St.prp. nr. 50 (2007-2008)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets statistikkprogram for 2008–2012

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-Komiteens beslutning nr. […] av […] om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

 1. Avtalens protokoll 30 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. […] av […] 1 .

 2. Statistikkprogrammet for 1998–2002 gjelder ikke lenger, og skal følgelig oppheves i avtalen.

 3. Oppbygningen av protokoll 30 bør forenkles.

 4. Den strukturelle forenklingen skal ikke påvirke innholdet når det gjelder statistikksamarbeidet i EØS 2003–2007, som innlemmet i protokoll 30 gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 163/2003 2 og 90/2004 3 .

 5. EØS-statistikkprogrammet for 2008–2012 skal baseres på europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1578/2007/EF om Fellesskapets statistikkprogram 2008–2012 4 og skal omfatte de programdeler som er nødvendige for å beskrive og overvåke alle relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

 6. Avtalens protokoll 30 må derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2008 –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Avtalens protokoll 30 endres som fastsatt i vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Listen over komiteer som er godkjent av avtalepartene og oppført i omforent protokoll fra forhandlingene om en avtale mellom Det europeiske økonomiske fellesskap, Det europeiske kull- og stålfellesskap og deres medlemsstater og EFTA-statene om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde med hensyn til protokoll 30, berører ikke EFTA-statenes deltakelse i andre EF-komiteer eller -organer i samsvar med protokoll 30 artikkel 1 nr. 2, endret ved denne beslutning

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 5 .

Den får anvendelse fra 1. januar 2008.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende .

Utferdiget i Brussel, […].

For EØS-komiteen

Formann

[…]

EØS-komiteens sekretærer

[…]

Vedlegg

til EØS-komiteens beslutning nr. […]

Teksten i avtalens protokoll 30 skal lyde:

«Artikkel 1

Alminnelige bestemmelser

 1. En konferanse av representanter for avtalepartenes nasjonale statistikkorganisasjoner, De europeiske fellesskaps statistiske kontor (Eurostat) og EFTAs statistiske kontor (ESO), skal lede samarbeidet om statistikk, utarbeide programmer og framgangsmåter for samarbeidet om statistikk, nært samordnet med de tilsvarende programmer og framgangsmåter i Fellesskapet, og overvåke gjennomføringen av dem. Denne konferansen og Komiteen for det statistiske program (KSP) skal tilrettelegge sine oppgaver for denne protokolls formål i felles møter, KSP/EØS-konferansen, etter en særskilt forretningsorden som fastsettes av KSP/EØS-konferansen.

 2. EFTA-statene skal fra det tidspunkt samarbeidet knyttet til programmene og tiltakene nevnt i denne protokoll innledes, delta fullt ut i de EF-komiteer og andre organer som bistår EF-kommisjonen i arbeidet med å forvalte og utvikle disse programmene og tiltakene.

 3. Statistiske opplysninger fra EFTA-statene skal oversendes fra EFTA-statene til Eurostat for lagring, behandling og distribusjon. For dette formål skal ESO samarbeide nært med EFTA-statene og Eurostat for å sikre at data fra EFTA-statene overføres på egnet måte og distribueres til de ulike brukergruppene gjennom vanlige distribusjonskanaler som en del av EØS-statistikken.

 4. EFTA-statene skal dekke Eurostats tilleggskostnader i forbindelse med lagring, behandling og distribusjon av data fra deres land.

 5. EFTA-statene skal bidra finansielt til å dekke Fellesskapets faste kostnader i forbindelse med EFTA-statenes deltakelse i programmer og tiltak som nevnt i denne protokoll, bortsett fra kostnader i forbindelse med lagring, distribusjon og behandling av data, i samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav b).

 6. Håndteringen av statistikk fra EFTA-statene skal være underlagt rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikk (EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1).

 7. En felles årsrapport for ESO/Eurostat som vurderer om målene, prioriteringene og tiltakene planlagt i forbindelse med denne protokoll er nådd, skal utarbeides og framlegges for KSP/EØS-konferansen nevnt i nr. 1 og for EØS-komiteen.

Artikkel 2

Statistikkprogram 2003–2007

 1. Fellesskapets statistikkprogram for 2003–2007, fastsatt ved europaparlaments- og rådsvedtaket nevnt i nr. 4, skal danne rammen for statistikkvirksomheten i EØS i perioden fra 1. januar 2003 til 31. desember 2007. Alle hovedområder og hovedstatistikkemner i Fellesskapets statistikkprogram for 2003-2007 skal anses som relevante for statistikksamarbeidet i EØS, og være åpne for full deltakelse fra EFTA-statenes side.

 2. Fra 1. januar 2003 skal et særskilt årlig statistikkprogram for EØS utarbeides hvert år av EFTAs statistiske kontor i samråd med arbeidsgruppen for lederne av EFTAs nasjonale statistikkinstitutter. Det årlige statistikkprogram for EØS skal utarbeides som en underavdeling til og parallelt med det årlige arbeidsprogrammet utarbeidet av Kommisjonen i samsvar med rådsvedtaket nevnt i nr. 4.

 3. Fra 1. januar 2003 skal EFTA-statene i samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og finansieringsreglene knyttet til denne bestemmelsen bidra finansielt med et beløp som utgjør 75 % av beløpet oppført i Fellesskapets budsjett som budsjettpost B5-600A og B5-600B, eller senere artikler som erstatter disse (Statistisk informasjon).

 4. Følgende fellesskapsrettsakter omfattes av denne artikkel:

  • 32002 D 2367 : Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2367/2002/EF av 16. desember 2002 om Fellesskapets statistikkprogram 2003–2007 (EFT L 358 av 31.12.2002, s. 1), endret ved:

   • 32004 D 0787 : Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 787/2004/EF av 21. april 2004 (EUT L 138 av 30.4.2004, s. 12).

Artikkel 3

Statistikkprogram 2008–2012

 1. Fellesskapets statistikkprogram for 2008–2012, fastsatt ved europaparlaments- og rådsvedtaket nevnt i nr. 4, skal danne rammen for statistikkvirksomheten i EØS i perioden fra 1. januar 2008 til 31. desember 2012. Alle hovedområder og hovedstatistikkemner i Fellesskapets statistikkprogram for 2008-2012 skal anses som relevante for statistikksamarbeidet i EØS, og være åpne for full deltakelse fra EFTA-statenes side.

 2. Fra 1. januar 2008 skal et særskilt årlig statistikkprogram for EØS utarbeides hvert år av EFTAs statistiske kontor og Eurostat. Det årlige statistikkprogram for EØS skal utarbeides som en underavdeling til og parallelt med det årlige arbeidsprogrammet utarbeidet av Kommisjonen i samsvar med europaparlaments- og rådsvedtaket nevnt i nr. 4. Det årlige statistikkprogrammet for EØS skal godkjennes av avtalepartene i henhold til deres interne prosedyrer.

 3. Fra 1. januar 2008 skal EFTA-statene i samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og finansieringsreglene knyttet til denne bestemmelsen bidra finansielt med et beløp som utgjør 75 % av beløpet oppført i Fellesskapets budsjett som budsjettpost 29 02 03 og 29 01 04 01 (Statistisk informasjon).

 4. Følgende fellesskapsrettsakt omfattes av denne artikkel:

  • 32007 D 1578 : Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1578/2007/EF om Fellesskapets statistikkprogram 2008–2012 (EUT L 344 av 28.12.2007, s. 15).»

Fotnoter

1.

[…].

2.

EUT L 41 av 12.2.2004, s. 64, og EØS-tillegget til EUT nr. 7 av 12.2.2004, s. 43.

3.

EUT L 349 av 25.11.2004, s. 52, og EØS-tillegget til EUT nr. 59 av 25.11.2004, s. 26.

4.

EUT L 344 av 28.12.2007, s. 15.

5.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]