St.prp. nr. 50 (2007-2008)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets statistikkprogram for 2008–2012

Til innholdsfortegnelse

6 Vurdering og tilråding

EØS-avtalen medfører en omfattende økonomisk integrasjon mellom avtalepartene og avtalen forutsetter et nært samarbeid på statistikkområdet. Videre er harmonisert statistikk viktig for å kunne analysere utviklingen av det indre marked. Det statistiske samarbeidet har også nære forbindelser til en rekke samarbeidsområder som inngår i EØS-samarbeidet som miljø, utdanning, turisme og helse.

Fellesskapets statistikkprogram vil stimulere til et bredt europeisk samarbeid på statistikkområdet, og bidrar til vesentlig heving av kvaliteten på norsk statistikk blant annet ved at den nasjonale statistikken blir sammenlignbar med andre europeiske lands statistikk. Det nye statistikkprogrammet er viktig for Norge fordi det gir rammer og prioriteringer for statistikksamarbeidet for den nærmeste femårsperioden. Med et utvidet EØS-område til 27 land fra 1. mai 2006, er det også viktig at Norge og EØS/EFTA-statene blir synliggjorte og at samarbeidet på statistikkområdet bidrar til økt informasjon om EØS/EFTA-statenes deltakelse i det indre marked.

Finansdepartementet tilrår at Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets statistikkprogram for 2008–2012. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.