St.prp. nr. 4 (2005-2006)

Om endring på statsbudsjettet for 2005 under kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning post 30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

Om endring på statsbudsjettet for 2005 under kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning post 30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget