St.prp. nr. 6 (1996-97)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nepal til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Kathmandu den 13. mai 1996.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 13. mai 1996 ble det i Kathmandu undertegnet en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue mellom Norge og Nepal. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 12. april 1996. Overenskomsten ble på Norges vegne undertegnet av statssekretær Asbjørn Mathisen, og på Nepals vegne av Chin Kaji Shrestha.

Overenskomsten vil tre i kraft når begge stater har gitt hverandre meddelelse om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at overenskomsten kan tre i kraft. Overenskomsten vil få virkning med hensyn til skatter av inntekt og formue som vedkommer det kalenderår som følger etter det år da overenskomsten trer i kraft.