St.prp. nr. 23 (2003-2004)

Om endringar under enkelte kapittel på ­statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2003

Til innhaldsliste

Tilråing

Sosialdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2003.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2003 i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida