St.prp. nr. 2 (2005-2006)

Om utbygging og finansiering av rv 7/rv 13 Hardangerbrua i Hordaland

Til innhaldsliste

3 Kostnadsoverslag og nytte av utbygginga

Kostnadsoverslaget er kvalitetssikra av ein ekstern konsulent i samsvar med hovudprinsippa for styring av statlege investeringar. Kvalitetssikringa har i tillegg omfatta mellom anna trafikkgrunnlaget og samfunnsøkonomien.

Samferdselsdepartementet legg til grunn ei styringsramme på 1 810 mill. 2005-kr og ei kostnadsramme på 2 040 mill. 2005-kr.

Samfunnsøkonomisk netto nytte for prosjektet (NN) er med 8 pst. kalkulasjonsrente rekna til - 1,2 mrd. kr. Netto nytte over totale kostnader (NN/K) er rekna til - 0,5, og internrenta er rekna til 4 pst.

Når det gjeld samfunnsøkonomi og trafikkgrunnlag er konklusjonen til konsulenten ved den eksterne kvalitetssikringa at prosjektet burde vore vurdert innafor ei større ramme der ulike framtidige samband nord - sør og aust - vest blir sett i samanheng. Konsulenten tilrår at endeleg vedtak om utbygging bør utsetjast til det er gjennomført ein breiare analyse.

Då den eksterne kvalitetssikringa blei gjennomført sommaren 2005, var det planlagt å starte anleggsarbeida tidleg i 2007, med trafikkopning sommaren 2010. Det viser seg no at førebuinga til anleggstart med m.a. prosjektering vil krevje meir tid enn tidlegare føresett. Anleggsarbeida på prosjektet er etter dette planlagt å starte vinteren/våren 2008, med opning for trafikken i løpet av 2011.

Figur 3.1 Detaljkart

Figur 3.1 Detaljkart