St.prp. nr. 47 (2006-2007)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-­komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av et ­støtteprogram for den europeiske audiovisuelle ­industri (MEDIA 2007)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget