St.prp. nr. 73 (2008-2009)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Guernsey, undertegnet i Helsingfors 28. oktober 2008, med tilleggsoverenskomster

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 28. oktober 2008 ble det i Helsingfors undertegnet en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Guernsey. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 10. oktober 2008. Overenskomsten ble på Norges vegne undertegnet av finansminister Kristin Halvorsen, og på vegne av Guernsey av finansminister Lyndon Trott. Det ble også undertegnet overenskomster om skattlegging av fysiske personers inntekter, foretaks inntekter fra internasjonal skips- og luftfart og om prosedyrer for gjensidig overenskomst om internprising mellom selskaper med interessefellesskap.

Informasjonsutvekslingsavtalen trer i kraft på den trettiende dag etter at begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at avtalen kan settes i kraft. Denne avtalen vil deretter få virkning for straffbare skattesaker fra denne dato og for andre saker fra og med det skatteår som begynner på eller etter 1. januar i det kalenderår som følger etter det året da avtalen trer i kraft. Tilleggsoverenskomstene får virkning fra sistnevnte dato. Tilleggsoverenskomstene forutsetter at informasjonsutvekslingsavtalen blir gjennomført og vil automatisk bortfalle dersom denne opphører.

Til forsiden