St.prp. nr. 4 (1996-97)

Om endring av forslag i St prp nr 2 (1996-97) Om endret tilknytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel m.m.

Til innholdsfortegnelse

Regjeringen har i St prp nr 2 (1996-97) fremmet forslag om endret tilknytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel m.m.

I St prp nr 2 (1996-97) foreslås at styret i særlovselskapet NSB Trafikkdelen får fullmakt til å skille ut og etablere NSB Biltrafikk som aksjeselskap. Forutsetningen er at NSBs biltrafikk skal etableres som aksjeselskap kort tid etter omdanningen av NSB Trafikkdelen til særlovselskap. Dette innebærer imidlertid at biltrafikken vil være en del av NSB Trafikkdelen ved etablering av særlovselskapet 1. desember 1996 og inngå i balansen til særlovselskapet slik denne er presentert i tabell 7.1. Forvaltningsbedriften NSBs trafikkdels eiendeler, inkludert NSBs biltrafikk, skal overtas av særlovselskapet og inntektsføres i statsbudsjettet på kap. 4353, post 90.

Overdragelsen av NSBs biltrafikks eiendeler til særlovselskapet, er ved en feil ikke inkludert i anslaget for budsjettmessige konsekvenser i kap. 7.6, og i forslag til vedtak. Forslaget under kap. 4353, post 90, foreslås på denne bakgrunn økt med 384 mill. kr, fra 4 197 mill. kr til 4 581 mill. kr.

Til dokumentets forside