St.prp. nr. 50 (2007-2008)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets statistikkprogram for 2008–2012

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Fellesskapets statistikkprogram for 2008–2012 ble formelt vedtatt i EU 11. desember 2007 ved europaparlaments- og rådsbeslutning 1578/2007/EF. Programmet er en videreføring av statistikkprogrammet for 2003–2007.

Formålet med programmet er å fastsette et omfattende strategisk program for den offisielle fellesskapsstatistikken for årene 2008–2012. Programmet omfatter en plan for utarbeidelse og levering av produkter og tjenester til brukerne av statistikk, kvalitetsforbedring av statistikken og den videre utvikling av det europeisk statistiske system ESS. Dette er et fellesskap som omfatter Eurostat, de nasjonale statistikkbyråene og andre nasjonale myndigheter som er ansvarlig for utarbeidelse og formidling av europeisk statistikk.

Kravet om etablering av et statistisk program som skal utgjøre rammen for utarbeiding av alle fellesskapsstatistikker følger av rådsforordning av 17. februar 1997 nr. 322/97 artikkel 3 nr. 1, der det fremkommer at Fellesskapets statistiske program skal definere fremgangsmåter, hovedområder og formål for planlagte tiltak for et tidsrom på inntil fem år. Det statistiske programmet skal gjennomføres ved årlige arbeidsprogrammer med detaljerte målsetninger og konkrete rettsakter. Fellesskapets statistiske program er gjenstand for rapportering og evaluering etter utløpet av programperioden.

Deltakelse i statistikkprogrammet innebærer økonomiske forpliktelser for Norge over flere år. Stortingets samtykke til deltakelse i beslutningen i EØS-komiteen er derfor nødvendig, jf. Grunnloven § 26, annet ledd. For at Norge og de øvrige EØS/EFTA-statene skal kunne delta i programmet så tidlig som mulig, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før det treffes beslutning i EØS-komiteen.

Utkast til beslutning i EØS-komiteen og europaparlaments- og rådsbeslutning 1578/2007/EF i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.