St.prp. nr. 73 (2008-2009)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Guernsey, undertegnet i Helsingfors 28. oktober 2008, med tilleggsoverenskomster

Til innholdsfortegnelse

4 Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Guernsey om prosedyrer for inngåelse av gjensidige overenskomster om regulering av internpriser mellom foretak med interessefellesskap

Kongeriket Norges Regjering og Regjeringen i Guernsey som ønsker å inngå en overenskomst om prosedyrer for inngåelse av gjensidige overenskomster om regulering av internpriser mellom foretak med interessefellesskap

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

Skatter som omfattes av overenskomsten

Denne overenskomst får anvendelse på inntektsskatter.

Artikkel 2

Definisjoner

 1. I denne overenskomst, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen:

  1. betyr «Norge» Kongeriket Norge, og omfatter landterritoriet, sjøterritoriet og områdene utenfor sjøterritoriet hvor Kongeriket Norge i overensstemmelse med norsk lovgivning og folkeretten, kan utøve sine rettigheter med hensyn til havbunnen og undergrunnen samt deres naturforekomster; uttrykket omfatter ikke Svalbard, Jan Mayen og de norske biland;

  2. betyr «Guernsey» Guernsey, Alderney og Herm, herunder sjøterritoriet tilliggende disse øyene, i overensstemmelse med folkeretten;

  3. betyr uttrykket «kompetent myndighet»

   1. i Norge, finansministeren eller den som har fullmakt fra finansministeren;

   2. i Guernsey; «the Administrator of Income Tax» eller den som har fullmakt fra ham;

 2. Når en part på et hvilket som helst tidspunkt anvender denne overenskomsten, skal ethvert uttrykk som ikke er definert i overenskomsten, når ikke annet fremgår av sammenhengen, ha den betydning som uttrykket på enhver tid har i henhold til lovgivningen i denne part. Den betydning som uttrykket på dette tidspunkt har i henhold til skattelovgivningen i denne part, gjelder fremfor den betydningen som uttrykket gis i annen lovgivning i denne part.

Artikkel 3

Prinsipper for regulering av inntekt mellom foretak med interessefellesskap

 1. I tilfeller hvor:

  1. et foretak i en part deltar direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen eller kapitalen i et foretak i den annen part, eller

  2. samme personer deltar direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen eller kapitalen i et foretak i en part og i et foretak i den annen part, skal følgende gjelde; dersom det i slike tilfeller blir avtalt eller pålagt vilkår i deres kommersielle eller finansielle samkvem som avviker fra dem som ville vært avtalt mellom uavhengige foretak, kan enhver fortjeneste som uten disse vilkårene ville tilfalt et av foretakene, men som i kraft av disse vilkårene ikke har tilfalt dette, medregnes i og skattlegges sammen med dette foretakets fortjeneste.

 2. I tilfeller hvor en part medregner fortjenesten til et foretak som er hjemmehørende i denne part - og skattlegger i samsvar med dette - fortjeneste som et foretak i den annen part er blitt skattlagt for i denne annen part, og denne medregnede fortjeneste er fortjeneste som ville tilfalt foretaket i den førstnevnte par dersom vilkårene som ble avtalt mellom foretakene hadde vært slike som ville blitt avtalt mellom uavhengige foretak, da kan den annen part foreta en passende justering av den skatt som er beregnet av denne fortjeneste, dersom den parten anser justeringen for å være begrunnet. Ved en slik justering skal det tas hensyn til denne overenskomstens øvrige bestemmelser.

Artikkel 4

Alminnelige bestemmelser

Der en part har til hensikt å justere et foretaks inntekt i samsvar med prinsippene i artikkel 3, skal den i samsvar med sin lovgivning underrette foretaket om dette innen rimelig tid og gi muligheten til at dette foretaket kan underrette det annet foretak som i sin tid kan underrette den annen part. Den part som underretter om slik justering skal imidlertid ikke derved være avskåret fra å foreta den foreslåtte justering.

Artikkel 5

Fremgangsmåte ved inngåelse av gjensidige avtaler

 1. Når en person mener et tiltak som er truffet i den ene eller begge parter i forhold til ham medfører eller vil medføre en beskatning som ikke er overensstemmende med bestemmelsene i denne overenskomst, kan han fremme sin sak for den kompetente myndighet i den part hvor han er bosatt. Dette kan gjøres uten at det påvirker hans rett til å anvende de rettsmidler som finnes i disse parters interne lovgivning. Saken må fremmes innen tre år fra den første underretning om tiltak som medfører beskatning i strid med bestemmelsene i denne overenskomst.

 2. Hvis den kompetente myndighet finner at innvendingen synes begrunnet, men ikke selv er i stand til å finne en tilfredsstillende løsning, skal den søke å få saken avgjort ved gjensidig avtale med den kompetente myndighet i den annen part med sikte på å unngå beskatning som ikke er overensstemmende med denne overenskomst. Enhver avtale som måtte komme i stand skal legges til grunn uansett tidsfristene i partenes interne lovgivning.

 3. Partenes kompetente myndigheter skal ved gjensidig avtale søke å løse enhver vanskelighet eller tvil som fortolkingen av denne overenskomst måtte fremby.

 4. Partenes kompetente myndigheter kan sette seg i direkte forbindelse med hverandre med sikte på å få i stand avtale som omhandlet i de foranstående punkter.

Artikkel 6

Ikrafttredelse

 1. Denne overenskomst skal tre i kraft på den trettiende dag etter den siste av de datoer hver av partene har gjort kjent for den annen part at de krav som stille etter dens lovgivning for å sette denne overenskomst i kraft, er gjennomført. Overenskomsten skal deretter ha virkning med hensyn tilskatter av inntekt som vedkommer ethvert skatteår som følger etter den første januar i det kalenderår som følger etter det år da overenskomsten trer i kraft.

 2. Uansett punkt 1 i denne artikkel, skal overenskomsten bare ha anvendelse såfremt overenskomsten undertegnet den 28. oktober 2008 mellom Guernsey og Kongeriket Norge om utveksling av opplysninger i skattesaker har virkning.

Artikkel 7

Opphør

 1. Denne overenskomst skal forbli i kraft til den sies opp av en part. Hver av partene kan minst tre måneder før utløpet av ethvert kalenderår gi den annen part skriftlig varsel om opphør. I så fall skal overenskomsten opphøre å ha virkning for skatter som vedrører ethvert skatteår som begynner på eller etter u den første januar i det år som følger etter utløpet av tremånedersperioden.

 2. Uansett bestemmelsene i punkt 1 i denne artikkel, skal denne overenskomst opphøre uten varsel om dette, på den dato overenskomsten undertegnet den 28. oktober 2008 mellom Guernsey og Kongeriket Norges Regjering om utveksling av opplysninger i skattesaker opphører.

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnende, som er gitt behørig fullmakt til dette, undertegnet denne overenskomst.

Utferdiget i to eksemplarer i Helsingfors den 28. oktober 2008 på det engelske språk.

For KongeriketFor
NorgesGuernseys
regjering:regjering:

Agreement between the Kingdom of Norway and the States of Guernsey on the access to mutual agreement procedures in connection with the adjustment of profits of associated enterprises

The Government of the Kingdom of Norway and the States of Guernsey («the Parties»), desiring to conclude an agreement on the access to mutual agreement procedures in connection with the adjustment of profits of associated enterprises,

have agreed as follows:

Article 1

Taxes covered

This Agreement shall apply to taxes on income and profits.

Article 2

Definitions

 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

  1. the term «Norway» means the Kingdom of Norway, and includes the land territory, internal waters, the territorial sea and the area beyond the territorial sea where the Kingdom of Norway, according to Norwegian legislation and in accordance with international law, may exercise her rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources; the term does not comprise Svalbard, Jan Mayen and the Norwegian dependencies («biland»);

  2. the term «Guernsey» means Guernsey, Alderney and Herm, including the territorial sea adjacent to those islands, in accordance with international law;

  3. the term «competent authority» means:

   1. in the case of Norway, the Minister of Finance or the Minister's authorised representative;

   2. in the case of Guernsey, the Administrator of Income Tax or his delegate.

 2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the laws of that Party, for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 3

Principles applying to the adjustment of profits of associated enterprises

 1. Where:

  1. an enterprise of a Party participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Party; or

  2. the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Party and an enterprise of the other Party, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 2. Where a Party includes in the profits of an enterprise of that Party - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Party has been charged to tax in that other Party and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Party if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Party shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits if that Party considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement.

Article 4

General provisions

Where a Party intends to adjust the profits of an enterprise in accordance with the principles set out in Article 3, it shall in accordance with its laws inform the enterprise of the intended action in due time and give it the opportunity to inform the other enterprise so as to give that other enterprise the opportunity to inform in turn the other Party. However, the Party providing such information shall not be prevented from making the proposed adjustment.

Article 5

Mutual agreement procedures

 1. Where an enterprise considers that, in any case to which this Agreement applies, the actions of one or both of the Parties result or will result for it in double taxation, it may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of the Party concerned, present its case to the competent authority of the Party of which it is a resident. The case must be presented within three years of the first notification of the action which is contrary or is likely to be contrary to the principles set out in Article 3. The competent authority shall then without delay notify the competent authority of the other Party.

 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.

 3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

 4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 6

Entry into force

 1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force.

 2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the Agreement shall only be applicable when the Agreement between the Kingdom of Norway and the States of Guernsey for the exchange of information relating to tax matters signed on 28 October 2008 shall have effect.

Article 7

Termination

 1. This Agreement shall remain in force until terminated by either Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least three months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the end of the three months period.

 2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date of termination of the Agreement signed on 28 October 2008 between the Kingdom of Norway and the States of Guernsey for the exchange of information relating to tax matters.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Helsinki, this 28th day of October, 2008, in duplicate in the English language.

For the GovernmentFor The
of the Kingdom ofStates of
Norway:Guernsey:
Til forsiden