St.prp. nr. 50 (2007-2008)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets statistikkprogram for 2008–2012

Til innholdsfortegnelse

4 Beslutning i EØS-komiteen

Beslutningen i EØS-komiteen vil inneholde en innledning og fire artikler, med sikte på deltakelse fra EØS/EFTA-statene i Fellesskapets statistikkprogram for 2008–2012. I innledningen vises det til artikkel 98 i EØS-avtalen, som gjør det mulig for EØS-komiteen å vedta endring av vedleggene og protokollene til avtalen.

Artikkel 1 omfatter en ny versjon av protokoll 30 i EØS-avtalen slik den er vedlagt beslutningen. Endringer som er gjort i forhold til dagens protokoll 30 dreier seg i første rekke om oppdateringer som er nødvendig for å gjøre tilpasninger til det nye statistikkprogrammet. Det er tatt inn en ny artikkel 3 om statistikkprogrammet for 2008–2012 med henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 1578/2007 av 11. desember 2007.

Beslutningen medfører ingen endringer i de organisatoriske rammene for statistikksamarbeidet, som er basert på et nært samarbeid mellom EUs og EFTAs statistikkkontor. Alle hovedområdene i statistikkprogrammet skal anses relevant for statistikksamarbeidet i EØS-området, og samarbeidet omfatter fortsatt full deltakelse uten stemmerett for EØS/EFTA-statene i arbeidsgrupper og komiteer. Grunnlaget for det økonomiske bidraget er det samme som tidligere.

Artikkel 2 fastslår at protokollen med listen over komiteer som EØS/EFTA-statene kan ta del i, inntatt i ’Omforent møtereferat fra forhandlingene om EØS-avtalen Ad protokoll 30’, ikke skal være til hinder for deltakelse i andre komiteer og utvalg i samsvar med artikkel 1 (2) i den nye protokoll 30.

I følge artikkel 3 skal beslutningen i EØS-komiteen tre i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt meldninger fra alle partene i komiteen i medhold av artikkel 103 nr. 1 i EØS-avtalen, men med anvendelse fra 1. januar 2008.

Artikkel 4 slår fast at beslutningen i EØS-komiteen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til «Den europeiske unions tidende».