St.prp. nr. 50 (2007-2008)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets statistikkprogram for 2008–2012

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

EØS-komitébeslutningen vil innebære en forpliktelse for EØS/EFTA-statene til å videreføre samfinansieringen av Fellesskapets statistikkprogram. Som ved tidligere deltakelse i statistikkprogrammet innebærer forpliktelsen at EØS/EFTA-statene skal bidra med 75 prosent av sin forholdsmessige andel av statistikkprogrammets operasjonelle budsjett. Norges bidrag er beregnet til gjennomsnittlig 7,4 millioner kroner per år, men med et lavere bidrag i begynnelsen av perioden. Økningen antas å være på gjennomsnittlig ca. 2 prosent per år i løpet av femårsperioden.

Som tidligere er Norge i henhold til protokoll 30 også forpliktet til å bidra til dekning av de administrative kostnadene Eurostat har som følge av EØS/EFTA-statenes deltakelse i statistikksamarbeidet (overhead). Dette er beregnet til i underkant av kr. 4 millioner per år.

I tillegg vil Norge, i henhold til protokoll 30, fortsatt bidra til dekning av de ekstra kostnadene Eurostat har i forbindelse med innsamling og spredning av data for EØS/EFTA-statene. Dette bidraget vil i hovedsak dekkes ved å tilby Eurostat fire nasjonale eksperter. Utgiftene forbundet med ekspertordningen er anslått til ca. kr. 3,5 millioner per år, men med en mulig økning på grunn av økte lønnskostnader.

Norges samlede bidrag for deltakelse i det nye statistikkprogrammet vil for 2008 øke i forhold til bidraget i de siste årene av forrige statistikkprogram. Det samlede bidraget i 2007 var ca. 11 millioner kroner. Dette var noe lavere enn forventet på grunn av flere vakanser knyttet til ekspertstillingene i Eurostat.

For å følge opp programmet fra norsk side vil det i tillegg årlig bli brukt rundt kr. 1,6 millioner til reiser og rundt 12 millioner kroner til spesielle utviklingsprosjekter i Statistisk sentralbyrå.

Utgiftene til deltakelse i programmet for perioden 2008–2012 blir dekket over budsjettet til Statistisk sentralbyrå (kap. 1620).

Statistisk sentralbyrå har i henhold til statistikkloven § 3-1 e) hovedansvaret for internasjonalt statistisk samarbeid. Som ved tidligere programmer vil Statistisk sentralbyrå ha overordnet ansvar for å samordne den norske deltakelsen i programmet og programmets komiteer. Dette vil skje i samråd med de organer som Statistisk sentralbyrå samarbeider med om produksjon av statistikk som blir sendt til Eurostat.

Forslaget antas ikke å ha større administrative konsekvenser utover de tilpasninger som må gjøres i protokoll 30.