St.prp. nr. 64 (2001-2002) (Utskriftsvennlig versjon)

Alle kapitler og vedlegg i PDF-format

St.prp. nr. 64 (2001-2002)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

Nedenfor finner du utskriftsvennlige versjoner av alle kapitler og vedlegg.

Dokumentene er lagret i PDF-format, se her hvis du ikke kjenner dette formatet.

Forside

Hovedpunkter i proposisjonen

Leserveiledning

Detaljert innholdsfortegnelse

1

En demokratisk og effektiv lokalforvaltning – hovedpunkter i proposisjonen


Del I


Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

2

Det økonomiske opplegget for 2003

3

Endringer i det økonomiske opplegget for 2002

4

Kommunesektorens pensjonsutgifter

5

Inntekts- og finansieringssystemet i 2003 – sammendrag

6

Endringer i inntekts- og finansieringssystemet fra 2002

7

Skjønnsrammen 2003

8

Storbytilskudd

9

Bruk av nyere befolkningstall, kapitalkostnader og regionaltilskudd

10

Fordelingsvirkninger av innføring av løpende inntektsutjevning

11

Innlemming og avvikling av øremerkede tilskudd
12

Endring av finansieringsordninger


Del II


Lokaldemokrati og kommunenes rammebetingelser

13

Bedre lokaldemokrati og mer effektive kommuner

14

Forenkling av rapporteringskrav og regelverk

15

Utbyggingsavtaler

16

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon

17

Merverdiavgiftsutvalget

18

Inndeling og interkommunalt samarbeid

19

Endringer i oppgavefordelingen og regelverk


Del III


Resultater i kommunal sektor

20

Tjenesteproduksjon og økonomi – sammendrag

21

Utviklingen i kommuneøkonomien fram til 2001

22

Kommunal tjenesteproduksjon

Vedlegg

1

Inntektssystemet

2

Skjønnsfordelingen i 2001 og 2002. Prosjekter finansiert over prosjektskjønnet

3

Lokaldemokratiprosjekter

4

Effektivisering og forsøk

5

Regelverksgjennomgang

6

Gjennomgang av rapporteringsforenkling

7

Utredninger om interkommunalt samarbeid og kommunesammenslutninger

8

Tabeller over inntekter og utgifter i kommunesektoren

9

Inntektsutviklingen i kommuner og fylkeskommuner

10

Finansielle indikatorer

11

Tjenesteproduksjon

12

Storbyenes situasjon

13

Befolkningsutvikling 1989-2009

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget