. Uttrykket «renter» i denne artikkel betyr inntekt av fordringer av enhver art, uansett om de er sikret ved pant i fast eiendom eller ikke. Uttrykket omfatter særlig inntekt av statsobligasjoner og andre obligasjoner eller gjeldsbrev, herunder agiobeløp og gevinster som knytter seg til slike obligasjoner eller gjeldsbrev, så vel som inntekt som etter skattelovgivningen i den kontraherende stat som inntekten skriver seg fra er likestilt med inntekt av utlånt kapital. Straffetillegg for sen betaling anses ikke som renter etter denne artikkel.

 5. Bestemmelsene i punktene 1 og 2 får ikke anvendelse når den virkelige rettighetshaver til rentene er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat hvor rentene skriver seg fra, eller i denne annen stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og den fordring som foranlediger rentebetalingen reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 14 anvendelse.

 6. Renter skal anses å skrive seg fra en kontraherende stat når betaleren er staten selv, dens lokale forvaltningsmyndighet, eller en person bosatt i denne stat. Når imidlertid den person som betaler rentene, enten han er bosatt i en kontraherende stat eller ikke, i en kontraherende stat har et fast driftssted eller et fast sted som den gjeld rentene betales av er knyttet til, og som rentene belastes, da skal slike renter anses å skrive seg fra den stat hvor det faste driftssted eller det faste sted ligger.

 7. Når rentebeløpet, på grunn av et særlig forhold mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver eller mellom begge og tredjemann, og sett i relasjon til den gjeld som det erlegges for, overstiger det beløp som ville ha vært avtalt mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver hvis det særlige forhold ikke hadde foreligget, skal bestemmelsene i denne artikkel bare få anvendelse på det sistnevnte beløp. I så fall skal den overskytende del av betalingen kunne skattlegges i henhold til lovgivningen i hver av de kontraherende stater under hensyntagen til denne overenskomsts øvrige bestemmelser.

Artikkel 12

Royalty

 1. Royalty som skriver seg fra en kontraherende stat og som utbetales til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

 2. Slik royalty kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat som den skriver seg fra og i henhold til denne stats lovgivning, men hvis den virkelige rettighetshaver til royaltyen er en person bosatt i den annen kontraherende stat, skal den skatt som ilegges ikke overstige

  1. 5 prosent av royaltyens bruttobeløp hvis de er mottatt som vederlag for bruken av, eller retten til å bruke, enhver opphavsrett til verker av litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig karakter;

  2. 10 prosent av royaltyens bruttobeløp hvis de er mottatt som vederlag for bruken av, eller retten til å bruke, industrielt, kommersielt eller vitenskapelig utstyr;

  3. 15 prosent av royaltyens bruttobeløp for andre royalties.

 3. Uttrykket «royalty» i denne artikkel betyr betaling av enhver art som mottas som vederlag for bruken av, eller retten til å bruke, enhver opphavsrett til verker av litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig karakter, herunder kinematografiske filmer, eller filmer eller bånd for radio- eller fjernsynsutsendelse, alle slags patenter, varemerker, mønster eller modeller, tegninger, hemmelige formler eller fremstillingsmåter, eller for bruken av, eller retten til å bruke, industrielt, kommersielt eller vitenskapelig utstyr, eller for opplysninger om industrielle, kommersielle eller vitenskapelige erfaringer.

 4. Bestemmelsene i punktene 1 og 2 får ikke anvendelse når den virkelige rettighetshaver til royaltyen er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat hvor royaltyen skriver seg fra, eller yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted i denne annen stat, og den rettighet eller eiendom som foranlediger betalingen av royaltyen reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 14 anvendelse.

 5. Royalty skal anses å skrive seg fra en kontraherende stat når betaleren er denne staten selv, en lokal forvaltningsmyndighet eller en person bosatt i denne stat. Når imidlertid den person som betaler royaltyen, enten han er bosatt i en kontraherende stat eller ikke, i en kontraherende stat har et fast driftssted eller et fast sted som forpliktelsen til å betale royaltyen er knyttet til, og royaltyen blir belastet det faste driftssted eller det faste sted, da skal slik royalty anses å skrive seg fra den staten hvor det faste driftssted eller faste sted ligger.

 6. Når royaltybeløpet, på grunn av et særlig forhold mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver eller mellom begge og tredjemann, og sett i relasjon til den bruk, rettighet eller opplysning som det er vederlag for, overstiger det beløp som ville ha vært avtalt mellom betaleren og den virkelige rettighetshaver hvis det særlige forhold ikke hadde foreligget, skal bestemmelsene i denne artikkel bare få anvendelse på det sistnevnte beløp. I så fall skal den overskytende del av betalingen kunne skattlegges i henhold til lovgivningen i hver av de kontraherende stater under hensyntagen til denne overenskomsts øvrige bestemmelser.

Artikkel 13

Formuesgevinst

 1. Gevinst som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved avhendelse av fast eiendom som omhandlet i artikkel 6, og som ligger i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

 2. Gevinst ved avhendelse av løsøre som utgjør driftsmidler knyttet til et fast driftssted som et foretak i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat. Dette gjelder også løsøre knyttet til et fast sted som en person bosatt i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat for utøvelse av selvstendige personlige tjenester. Det samme gjelder gevinst ved avhendelse av slikt fast driftssted (alene eller sammen med hele foretaket) eller av fast sted som nevnt.

 3. Gevinst oppebåret av et foretak i en kontraherende stat ved avhendelse av skip, luftfartøy eller containere (innbefattet tilhengere, lektere og tilknyttet utstyr for transport av containere), drevet i internasjonal fart eller løsøre knyttet til driften av slike skip, luftfartøy eller containere, skal bare kunne skattlegges i denne stat.

 4. Gevinster som en fysisk person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved avhendelsen av aksjer eller andre selskapsrettigheter i et selskap hjemmehørende i den annen kontraherende stat, og gevinster ved avhendelsen av opsjoner eller andre finansielle instrumenter knyttet til slike aksjer eller rettigheter, kan skattlegges i denne annen stat, men bare hvis avhenderen har vært bosatt i denne annen stat på noe tidspunkt i løpet av de siste fem år umiddelbart forut for avhendelsen av aksjene, rettighetene, opsjonene eller finansielle instrumentene.

 5. Gevinst ved avhendelse av enhver annen formuesgjenstand enn de som er omhandlet i de foranstående punkter i denne artikkel, skal bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor avhenderen er bosatt.

Artikkel 14

Selvstendige personlige tjenester -(fritt yrke)

 1. Inntekt som en fysisk person bosatt i en kontraherende stat oppebærer gjennom utøvelse av et fritt yrke eller annen virksomhet av selvstendig karakter, skal bare kunne skattlegges i denne stat. Slik inntekt kan imidlertid også skattlegges i den annen kontraherende stat dersom:

  1. den fysiske personen oppholder seg i den annen stat i ett eller flere tidsrom som til sammen overstiger 90 dager i løpet av enhver tolv måneders periode; eller

  2. den fysiske personen har et fast sted som regelmessig står til hans rådighet i den annen stat med hensyn til utførelsen av hans virksomhet;

   men bare så mye derav som kan tilordnes de tjenester som er utført i den annen stat.

 2. Uttrykket «fritt yrke» omfatter særlig selvstendig virksomhet av vitenskapelig, litterær, kunstnerisk, pedagogisk eller undervisningsmessig art, så vel som selvstendig virksomhet som lege, tannlege, advokat, ingeniør, arkitekt, og revisor.

Artikkel 15

Uselvstendige personlige tjenester - (lønnsarbeid)

 1. Med forbehold av bestemmelsene i artiklene 16, 18 og 19 skal lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid, bare kunne skattlegges i denne stat, med mindre lønnsarbeidet er utført i den annen kontraherende stat. Hvis arbeidet er utført der, kan godtgjørelse som skriver seg fra dette skattlegges i denne annen stat.

 2. Uansett bestemmelsene i punkt 1, skal godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid utført i den annen kontraherende stat, bare kunne skattlegges i den førstnevnte stat, dersom:

  1. mottakeren oppholder seg i den annen stat i et eller flere tidsrom som til sammen ikke overstiger 183 dager i løpet av enhver tolv måneders periode; og

  2. godtgjørelsen er betalt av, eller på vegne av en arbeidsgiver som ikke er bosatt i den annen stat; og

  3. godtgjørelsen ikke belastes et fast driftssted eller et fast sted som arbeidsgiveren har i den annen stat.

 3. Bestemmelsen i punkt 2 får ikke anvendelse på godtgjørelse mottatt av en person bosatt i en kontraherende stat, i dette punkt kalt «arbeidstakeren», og betalt av eller på vegne av en arbeidsgiver som er bosatt i denne stat med hensyn til arbeid utført i den annen kontraherende stat når:

  1. arbeidstakeren i forbindelse med dette arbeidet utfører tjenester for en annen person enn arbeidsgiveren, som, direkte eller indirekte, har tilsyn med, leder eller kontrollerer den måten tjenesten blir utført på; og

  2. arbeidsgiveren ikke er ansvarlig for å oppfylle de formål som tjenestene er ytet i anledning av.

 4. Uansett de foranstående bestemmelser i denne artikkel, kan godtgjørelse mottatt for lønnsarbeid utført om bord i et skip eller luftfartøy drevet i internasjonal fart av et foretak i en kontraherende stat, skattlegges i denne stat. Godtgjørelse mottatt for lønnsarbeid utført om bord i et skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) skal imidlertid bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor mottakeren er bosatt.

 5. Når en person bosatt i en kontraherende stat mottar godtgjørelse for lønnsarbeid utført om bord i et luftfartøy drevet i internasjonal fart av konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), skal slik godtgjørelse bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor mottakeren er bosatt.

Artikkel 16

Styregodtgjørelse

Styregodtgjørelse og lignende vederlag som oppebæres av en person bosatt i en kontraherende stat, i egenskap av, eller på vegne av, medlem av styret eller lignende organ i et selskap som er hjemmehørende i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

Artikkel 17

Artister og idrettsutøvere

 1. Uansett bestemmelsene i artiklene 14 og 15, kan inntekt som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved personlig virksomhet utøvet i den annen kontraherende stat som artist, så som skuespiller, filmskuespiller, radio- eller fjernsynsartist eller musiker, eller som idrettsutøver, skattlegges i denne annen stat.

 2. Når inntekt som skriver seg fra personlig virksomhet utøvet av en artist eller en idrettsutøver i denne egenskap, ikke tilfaller artisten eller idrettsutøveren selv, men en annen person, kan inntekten, uansett bestemmelsene i artiklene 7, 14 og 15, skattlegges i den kontraherende stat hvor artisten eller idrettsutøveren utøver virksomheten.

 3. Bestemmelsene i punktene 1 og 2 i denne artikkel får ikke anvendelse på inntekt som skriver seg fra virksomhet som en artist eller en idrettsutøver utøver i en kontraherende stat, eller som et foretak i en kontraherende stat sørger for, hvis henholdsvis besøket i denne kontraherende staten eller foretaket som sørger for virksomheten, i det vesentlige er understøttet av offentlige midler fra den annen kontraherende stat, herunder en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter eller en offentligrettslig institusjon. I et slikt tilfelle skal inntekten skattlegges bare i den stat der artisten, idrettsutøveren eller foretaket er bosatt.

Artikkel 18

Pensjoner, livrenter, sosiale trygdeytelser og underholdsbidrag

 1. Pensjoner (herunder statspensjoner og sosiale trygdeytelser) og livrenter som betales til en person bosatt i en kontraherende stat, skal bare kunne skattlegges i denne stat.

 2. Uttrykket «livrente» betyr et fastsatt beløp, som betales til en fysisk person periodisk til fastsatte tider på livstid eller i løpet av et bestemt eller konstaterbart tidsrom, og som erlegges i henhold til en forpliktelse til å foreta disse utbetalinger som motytelse for dertil svarende fullt vederlag i penger eller pengers verdi.

 3. Underholdsbidrag og annet beløp til underhold som betales til en person bosatt i en kontraherende stat skal bare kunne skattlegges i denne stat. Imidlertid skal ethvert underholdsbidrag eller annet beløp til underhold som betales av en person bosatt i en av de kontraherende stater til en person bosatt i den annen kontraherende stat, i den utstrekning det ikke er fradragsberettiget for betaleren, bare kunne skattlegges i den førstnevnte stat.

Artikkel 19

Offentlig tjeneste

  1. Lønn og annen lignende godtgjørelse, unntatt pensjon, som utredes av en kontraherende stat, eller av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter til en fysisk person for tjenester som er ytet denne stat eller forvaltningsmyndighet, skal bare kunne skattlegges i denne stat.

  2. Slik lønn og annen lignende godtgjørelse skal imidlertid kunne skattlegges bare i den annen kontraherende stat hvis tjenestene er utført i denne stat og mottakeren er bosatt i denne stat og:

   1. er statsborger av denne stat; eller

   2. ikke bosatte seg i denne stat bare i den hensikt å utføre tjenestene.

 1. Bestemmelsene i artiklene 15, 16 og 17 skal få anvendelse på lønn og annen lignende godtgjørelse, unntatt pensjon, i anledning tjenester som er ytet i forbindelse med forretningsvirksomhet drevet av en kontraherende stat, eller en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter.

Artikkel 20

Studenter

 1. En student eller forretningslærling som er, eller umiddelbart før sitt opphold i en kontraherende stat var, bosatt i den annen kontraherende stat, og som oppholder seg i den førstnevnte stat utelukkende for sin utdannelse eller opplæring, skal ikke skattlegges i den førstnevnte stat for beløp som han mottar til underhold, utdannelse eller opplæring, forutsatt at disse beløp skriver seg fra kilder utenfor denne stat.

 2. Med hensyn til understøttelse, stipend og godtgjørelse fra lønnsarbeid som ikke er omfattet av punkt 1, skal en student eller forretningslærling som nevnt under punkt 1 under utdannelsen eller opplæringen i tillegg ha krav på de samme fritak, lettelser eller nedsettelser ved skattleggingen som innrømmes personer bosatt i den stat han oppholder seg. Imidlertid, dersom slike fritak, lettelser eller nedsettelser er undergitt begrensninger i intern lov basert på oppholdets lengde, skal disse begrensningene gjelde.

Artikkel 21

Virksomhet utenfor kysten

 1. Bestemmelsene i denne artikkel skal få anvendelse uansett enhver annen bestemmelse i denne overenskomst.

 2. En person bosatt i en kontraherende stat som driver virksomhet utenfor kysten av den annen kontraherende stat knyttet til undersøkelse eller utnyttelse av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i denne annen stat, skal, med forbehold av punktene 3 og 4 i denne artikkel, med hensyn til denne virksomhet anses for å drive virksomhet i denne annen stat gjennom et fast driftssted eller et fast sted der, og skal skattlegges i henhold til bestemmelsene i artikkel 7 eller artikkel 14.

 3. Bestemmelsene i punkt 2 og punkt 6 (b) får ikke anvendelse dersom virksomheten er utøvet i ett eller flere tidsrom som til sammen ikke overstiger 30 dager i løpet av enhver tolv måneders periode. Ved anvendelsen av dette punkt skal imidlertid følgende gjelde:

  1. virksomhet utøvet av et foretak som er tilknyttet et annet foretak skal anses for å være utøvet av det foretak det er tilknyttet hvis den angjeldende virksomhet i vesentlig grad er den samme som den virksomhet som det sistnevnte foretak utøver;

  2. to foretak skal anses for å ha fast tilknytning til hverandre hvis det ene er direkte eller indirekte kontrollert av det andre, eller begge er kontrollert direkte eller indirekte av en tredje person eller flere andre personer.

 4. Fortjeneste oppebåret av et foretak i en kontraherende stat ved transport av forsyninger eller personell til et område eller mellom områder hvor det foregår virksomhet knyttet til undersøkelse eller utnyttelse av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i en kontraherende stat, eller ved driften av taubåter og andre hjelpefartøy knyttet til slik virksomhet, skal, med forbehold av bestemmelsene i artikkel 8, bare kunne skattlegges i den stat der foretaket er hjemmehørende. Bortsett fra når slikt fartøy eller luftfartøy er drevet i internasjonal fart, skal bestemmelsen i dette punktet ikke få anvendelse hvis fartøyet eller luftfartøyet er drevet av et fast driftssted i henhold til betydningen i artikkel 5. I så fall får bestemmelsene i artikkel 7 anvendelse.

  1. Med forbehold av underpunkt (b) i dette punkt, kan lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid knyttet til undersøkelse eller utnyttelse av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i den annen kontraherende stat, skattlegges i denne annen stat i den utstrekning arbeidet er utført utenfor kysten av denne annen stat. Slik godtgjørelse skal imidlertid kunne skattlegges bare i den førstnevnte stat hvis arbeidet er utøvet utenfor kysten for en arbeidsgiver som ikke er bosatt i den annen stat og forutsatt at arbeidet er utøvet i ett eller flere tidsrom som til sammen ikke overstiger 30 dager i løpet av enhver tolv måneders periode.

  2. Lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer i anledning av lønnsarbeid utført om bord i et skip eller luftfartøy som benyttes til transport av forsyninger eller personell til eller mellom områder hvor det foregår virksomhet knyttet til undersøkelse eller utnyttelse av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i den annen kontraherende stat, eller for lønnsarbeid utført om bord i taubåter eller andre hjelpefartøy knyttet til slik virksomhet, skal skattlegges i henhold til artikkel 15.

 5. Gevinst som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved avhendelse av:

  1. rettigheter til undersøkelse eller utnyttelse; eller

  2. eiendeler som befinner seg i den annen kontraherende stat og som benyttes i forbindelse med undersøkelsen eller utnyttelsen av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i denne annen stat; eller

  3. aksjer hvis verdi helt eller for den vesentligste del, direkte eller indirekte, skriver seg fra slike rettigheter eller slike eiendeler, eller fra slike rettigheter og slike eiendeler sett under ett,

kan skattlegges i denne annen stat.

I dette punkt betyr uttrykket «rettigheter til undersøkelse eller utnyttelse» rettigheter til aktiva som skal utvinnes ved undersøkelsen eller utnyttelsen av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i den annen kontraherende stat, herunder rettigheter til andeler i eller fordeler av slike aktiva.

Artikkel 22

Annen inntekt

 1. Inntekter som oppebæres av en person bosatt i en kontraherende stat, og som ikke er omhandlet i de foranstående artikler i denne overenskomst, skal uansett hvor de skriver seg fra bare kunne skattlegges i denne stat.

 2. Bestemmelsene i punkt 1 får ikke anvendelse på inntekt, bortsett fra inntekt av fast eiendom som definert i artikkel 6 punkt 2, når mottakeren av slik inntekt er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat eller i denne annen stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og den rettighet eller eiendom som inntekten skriver seg fra, reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 14 anvendelse.

 3. Uten hensyn til bestemmelsene i punktene 1 og 2, kan inntekter som tilfaller en person bosatt i en kontraherende stat, og som ikke er omhandlet i de foranstående artikler i denne overenskomst, og som skriver seg fra den annen kontraherende stat, også skattlegges i denne annen stat.

Kapittel IV

Metode til unngåelse av dobbeltbeskatning

Artikkel 23

Unngåelse av dobbeltbeskatning

 1. Når inntekt eller fortjeneste kan skattlegges i begge kontraherende stater, skal dobbeltbeskatning unngås etter bestemmelsene i denne artikkel.

 2. I Thailand skal skatt som skal betales i Norge av inntekt eller fortjeneste oppebåret i Norge komme til fradrag i enhver thailandsk skatt som skal betales av denne inntekten eller fortjenesten. Slikt fradrag skal imidlertid ikke overstige den del av skatten som skal betales i Thailand, beregnet før fradrag er gitt, som kan henføres til slik inntekt eller fortjeneste.

 3. I Norge skal dobbeltbeskatning unngås på følgende måte:

  1. Med forbehold av bestemmelsene i Norges lovgivning om godskrivning mot norsk skatt av skatt som skal betales i et område utenfor Norge (dog uten å påvirke de her nevnte alminnelige retningslinjer), når en person bosatt i Norge oppebærer inntekt som i henhold til bestemmelsene i denne overenskomst kan skattlegges i Thailand, skal Norge innrømme som fradrag i den skatt som ilegges vedkommende persons inntekt et beløp som tilsvarer den inntektsskatt som er betalt i Thailand.

   Slikt fradrag skal imidlertid ikke overstige den del av inntektsskatten, beregnet før fradrag er gitt, som kan henføres til den inntekt som kan skattlegges i Thailand.

  2. Når, i henhold til enhver bestemmelse i denne overenskomst, inntekt oppebæres av en person bosatt i Norge er unntatt fra beskatning i Norge, kan Norge likevel medregne inntekten i beskatningsgrunnlaget, men skal sette ned den norske inntektsskatten med den del av inntektsskatten som kan henføres til den inntekt som skriver seg fra Thailand.

  3. Når, etter søknad fra kompetent myndighet i Thailand til kompetent myndighet i Norge, en konkret investering i Thailand utpekes til å være et godkjent økonomisk utviklingsprosjekt, skal den thailandske skatten som nevnt i underpunkt 3 (a) i denne artikkel, etter godkjennelse av kompetent myndighet i Norge, anses å omfatte det skattebeløp som ville ha vært betalt på inntekten etter thailandsk lovgivning og denne overenskomst, hadde det ikke vært for skatteinsentivene til fremme av økonomisk utvikling gitt i medhold av thailandsk lovgivning.

  4. Underpunkt 3 (c) skal bare få anvendelse for inntekt oppebåret de første 10 inntektsår denne overenskomsten har virkning etter artikkel 28 underpunkt (b) og for ethvert senere inntektsår som de kompetente myndigheter i Norge og Thailand gjennom brevveksling blir enige om.

  5. Når inntekt ifølge noen bestemmelse i denne overenskomst er fritatt for norsk beskatning og en fysisk person etter den gjeldende lovgivning i Thailand er skattepliktig av den nevnte inntekt for det beløp derav som overføres til eller mottas i Thailand og ikke for hele inntektsbeløpet, skal skattefritaket i Norge i henhold til denne overenskomst bare gjelde så meget av inntekten som er beskattet i Thailand.

Kapittel V

Særlige bestemmelser

Artikkel 24

Ikke-diskriminering

 1. Statsborgere av en kontraherende stat skal ikke i den annen kontraherende stat være undergitt noen beskatning eller forpliktelse i sammenheng hermed, som er annerledes eller mer tyngende enn den beskatning og dermed sammenhengende forpliktelser som er eller måtte bli pålagt den annen stats borgere under de samme forhold, særlig med hensyn til bosettelse. Denne bestemmelse skal, uansett bestemmelsene i artikkel 1, også få anvendelse på personer som ikke er bosatt i en av eller begge de kontraherende stater.

 2. Beskatningen av et fast driftssted som et foretak i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat, skal i denne annen stat ikke være mindre gunstig enn beskatningen av foretak i denne annen stat som utøver samme virksomhet. Denne bestemmelse skal ikke tolkes slik at den forplikter en kontraherende stat til å innrømme personer bosatt i den annen kontraherende stat slike personlige fradrag, fritak og nedsettelser ved beskatningen, som den på grunn av sivilstand eller forsørgelsesbyrde innrømmer personer som er bosatt på dens eget område.

 3. Med mindre bestemmelsene i artikkel 9, artikkel 11 punkt 7 eller artikkel 12 punkt 6 kommer til anvendelse, skal renter, royalty og andre utbetalinger fra et foretak i en kontraherende stat til en person bosatt i den annen kontraherende stat, være fradragsberettiget ved fastsettelsen av foretakets skattepliktige inntekt på de samme vilkår som tilsvarende utbetalinger ville vært om de hadde blitt utbetalt til en person bosatt i den førstnevnte stat.

 4. Foretak i en kontraherende stat hvis kapital helt eller delvis eies eller kontrolleres, direkte eller indirekte av en eller flere personer som er bosatt i den annen kontraherende stat, skal ikke i den førstnevnte stat være undergitt noen beskatning eller forpliktelse i sammenheng hermed, som er annerledes eller mer tyngende enn den beskatning eller forpliktelser i sammenheng hermed som andre lignende foretak i den førstnevnte stat er eller måtte bli undergitt.

 5. Bestemmelsene i denne artikkel skal bare få anvendelse på de skatter som omfattes av denne overenskomsten.

Artikkel 25

Fremgangsmåte ved inngåelse av gjensidige avtaler

 1. Når en person mener at tiltak som er truffet i den ene eller begge kontraherende stater i forhold til ham medfører eller vil medføre en beskatning som ikke er overensstemmende med bestemmelsene i denne overenskomst, kan han fremme sin sak for den kompetente myndighet i den kontraherende stat hvor han er bosatt, eller hvis saken faller inn under artikkel 24 punkt 1, for den kompetente myndighet i den kontraherende stat hvor han er statsborger. Dette kan gjøres uten at det påvirker hans rett til å anvende de rettsmidler som finnes i disse staters interne lovgivning. Saken må fremmes innen tre år fra mottakelsen av den første underretning om tiltak som medfører beskatning i strid med bestemmelsene i denne overenskomst.

 2. Hvis den kompetente myndighet finner at innvendingen synes begrunnet, men ikke selv er i stand til å finne en tilfredsstillende løsning, skal den forsøke å få saken avgjort ved gjensidig avtale med den kompetente myndighet i den annen kontraherende stat med sikte på å unngå beskatning som ikke er overensstemmende med denne overenskomst.

 3. De kompetente myndigheter i de kontraherende stater skal ved gjensidig avtale forsøke å løse enhver vanskelighet eller tvil som fortolkningen eller anvendelsen av denne overenskomst måtte fremby. De kan også rådføre seg med hverandre med sikte på å unngå dobbeltbeskatning i tilfeller som ikke er løst i denne overenskomst.

 4. De kompetente myndigheter i de kontraherende stater kan sette seg i direkte forbindelse med hverandre med sikte på å få i stand en avtale som omhandlet i de foranstående punkter.

Artikkel 26

Utveksling av opplysninger

 1. De kompetente myndigheter i de kontraherende stater skal utveksle slike opplysninger som er relevante for å gjennomføre bestemmelsene i denne overenskomst eller de interne lovbestemmelser i de kontraherende stater som angår skatter som utskrives av de kontraherende stater. Utveksling skal bare skje i den utstrekning den beskatning som foreskrives ikke er i strid med denne overenskomst. Utvekslingen av opplysninger skal gjelde for skatter av alle typer og beskrivelser og er ikke begrenset av artikkel 1. Opplysninger som er mottatt av en kontraherende stat skal behandles som hemmelige på samme måte som opplysninger skaffet til veie med hjemmel i intern lovgivning i denne stat. Opplysningene må bare åpenbares for personer eller myndigheter (herunder domstoler og forvaltningsorganer) som har til oppgave å utligne eller innkreve, eller å gjennomføre tvangsforføyninger eller annen rettsforfølgning eller avgjøre klager vedrørende skatter pålagt av denne stat. Slike personer eller myndigheter skal benytte opplysningene bare til nevnte formål. De kan åpenbare opplysningene under offentlige rettsmøter eller i judisielle avgjørelser.

 2. Bestemmelsene i punkt 1 skal ikke i noe tilfelle tolkes slik at de pålegger en kontraherende stat en forpliktelse til:

  1. å sette i verk administrative tiltak som er i strid med dens egen eller den annen kontraherende stats lovgivning og administrative praksis;

  2. å gi opplysninger som ikke kan fremskaffes i henhold til dens egen eller den annen kontraherende stats lovgivning eller vanlige administrative praksis;

  3. å gi opplysninger som ville åpenbare næringsmessige, forretningsmessige, industrielle, kommersielle eller yrkesmessige hemmeligheter eller forretningsmetoder, eller opplysninger hvis åpenbaring ville stride mot allmenne interesser (ordre public).

Artikkel 27

Medlemmer av diplomatiske stasjoner og konsulat

Intet i denne overenskomst skal berøre de skattemessige privilegier som tilkommer medlemmer av diplomatiske stasjoner eller konsulat i henhold til folkerettens alminnelige regler eller bestemmelser i særlige avtaler.

Kapittel VI

Sluttbestemmelser

Artikkel 28

Ikrafttredelse

 1. Hver av de kontraherende stater skal gjøre kjent for den annen stat når de krav som stilles etter dens lovgivning for å sette denne overenskomst i kraft, er gjennomført.

 2. Overenskomsten trer i kraft på datoen for mottakelsen av den siste av disse bekjentgjørelser og skal deretter ha virkning:

  1. i Thailand:

   1. med hensyn til skatt tilbakeholdt ved kilden, på beløp betalt eller overført på eller etter den første dagen i januar i det kalenderåret som følger etter det året denne overenskomsten trer i kraft;

   2. med hensyn til andre inntektsskatter, for skatteår eller regnskapsperioder som begynner på eller etter den første dagen i januar i det kalenderåret som følger etter det året denne overenskomsten trer i kraft.

  2. i Norge:

   med hensyn til skatter av inntekt som vedkommer det kalenderår (herunder regnskapsperiode som begynner i dette år) som følger etter det året denne overenskomsten trer i kraft og etterfølgende år;

 3. Overenskomsten mellom Den kongelige norske Regjering og Den kongelige thailandske Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse for så vidt angår skatter av inntekt og formue, undertegnet i Bangkok den 9. januar 1964, skal opphøre å ha virkning fra den datoen denne overenskomst får virkning etter punkt 2 i denne artikkel.

Artikkel 29

Opphør

Denne overenskomst skal forbli i kraft på ubestemt tid, men hver av de kontraherende stater kan på eller før den 30. juni i ethvert kalenderår som begynner etter utløpet av et tidsrom på fem år fra ikrafttredelsesdatoen, gjennom diplomatiske kanaler, gi den annen kontraherende stat skriftlig varsel om opphør.

I så fall skal overenskomsten opphøre å ha virkning:

 1. i Thailand:

  1. med hensyn til skatt tilbakeholdt ved kilden, på beløp betalt eller overført på eller etter den første dagen i januar i det kalenderåret som følger etter det året varselet ble gitt;

  2. med hensyn til andre inntektsskatter, for skatteår eller regnskapsperioder som begynner på eller etter den første dagen i januar i det kalenderåret som følger etter det året varselet ble gitt.

 2. i Norge, med hensyn til skatter av inntekt som vedkommer det kalenderår (herunder regnskapsperiode som begynner i dette år) som følger etter det år varselet blir gitt.

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnede, som er gitt behørig fullmakt til dette, undertegnet denne overenskomst.

Utferdiget i to eksemplarer i Bangkok den 30. juli i år to tusen og tre i den kristne tidsregning, begge på det engelske språk.

For Kongeriket

Norges

For Kongeriket

Thailands

RegjeringRegjering
Ragne Birte LundSurakiart Sathirathai
AmbassadørUtenriksminister

Protokoll

Ved undertegningen av overenskomsten mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Thailand til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt er de undertegnede blitt enige om følgende bestemmelser som skal utgjøre en integrert del av overenskomsten.

 1. Med hensyn til artikkel 7 er det enighet om at intet i denne artikkelen skal påvirke anvendelsen av en kontraherende stats skattelovgivning som angår ligningen av en person i tilfeller der informasjonen som er tilgjengelig for skattemyndighetene i den staten er utilstrekkelig for å fastsette denne personens skattepliktige fortjeneste, forutsatt at resultatet blir i overensstemmelse med prinsippene i denne artikkelen.

 2. Med hensyn til artikkel 8 punkt 2 er det enighet om at den laveste skattesatsen som anvendes av en kontraherende stat på inntekt, som oppebæres av et foretak fra en tredje stat ved driften av skip i internasjonal fart, skal anvendes i forhold til den annen kontraherende stat.

 3. Uttrykket «fortjeneste» skal i artikkel 7 og 9 bety inntekt eller fortjeneste.

 4. Med hensyn til artikkel 11 punkt 2, hvis en av de kontraherende stater etter undertegningen av denne overenskomst inngår en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning med en tredje stat, og man i den overenskomsten avtaler en lavere kildeskattesats enn i denne overenskomsten, så skal en slik lavere kildeskattesats gjelde i forhold til den annen kontraherende stat.

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnede, som er gitt behørig fullmakt til dette, undertegnet denne protokollen.

Utferdiget i to eksemplarer i Bangkok den 30. juli i år to tusen og tre i den kristne tidsregning, begge på det engelske språk.

For Kongeriket

Norges

For Kongeriket

Thailands

RegjeringRegjering
Ragne Birte LundSurakiart Sathirathai
AmbassadørUtenriksminister

Convention between the Kingdom of Norway and the Kingdom of Thailand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

The Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Kingdom of Thailand, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

have agreed as follows:

Chapter I

Scope of the convention

Article 1

Persons covered

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

 1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

 2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

 3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

  1. In the case of Thailand:

   • the income tax; and

   • the petroleum income tax;

    (hereinafter referred to as «Thai tax»);

  2. In the case of Norway:

   • the National Tax on Income (inntektsskatt til staten);

   • the County Municipal Tax on Income (inntektsskatt til fylkeskommunen);

   • the Municipal Tax on Income (inntektsskatt til kommunen);

   • the National Tax relating to Income from the Exploration for and the Exploitation of Submarine Petroleum Resources and Activities and Work relating thereto, including Pipeline Transport of Petroleum Produced (skatt til staten vedrørende inntekt i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum); and

   • the National Tax on Remuneration to Non-resident Artistes (skatt til staten på honorar til utenlandske artister);

    (hereinafter referred to as «Norwegian tax»).

 4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

Definitions

Article 3

General definitions

 1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

  1. the term «Thailand» means the Kingdom of Thailand and includes its maritime area adjacent to the territorial sea of the Kingdom of Thailand which by Thai legislation, and in accordance with the international law, has been or may hereafter be designated as an area within which the rights of the Kingdom of Thailand with respect to the sea-bed and subsoil and their natural resources may be exercised;

  2. the term «Norway» means the Kingdom of Norway, including any area outside the territorial waters of the Kingdom of Norway where the Kingdom of Norway, according to Norwegian legislation and in accordance with international law, may exercise her rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources; the term does not comprise Svalbard, Jan Mayen and the Norwegian dependencies («biland») ;

  3. the terms «a Contracting State» and «the other Contracting State» mean Thailand or Norway as the context requires;

  4. the term «person» includes an individual, an undivided estate, a company and any other body of persons as well as any entity treated as a taxable unit under the taxation laws in force in either Contracting State;

  5. the term «company» means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

  6. the terms «enterprise of a Contracting State» and «enterprise of the other Contracting State» mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

  7. the term «tax» means Thai tax or Norwegian tax as the context requires;

  8. the term «national» means:

   1. any individual possessing the nationality of a Contracting State;

   2. any legal person, partnership, association and any other entity deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

  9. the term «international traffic» means any transport by a ship or aircraft except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; and

  10. the term «competent authority» means, in the case of Thailand, the Minister of Finance or his authorized representative, and, in the case of Norway, the Minister of Finance or his authorized representative.

 2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

Resident

 1. For the purposes of this Convention, the term «resident of a Contracting State» means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

  1. he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

  2. if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

  3. if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

  4. if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

Article 5

Permanent establishment

 1. For the purposes of this Convention, the term «permanent establishment» means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 2. The term «permanent establishment» includes especially:

  1. a place of management;

  2. a branch;

  3. an office;

  4. a factory;

  5. a workshop;

  6. a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

  7. a farm or plantation; and

  8. a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others.

 3. The term «permanent establishment» likewise encompasses:

  1. a building site, a construction, assembly or installation project or a supervisory or consultancy activity connected therewith, constitutes a permanent establishment only if such site, project or activity lasts for a period of more than 6 months;

  2. the furnishing of services including consultancy services by a resident of one of the Contracting States through employees or other personnel, where activities of that nature continue for the same or a connected project within the other Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days within any twelve-month period.

 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term «permanent establishment» shall be deemed not to include:

  1. the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

  2. the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

  3. the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

  4. the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

  5. the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

  6. the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a to e, provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting in a Contracting State, on behalf of the enterprise of the other Contracting State, the enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State, if such a person:

  1. has and habitually exercises in the first-mentioned State, an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise; unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;

  2. has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly makes deliveries on behalf of the enterprise; or

  3. has no such authority, but habitually secures orders in the first-mentioned State wholly or almost wholly for the enterprise or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it.

 6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7.

 7. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise or on behalf of that enterprise and other enterprises, which are controlled by it or have a controlling interest in it, he will not be considered an agent of independent status within the meaning of this paragraph, unless he can demonstrate that the activities are performed at arm's length conditions.

 8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Chapter III

Taxation of income

Article 6

Income from immovable property

 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 2. The term «immovable property» shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in

  agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

Business profits

 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping, air transport and containers

 1. Income or profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

 2. Income or profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State, but the tax imposed in that other State shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof.

 3. Income or profits of an enterprise of a Contracting State from the use, demurrage or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers), that are incidental to income from the operation of ships or aircraft in international traffic, shall be treated for purposes of paragraphs 1 and 2 as income from the operation of ships or aircraft in international traffic.

 4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall also apply to income or profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 5. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 shall apply to income or profits derived by the joint Norwegian, Danish and Swedish air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), but only insofar as income or profits derived by SAS Norge ASA, the Norwegian partner of the Scandinavian Airlines System (SAS), are in proportion to its share in that organization.

Article 9

Associated enterprises

 1. Where

  1. an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or

  2. the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 1. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, and taxes accordingly, profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, if that State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the Convention and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

Article 10

Dividends

 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

  1. 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;

  2. 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 1. The term «dividends» as used in this Article means income from shares, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

 2. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 3. Where a company which is a resident of a Contracting State derives income or profits from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of income or profits arising in such other State. Nothing in this paragraph shall be construed as preventing a Contracting State from imposing income tax, according to the laws of that State, on the disposal of profits made by a permanent establishment situated therein at the rate agreed in paragraph 2 a of this Article.

Article 11

Interest

 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

  1. 10 per cent of the gross amount of the interest if it is received by any financial institution (including an insurance company);

  2. 15 per cent of the gross amount of the interest in other cases.

 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, interest arising in a Contracting State and paid in respect of a loan made by or guaranteed or insured by the Government of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

  For the purposes of this paragraph, the term «Government»

  1. in the case of Thailand, means the Government of the Kingdom of Thailand and shall include:

   1. the Bank of Thailand;

   2. the Export-Import Bank of Thailand;

   3. the Government Saving Bank;

   4. the Government Housing Bank;

   5. the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives;

   6. any Ministry or Department thereof;

   7. any body of corporate wholly owned by the Government of the Kingdom of Thailand;

   8. any local authority or statutory body; and

   9. any institutions as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

  2. in the case of Norway, means the Government of the Kingdom of Norway and shall include:

   1. the Central Bank of Norway;

   2. the Norwegian Government Petroleum Fund;

   3. the National Insurance Fund;

   4. the Norwegian Guarantee Institute for Export Credits and A/S Eksportfinans but only insofar as the loan or interest is guaranteed or insured by the Government of Norway or its political subdivisions or local authorities;

   5. any statutory body or any institution wholly owned by the Government of Norway;

   6. any local authority; and

   7. any institutions as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

 4. The term «interest» as used in this Article means income, from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation laws of the Contracting State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

  1. 5 per cent of the gross amount of royalties if they are made as a consideration for the use of, or the right to use any copyright of literary, artistic or scientific work;

  2. 10 per cent of the gross amount of royalties if they are made as a consideration for the use of, or the right to use industrial, commercial or scientific equipment;

  3. 15 per cent of the gross amount of other royalties.

 3. The term «royalties» as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such cases the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

Capital gains

 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

 3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships, aircraft or containers ( including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers), operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or containers, shall be taxable only in that State.

 4. Gains derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other rights in a company which is a resident of the other Contracting State, as well as gains from the alienation of options or other financial instruments related to such shares or rights, may be taxed in that other State, but only if the alienator has been a resident of that other State at any time during the five years immediately preceding the alienation of the shares, rights, options or financial instruments.

 5. Gains from the alienation of any property other than those referred to in the preceding paragraphs shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Independent personal services

 1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State if:

  1. the individual is present in the other State for a period or periods exceeding in the aggregate 90 days within any twelve-month period; or

  2. the individual has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities;

   but only so much thereof as is attributable to services performed in that other State.

 2. The term «professional services» includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, dentists, lawyers, engineers, architects and accountants.

Article 15

Dependent personal services

 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

  1. the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any twelve-month period; and

  2. the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

  3. the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 3. The provisions of paragraph 2 shall not apply to remuneration derived by a resident of a Contracting State, in this paragraph called «the employee» and paid by or on behalf of an employer who is a resident of that State in respect of an employment exercised in the other Contracting State where:

  1. the employee renders services in the course of that employment to a person other than the employer who, directly or indirectly, supervises, directs or controls the manner in which those services are performed; and

  2. the employer is not responsible for carrying out the purposes for which the services are performed.

 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. However, where remuneration is derived in respect of an employment exercised aboard a ship registered in the Norwegian International Ships' register (N.I.S), such remuneration shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident.

 5. Where a resident of a Contracting State derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the Scandinavian Airlines System (SAS) consortium, such remuneration shall be taxable in the Contracting State of which the recipient is a resident.

Article 16

Directors' fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as, or on behalf of, a member of the board of directors or of similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and sportsmen

 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

 3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by an entertainer or a sportsman, or provided by an enterprise of a Contracting State, if the visit to that Contracting State, or the enterprise providing the activities, as the case may be, is substantially supported by public fund of the other Contracting State, including any local authority, statutory body or a political subdivision thereof. In such a case the income shall be taxable only in the State of which the entertainer, sportsman or the enterprise is a resident.

Article 18

Pensions, annuities, payments under a social security system and alimony

 1. Pensions (including Government pensions and payments under a social security system) and annuities paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 2. The term «annuity» means a stated sum payable to an individual periodically at stated times during his life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

 3. Alimony and other maintenance payments paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. However, any alimony or other maintenance payment paid by a resident of one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State, shall, to the extent it is not allowable as a relief to the payer, be taxable only in the first-mentioned State.

Article 19

Government service

  1. Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

  2. However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

   1. is a national of that State; or

   2. did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 1. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration other than pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Students

 1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in the first-mentioned State provided that such payments arise from sources outside that State.

 2. In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph 1, a student or business apprentice described in paragraph 1 shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting. However, if such exemption, relief or reduction is subject to limitations under domestic law based on the length of the stay, these limitations shall apply.

Article 21

Offshore activities

 1. The provisions of this Article shall apply notwithstanding any other provision of this Convention.

 2. A person who is a resident of a Contracting State and carries on activities offshore in the other Contracting State in connection with the exploration or exploitation of the seabed and subsoil and their natural resources situated in that other State shall, subject to paragraphs 3 and 4 of this Article, be deemed in relation to those activities to be carrying on business in that other State through a permanent establishment or fixed base situated therein, and be taxed according to Article 7 or Article 14 as the case may be.

 3. The provisions of paragraph 2 and sub-paragraph (b) of paragraph 6 shall not apply where the activities are carried on for a period not exceeding 30 days in the aggregate in any twelve-month period. However, for the purposes of this paragraph:

  1. activities carried on by an enterprise associated with another enterprise shall be regarded as carried on by the enterprise with which it is associated if the activities in question are substantially the same as those carried on by the last-mentioned enterprise;

  2. two enterprises shall be deemed to be associated if one is controlled directly or indirectly by the other, or both are controlled directly or indirectly by a third person or persons.

 4. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the transportation of supplies or personnel to a location, or between locations, where activities in connection with the exploration or exploitation of the seabed and subsoil and their natural resources are being carried on in a Contracting State, or from the operation of tugboats and other vessels auxiliary to such activities, shall, subject to Article 8, be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident. Except where such vessel or aircraft is operated in international traffic, the provisions of this paragraph shall not apply if the vessel or aircraft is operated by a permanent establishment in the sense of Article 5. In this case the provisions of Article 7 shall apply.

  1. Subject to sub-paragraph (b) of this paragraph, salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with the exploration or exploitation of the seabed and subsoil and their natural resources situated in the other Contracting State may, to the extent that the duties are performed offshore in that other State, be taxed in that other State. However, such remuneration shall be taxable only in the first-mentioned State if the employment is carried on offshore for an employer who is not a resident of the other State and provided that the employment is carried on for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any twelve-month period.

  2. Salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft engaged in the transportation of supplies or personnel to a location, or between locations, where activities connected with the exploration or exploitation of the seabed and subsoil and their natural resources are being carried on in the other Contracting State, or in respect of an employment exercised aboard tugboats or other vessels operated auxiliary to such activities, shall be taxable according to Article 15.

 5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of:

  1. exploration or exploitation rights; or

  2. property situated in the other Contracting State and used in connection with the exploration or exploitation of the seabed and subsoil and their natural resources situated in that other State; or

  3. shares deriving their value or the greater part of their value directly or indirectly from such rights or such property or from such rights and such property taken together,

may be taxed in that other State.

In this paragraph «exploration or exploitation rights» means rights to assets to be produced by the exploration or exploitation of the seabed and subsoil and their natural resources in the other Contracting State, including rights to interests in or to the benefit of such assets.

Article 22

Other income

 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Chapter IV

Method for elimination of double taxation

Article 23

Elimination of double taxation

 1. When income or profits are subject to tax in both Contracting States, relief from double taxation shall be given in accordance with the following paragraphs of this Article.

 2. In Thailand, tax payable in Norway in respect of income or profits derived in Norway shall be allowed as a credit against any tax payable in Thailand in respect of that income or profits. The credit shall not, however, exceed that part of the tax payable in Thailand as computed before the credit is given, which is appropriate to such item of income or profits.

 3. In Norway, double taxation shall be eliminated as follows:

  1. Subject to the provisions of the laws of Norway regarding the allowance as a credit against Norwegian tax of tax payable in a territory outside Norway (which shall not affect the general principle hereof), where a resident of Norway derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Thailand, Norway shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Thailand.

   Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Thailand.

  2. Where, in accordance with any provision of the Convention, income derived by a resident of Norway is exempt from tax in Norway, Norway may nevertheless include such income in the tax base, but shall allow as a deduction from the Norwegian tax on income that part of the income tax which is attributable to the income derived from Thailand.

  3. Where, on application by the Competent Authority of Thailand to the Competent Authority of Norway, designates a specific investment in Thailand to be an approved economic development project, the Thai tax mentioned in sub-paragraph 3 (a) of this Article shall upon approval by the Norwegian Competent Authority be deemed to include the amount of tax which under the law of Thailand and in accordance with this Convention would have been payable as tax on income but for the tax incentives granted under the law of Thailand designed to promote economic development.

  4. Sub-paragraph 3 (c) shall apply only in relation to income derived in any of the first 10 income years in relation to which this Convention has effect by virtue of sub-paragraph (b) of Article 28 and in any later income year that may be agreed in an exchange of letters for this purpose by the Competent Authorities of the Government of the Kingdom of Norway and of the Government of the Kingdom of Thailand.

  5. Where, under any provision of this Convention, income is relieved from Norwegian tax and, under the law in force in Thailand, an individual in respect of the said income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in Thailand and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed under this Convention in Norway shall apply only to so much of the income as is taxed in Thailand.

Chapter V

Special provisions

Article 24

Non-discrimination

 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11 or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 5. The provisions of this Article shall only apply to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 25

Mutual agreement procedure

 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the receipt of the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.

 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement, with the competent authority of the other Contracting State with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purposes of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of information

 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is relevant for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes imposed by the Contracting States insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information shall apply to taxes of every kind and description and is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes imposed on behalf of that State. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

  1. to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

  2. to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

  3. to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Chapter VI

Final provisions

Article 28

Entry into force

 1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention.

 2. The Convention shall enter into force on the date of receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

  1. In Thailand:

   1. in respect of taxes withheld at the source, on amounts paid or remitted on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force;

   2. in respect of other taxes on income, for taxable years or accounting periods beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

  2. In Norway:

   in respect of taxes on income relating to the calendar year (including accounting periods beginning in any such year) next following that in which the Convention enters into force and subsequent years.

 3. The Convention between the Royal Government of Norway and the Royal Government of Thailand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed in Bangkok on 9 January 1964, shall cease to have effect from the date on which this Convention becomes effective in accordance with paragraph 2 of this Article.

Article 29

Termination

This Convention shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

In such event the Convention shall cease to have effect:

 1. in Thailand:

  1. in respect of taxes withheld at the source, on amounts paid or remitted on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given;

  2. in respect of other taxes on income, for taxable years or accounting periods beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given.

 2. in Norway, in respect of taxes on income relating to the calendar year (including accounting periods beginning in such year) next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at Bangkok on this 30 th day of July,

Two thousand and three Year of the Christian Era, each in the English language.

For the Government ofFor the Government of
the Kingdom of

Norway

the Kingdom of Thailand
Ragne Birte LundSurakiart Sathirathai
AmbassadorMinister of

Foreign Affairs

Protocol

At the signing of the Convention between the Kingdom of Norway and the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention.

 1. With reference to Article 7 it is understood that nothing in this Article shall affect the application of any tax law of a Contracting State relating to the tax assessment of a person in cases where the information available to the tax authorities of that State is inadequate to determine the taxable profits of that person, provided that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

 2. With reference to paragraph 2 of Article 8, it is understood that the lesser of the tax rate applied by a Contracting State on income derived by an enterprise of a third state from the operation of ships in international traffic, then such a lower tax rate shall apply in relation to the other Contracting State.

 3. The term «profits» in Article 7 and 9 shall refer to income or profits.

 4. With reference to paragraph 2 of Article 11, if after the signature of this Convention a Contracting State concludes a Convention for the avoidance of double taxation with a third State, in which the tax on interests is agreed upon at a lower rate than in this Convention, then such a lower tax rate shall apply in relation to the other Contracting State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Bangkok on this 30 th day of July, Two thousand and three Year of the Christian Era, each in the English language.

For the Government ofFor the Government of
the Kingdom of

Norway

the Kingdom of

Thailand

Ragne Birte LundSurakiart Sathirathai
AmbassadorMinister of

Foreign Affairs

Til forsida