St.prp. nr. 64 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 37/2003 av 14. mars 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 37/2003 av 14. mars 2003 ble vedlegg XXII (selskapsrett) i EØS-avtalen endret for å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Målet med forordningen er å bidra til en best mulig og kostnadseffektiv virkemåte for kapitalmarkedet. Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke, da gjennomføringen i norsk rett nødvendiggjør lovendring, jf. Grunnloven § 26 annet ledd og EØS-avtalens artikkel 103. Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å gi sitt samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 37/2003.

EØS-komiteens beslutning og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside