St.prp. nr. 51 (2000-2001)

Om tilføring av innskotskapital og auka låne- og garantiramme for Statkraft SF

Om tilføring av innskotskapital og auka låne- og garantiramme for Statkraft SF

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget