St.prp. nr. 34 (2008-2009)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget