St.prp. nr. 54 (1998-99)

Om reindriftsavtalen 1999-2000, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 1999

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Stortinget godkjente 1. juni 1993 Hovedavtale for reindriften (St.prp. nr. 66 (1992-93)) og ga Landbruksdepartementet fullmakt til å forhandle med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om ettårige avtaler for reindriftsnæringen.

Inneværende reindriftsavtale har en bevilgning på 75,0 mill kroner over statsbudsjettets kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen. Dette beløp er ført opp i forslag og vedtak til Landbruksdepartementets budsjett for 1999 under kap. 1151 (St.prp. nr.1 (1998-99)).

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om reindriftsavtalen 1999/2000 og om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 1999.

Partene innledet i henhold til hovedavtalen forhandlinger om reindriftsavtale for 1999/2000 den 9. desember 1998 og kom fram til enighet om ny avtale i avsluttende forhandlingsmøte den 26. februar 1999.

Det ble forhandlet om reindriftsavtale for perioden 01.07.1999 - 30.06.2000. Det ble videre drøftet finansiering av de tiltakene mot radioaktiv forurensning av reinkjøtt som er gjennomført i slaktesesongen 1998/99, samt foreløpig finansiering for slaktesesongen 1999/2000.

Det ble i forhandlingene om reindriftsavtalen for 1999/2000 lagt vekt på oppfølging av St.meld. nr. 28 (1991-92) En bærekraftig reindrift.

Kravet fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) ble lagt fram 09.12.1999. Kravet hadde en total økonomisk ramme for reindriftsavtalen 1999/2000 på 95 mill kroner, hvilket er en økning på 20 mill kroner i forhold til inneværende avtale. Det ble også reist krav om innføring av en tidligpensjonsordning for reindriften. NRL krevde videre fritak for investeringsavgift og at mulighetene for å nytte midler over reindriftsavtalen til innløsning av driftsenheter i større omfang enn i dag skulle vurderes.

Statens tilbud til ramme og fordeling ble lagt fram i møte den 22. januar 1999. Tilbudet hadde en total ramme på 78,0 mill kroner. Staten viste i sitt tilbud til at det er gitt fritak for investeringsavgift i reindriften som ledd i fritaket for jordbruket.

Tilbudet inneholdt forslag til rammer for en tidligpensjonsordning for reindriften med utgangspunkt i ordningen med tidligpensjon for jordbrukere. Det ble i tilbudet lagt til grunn at reindriftslovens virkemidler bør settes inn for å sikre en forsvarlig tilpasning av reintallet.

Staten åpnet for å nytte midler til innløsning av driftsenheter i større omfang når det er etablert lovbaserte ordninger som sikrer reintallstilpansingen.

Partene avholdt deretter forhandlingsmøter den 9.-10. februar der statens forhandlingsutvalg blant annet la fram forslag om en disposisjonsbevilgning på 4,5 mill kroner til dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet. Av dette ble 1,5 mill kroner forutsatt dekket gjennom engangsbevilgning og 3 mill kroner av overført beløp for 1998 til 1999 på kap. 1151 post 75. Partene kom så fram til enighet om en reindriftsavtale for 1999/2000 i avsluttende forhandlingsmøter 25.-26. februar 1999.

Den inngåtte avtalen har en ordinær ramme på 80,0 mill kroner. I tillegg avsettes en disposisjonsbevilgning på 4,5 mill kroner til dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet. Av dette ble 1,5 mill kroner forutsatt dekket gjennom engangsbevilgning, og 3 mill kroner dekket av overført beløp fra 1998 til 1999 på kap. 1151 post 75.

I tillegg til selve avtalen er det i sluttprotokollen fra forhandlingene avtalt oppfølging på 3 punkter. Punkt 1 omhandler rammer for gjennomføring av reintallstilpasning i tiltaksdistrikter i Finnmark, punkt 2 omhandler innføring av en tidligpensjonsordning i reindriften og punkt 3 omhandler finansiering av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt.

Som vedlegg til proposisjonen følger reindriftsavtalen for 1999/2000, sluttprotokollen fra forhandlingsmøtene 25.-26. februar 1999 og en oversikt over fordelingen av avtalerammen. Som utrykt vedlegg til proposisjonen følger Totalregnskap for reindriftsnæringen (av desember 1998) og Ressursregnskap for reindriftsnæringen (av januar 1999).

Til dokumentets forside