St.prp. nr. 73 (2008-2009)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Guernsey, undertegnet i Helsingfors 28. oktober 2008, med tilleggsoverenskomster

Til innholdsfortegnelse

3 Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Guernsey til unngåelse av dobbeltbeskatning av foretak som driver skip eller luftfartøy i internasjonal fart

Kongeriket Norges Regjering og Regjeringen i Guernsey som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning av foretak som driver skip eller luftfartøy i internasjonal fart

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

Definisjoner

 1. I denne overenskomst, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen:

  1. betyr uttrykket «Norge» Kongeriket Norge, og omfatter landterritoriet, indre farvann, sjøterritoriet og områdene utenfor sjøterritoriet hvor Kongeriket Norge i overensstemmelse med norsk lovgivning og folkeretten, kan utøve sine rettigheter med hensyn til havbunnen og undergrunnen samt deres naturforekomster; utrykket omfatter ikke Svalbard, Jan Mayen og de norske biland;

  2. betyr utrykket «Guernsey» Guernsey, Alderney og Herm, herunder sjøterritoriet tilliggende disse øyene, i overensstemmelse med folkeretten;

  3. betyr uttrykket «person» en fysisk person, et selskap og enhver annen sammenslutning av personer;

  4. betyr uttrykket «selskap» enhver juridisk person eller enhver enhet som i skattemessig henseende behandles som en juridisk person;

  5. betyr uttrykket «person bosatt i en part» enhver person som i henhold til lovgivningen i denne part er skattepliktig der på grunnlag av bopel, domisil, sete for ledelse eller ethvert annet lignende kriterium;

  6. betyr uttrykket «foretak i en part» et foretak som drives av en person som er bosatt i en part;

  7. betyr «internasjonal fart» enhver transport med skip eller luftfartøy som drives av et foretak i en part, unntatt når skipet eller luftfartøyet går i fart bare mellom steder i den annen part;

  8. betyr «inntekter fra driften av skip eller luftfartøy» inntekter, bruttoinntekter og fortjeneste som innvinnes fra:

   1. slik drift av skip eller luftfartøy ved transport av passasjerer eller last;

   2. utleie på charterbasis når leien er underordnet i forhold til driften av skipet eller luftfartøyet;

   3. salg av billetter og tilsvarende dokumenter og tjenesteyting i sammenheng med slik drift, for eget foretak eller for ethvert annet foretak, når slike billettsalg og tjenester er direkte knyttet til eller er underordnet driften av skip eller luftfartøy i internasjonal fart;

   4. bruk, vedlikehold eller utleie av containere (herunder tilhengere og tilknyttet utstyr for transport av containere), når slik bruk, vedlikehold eller utleie er direkte knyttet til eller er underordnet driften av skip eller luftfartøy i internasjonal fart;

   5. renter på innskudd av midler som er direkte knyttet til driften av skip eller luftfartøy i internasjonal fart;

  9. betyr utrykket «kompetent myndighet»:

   1. i Norge, finansministeren eller den som har fullmakt fra finansministeren;

   2. i Guernsey «the Administrator of Income Tax» eller den som har fullmakt fra ham.

 2. Når en part på et hvilket som helst tidspunkt anvender denne overenskomsten, skal ethvert uttrykk som ikke er definert i overenskomsten, når ikke annet fremgår av sammenhengen, ha den betydning som uttrykket på dette tidspunkt har i henhold til lovgivningen i denne part. Den betydningen som utrykket har i henhold til skattelovgivningen i denne part, gjelder fremfor den betydning som uttrykket gis i annen lovgivning i denne part

Artikkel 2

Unngåelse av dobbeltbeskatning

 1. Inntekt oppebåret av et foretak i en part ved driften av skip eller luftfartøy i internasjonal fart skal bare kunne skattlegges i denne part.

 2. Gevinst oppebåret av et foretak i en part ved avhendelse av skip eller luftfartøy drevet i internasjonal fart, eller løsøre knyttet til driften av slike skip eller luftfartøy, skal bare kunne skattlegges i denne part.

 3. Bestemmelsene i punktene 1 og 2 får også anvendelse på fortjeneste oppebåret ved deltakelse i en «pool», et felles forretningsforetak eller i et internasjonalt driftskontor.

Artikkel 3

Fremgangsmåte ved inngåelse av gjensidig overenskomst

 1. Når en person mener tiltak som er truffet i den ene eller begge parter i forhold til ham medfører eller vil medføre en beskatning som ikke er overensstemmende med bestemmelsene i denne overenskomst, kan han fremme sin sak for den kompetente myndighet i den part hvor han er bosatt. Dette kan gjøres uten at det påvirker hans rett til å anvende de rettsmidler som finners i disse parters interne lovgivning. Saken må fremmes innen tre år fra den første underretning om tiltak som medfører beskatning i strid med bestemmelsene i denne overenskomst.

 2. Hvis den kompetente myndighet finner at innvendingen synes begrunnet, men ikke selv er i stand til å finne en tilfredsstillende løsning, skal den søke å få saken avgjort ved gjensidig avtale med den kompetente myndighet i den annen part med sikte på å unngå beskatning som ikke er overensstemmende med denne overenskomst. Enhver avtale som måtte komme i stand skal legges til grunn uansett tidsfristene i partenes interne lovgivning.

 3. Partenes kompetente myndigheter skal ved gjensidig avtale søke å løse enhver vanskelighet eller tvil som fortolkningen eller anvendelsen av denne overenskomst måtte fremby.

 4. Partenes kompetente myndigheter kan sette seg i direkte forbindelse med hverandre med sikte på å få i stand en avtale som omhandlet i de foranstående punkter.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

 1. Denne overenskomst skal tre i kraft på den trettiende dag etter den siste av de datoer hver av partene har gjort kjent for den annen part at de krav som stilles etter dens lovgivning for å sette denne overenskomst i kraft, er gjennomført. Overenskomsten skal deretter ha virkning med hensyn til skatter av inntekt som vedkommer ethvert skatteår som følger etter den første januar i det kalenderår som følger etter det år da overenskomsten trer i kraft.

 2. Uansett punkt 2 i denne artikkel, skal denne overenskomst bare ha anvendelse såfremt overenskomsten undertegnet 28. oktober 2008 mellom Guernsey og Kongeriket Norge om utveksling av opplysninger i skattesaker har virkning.

Artikkel 5

Opphør

 1. Denne overenskomst skal forbli i kraft til den sies opp av en part, Hver av partene kan minst tre måneder før utløpet av ethvert kalenderår gi den annen part skriftlig varsel om opphør. I så fall skal overenskomsten opphøre å ha virkning for skatter som vedrører ethvert skatteår som begynner på eller etter den første januar i det år som følger etter utløpet av tremånedersperioden.

 2. Uansett bestemmelsene i punkt 1 i denne artikkel, skal denne overenskomst opphøre uten varsel om dette, på den dato overenskomsten undertegnet 28. oktober 2008 mellom Guernsey og Kongeriket Norge om utveksling av opplysninger i skattesaker opphører.

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnede, som er gitt behørig fullmakt til dette, undertegnet denne overenskomst.

Utferdiget i to eksemplarer i Helsingfors den 28. oktober 2008 på det engelske språk.

For KongeriketFor
NorgesGuernseys
regjering:regjering:

Agreement between the Kingdom of Norway and the States of Guernsey for the avoidance of double taxation with respect to enterprises operating ships or aircraft in international traffic

The Government of the Kingdom of Norway and the States of Guernsey («the Parties»), desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation with respect to enterprises operating ships or aircraft in international traffic,

have agreed as follows:

Article 1

Definitions

 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

  1. the term «Norway» means the Kingdom of Norway, and includes the land territory, internal waters, the territorial sea and the area beyond the territorial sea where the Kingdom of Norway, according to Norwegian legislation and in accordance with international law, may exercise her rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources; the term does not comprise Svalbard, Jan Mayen and the Norwegian dependencies («biland»);

  2. the term «Guernsey» means Guernsey, Alderney and Herm, including the territorial sea adjacent to those islands, in accordance with international law;

  3. the term «person» includes an individual, a company and any other body of persons;

  4. the term «company» means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

  5. the term «resident of a Party» means any person, who under the law of that Party is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature;

  6. the term «enterprise of a Party» means an enterprise carried on by a resident of a Party;

  7. the term «international traffic» means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Party;

  8. the term «income derived from the operation of ships or aircraft in international traffic» means revenues, gross receipts and profits derived from:

   1. such operation of ships or aircraft for the transport of passengers or cargo;

   2. the rental on a charter basis of ships or aircraft where the rental is ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;

   3. the sale of tickets or similar documents and the provision of services connected with such operation, either for the enterprise itself or for any other enterprise, where such sale of tickets or similar documents or provision of services is directly connected with or ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;

   4. the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise, where the use, maintenance or rental is directly connected with or ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;

   5. interest on funds deposited directly in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic;

  9. the term «competent authority» means:

   1. in the case of Norway, the Minister of Finance or the Minister's authorised representative;

   2. in the case of Guernsey, the Administrator of Income Tax or his delegate.

 2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 2

Avoidance of double taxation

 1. Income derived from the operation of ships or aircraft in international traffic by an enterprise of a Party shall be taxable only in that Party.

 2. Gains derived from the alienation of ships or aircraft or movable property pertaining to the operation of ships or aircraft in international traffic by an enterprise of a Party shall be taxable only in that Party.

 3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to income and gains derived by an enterprise of a Party from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

A rticle 3

Mutual agreement procedure

 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Party of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.

 3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

 4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceeding paragraphs.

Article 4

Entry into force

 1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force.

 2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the Agreement shall only be applicable when the Agreement between the Kingdom of Norway and the States of Guernsey for the exchange of information relating to tax matters signed on 28 October 2008 shall have effect.

Article 5

Termination

 1. This Agreement shall remain in force until terminated by either Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least three months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the end of the three months period.

 2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date of termination of the Agreement signed on 28 October 2008 between the Kingdom of Norway and the States of Guernsey for the exchange of information relating to tax matters.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Helsinki this 28th day of October, 2008, in duplicate in the English language.

For the GovernmentFor The
of the Kingdom ofStates of
Norway:Guernsey:
Til forsiden